Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kvalitetsarbete vid Stockholms universitet

Kvalitetspolicyn beskriver hur Stockholms universitet säkrar och utvecklar kärnverksamheten – forskning och utbildning – med målet att uppnå högsta kvalitet.

Stockholms universitets kvalitetsarbete vilar på en väl förankrad kultur. Den bygger på ett reflekterande och kritiskt kunskapssökande, samt av ett försvar och förmedlande av etablerad kunskap. Kvalitetsarbetet har sin grund i engagemang, förtroende och enskilt ansvarstagande bland lärare, annan personal och studenter.

Universitetets kvalitetssystem omfattar förutsättningar, genomförande och uppföljning av utbildning och forskning. Eftersom systemet även ska bidra till att forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet, finns processer där dessa regelbundet granskas och följs upp. Systemet ska möta de kvalitetskrav, förväntningar och önskemål som ställs på verksamheten från statsmakterna, studenter och olika intressenter i omvärlden.

Läs mer i universitetets kvalitetspolicy

Universitetets kvalitetssystem kan beskrivas utifrån sex områden grundade i högskolelagen, högskoleförordningen, samt Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning, ESG. Dessa ska vara hållbara över tid och all personal och alla studenter ska känna igen sig i minst ett av områdena:

  • Organisation och styrning
  • Inrättande, revidering och avveckling
  • Planering, genomförande och uppföljning
  • Antagning och examen
  • Anställning och kompetensutveckling
  • Studentstöd och information

Kvalitetssäkrande och kvalitetsutvecklande processer

Varje område inkluderar olika processer som bidrar till att säkerställa och utveckla kvaliteten i utbildningarna. Dessa kan exempelvis vara besluts- och delegationsordningar, rektors årliga kvalitetsdialoger, rektors kvalitetsmedel för utbildning, utbildnings- och kursplaner, kursvärderingar, sakkunniggranskning vid läraranställningar samt studie- och karriärvägledning. 

En kvalitetssäkrande process som spänner över flera områden är universitetets utbildningsgranskningar där varje utbildning, var sjätte år, granskas mot bakgrund av bestämda kvalitetskriterier. Andra områdesövergripande processer är arbetet med studentinflytande, jämställdhet och breddad rekrytering.

Läs mer om universitetets kvalitetssäkring av utbildning

Läs mer om resultatet av utbildningsgranskningarna inom det humanvetenskapliga området

Läs mer om resultatet av utbildningsgranskningarna inom det naturvetenskapliga området

Forskningen vid Stockholms universitet kvalitetssäkras genom såväl vetenskapssamfundets inneboende processer som genom interna strategier och åtgärdsplaner, arbetssätt, rutiner, regelverk och stödfunktioner.

Sakkunniggranskning är grundprincipen för universitetets kvalitetssäkring av forskning. Årligen kvalitetsgranskas tusentals forskningsansökningar och vetenskapliga publikationer från Stockholms universitet av det internationella forskarsamhället. Vid behov genomför universitetet egna utvärderingar av forskarmiljöer eller ämnesområden. 

Universitetet strävar efter att anställa de mest kvalificerade individerna som under stabila förhållanden ges goda förutsättningar för forskning av högsta kvalitet. Därför görs rekryteringar av lärare genom öppna utlysningar och en granskningsprocess med externa experter. 

Kvalitetssäkringen och kvalitetsutvecklingen har sin grund i ett systematiskt och kollegialt arbete. Detta i kombination med samverkan mellan olika nivåer – institution, fakultet och universitetsledning, med en god kunskap om verksamheten – gör att problem åtgärdas och möjligheter fångas upp.  

Flera ytterligare processer och funktioner inom Stockholms universitet har stor bäring på forskningens kvalitetssäkring. Här kan nämnas universitetets jämställdhetsarbete, samverkansinsatser, universitetsbiblioteket, avdelningen för forskningsstöd och rutiner för att upptäcka och hantera eventuell oredlighet i forskning.
 

Kontakta kvalitetssamordnare Tove Holmqvist för frågor om universitetets kvalitetsarbete. E-post: tove.holmqvist@su.se
 

 

På denna sida