Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetet i siffror

Stockholms universitet har drygt 27 000 helårsstudenter, 1 400 doktorander och 5 700 medarbetare – verksamma inom det naturvetenskapliga och det humanvetenskapliga området. Här nedan hittar du ännu mer siffror om Stockholms universitet.

Utbildning

Total utbildningsbudget: 2,0 miljarder kronor

Registrerade studenter: 33 147* (63 procent kvinnor)
Helårsstudenter totalt: 27 057 (64 procent kvinnor)
Helårsprestationer totalt SU: 20 719

*Antal studenter som har varit förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på någon av universitetets kurser under vårterminen 2019. Källa: UKÄ.

Fördelning helårsstudenter

Humanvetenskapliga området: 23 863
Humanistiska fakulteten: 7 744
Juridiska fakulteten: 2 536
Samhällsvetenskapliga fakulteten: 13 583

Naturvetenskapliga området: 3 193
(Exklusive beställd utbildning och uppdragsutbildning)

Nybörjarprogram med flest behöriga förstahands-sökande per antagen (HT 2019)

1. Juristprogrammet
2. Psykologprogrammet
3. Socionomprogrammet
4. Kandidatprogram i företagsekonomi
5. Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram

Kurser med flest behöriga förstahands-sökande (HT 2019)

1. Kriminologi I (distans)
2. Företagsekonomi II, kurspaket
3. Kriminologi I
4. Nationalekonomi I
5. Företagsekonomi I, kurspaket

Antal avlagda examina

Antal avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå: 5 953

 • Generella examina på grundnivå: 2 550
 • Generella examina på avancerad nivå: 1 122
 • Yrkesexamina: 2 281

Internationellt studentutbyte

Inresande studenter: 1 543
Utresande: 662
Antal aktiva utbytesavtal: cirka 1 000 fördelat på över 50 länder 

Aktiva doktorander

Aktiva doktorander: 1 406 (51 procent kvinnor)

Antal avlagda examina på forskarnivå

Doktorsexamina: 202
Licentiatexamina: 29


Forskningsfinansiärer

Total forskningsbudget: 3,2 miljarder kronor 

Största bidragsfinansiärerna:

 1. Vetenskapsrådet (VR)
 2. Wallenbergstiftelserna (KAW, MMW, MAW, BWS)
 3. EU:s ramprogram (Horizon 2020, FP7, inkl. ERC)
 4. Forskningsrådet Formas
 5. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
 6. Sida
 7. Forte
 8. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
 9. Rymdstyrelsen
 10. Nordiska ministerrådet
 11. Cancerfonden
 12. Vinnova
 13. Mistra
 14. Region Stockholm
 15. Energimyndigheten

Personal

Medeltal anställda: 5 666
Antal årsarbetskrafter totalt: 4 908
varav
Professorer: 481 (34 procent kvinnor)


Ekonomi

Totala intäkter: 5,3 miljarder kr
varav

 • Anslag (statliga medel): 63 procent
 • Bidrag (externa medel): 28 procent
 • Avgifter/andra ersättningar: 8 procent       

Fördelning av intäkter per verksamhetsområde:

 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 39 procent
 • Forskning och utbildning på forskarnivå: 61 procent 

Lokaler

Lokalkostnad: 753 mnkr       
Lokalyta: 291 787 kvm

På denna sida