Stockholms universitet logo, länk till startsida

Remisser och utredningar vid Stockholms universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få vid genomförande samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten.

Universitetet får ett stort antal remisser för vilka särskild sakkunskap inom ett eller flera vetenskapsområden krävs, så kallade expertremisser. Beslut om att avge yttrande över en expertremiss delegeras vanligen till områdesnämnd.

Remisser som besvarats av Naturvetenskapliga området

Remisser som besvarats av Humanvetenskapliga området

Remisser som besvarats av Juridiska fakulteten

 


Aktuella remissyttranden

Yttrande över betänkandet Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

Yttrande över betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning ...

Yttrande över betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)

Yttrande över Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska

Yttrande över betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

Yttrande över betänkandet Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet ingen övergödning (SOU 2020:10

Yttrande över promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt (Fi2020/02950/S1)

Yttrande över promemorian Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Yttrande över betänkandet Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65)

Yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten

Yttrande över betänkandet En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66)

Yttrande över promemoria från Konkurrensverket med förslag till utvecklad reglering

Yttrande över betänkandet För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering

Yttrande över betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

Yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

Yttrande över promemorian Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar

Yttrande över betänkandet Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Yttrande över genomlysning av vårdområdet svårbehandlat självskadebeteende

Yttrande över promemorian Genomförande av reviderade EU- direktiv på avfallsområdet

Yttrande över betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)

Yttrande över promemorian Bättre studiestöd till äldre (U2019/04318/UH)

Yttrande över promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad

Yttrande över internrevisionsrapport gällande arbetsmiljöarbetet inom Stockholms universitet

Yttrande över Riksrevisionens granskningsrapport Holdingbolag vid lärosätena

Slutbetänkandet SOU 2019:50 Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?

Stockholms universitets synpunkter på inriktningen av forskningspolitiken

Yttrande över En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Yttrande över Sveriges universitets- och högskoleförbunds förslag

Kontakt

För äldre yttranden, var god kontakta registrator på e-post: registrator@su.se

På denna sida