LÄS HELA NUMRET

 

Krönika: Håkan Wirtén, WWF

WWF:s generalsekreterare skriver om plasten i våra hav och de enorma utmaningar vi står inför globalt sett. Men ökad medvetenhet om problemet ger hopp! 

Landskapsperspektiv på havet

Ett stort myndighetsarbete pågår just nu med havsplaneringen. Det är där viktigt att veta hur olika miljöer knyts samman av exempelvis fisk som vandrar. Ett landskapsperspektiv på havet behövs! Martin Gullström, Diana Perry & Thomas A.B. Staveley, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet

Samordning behövs för kustfisken

De senaste åren har fiskens betydelse för välmående skärgårdar och kustområden fått allt större uppmärksamhet. En viktig fråga är vad i miljön som påverkar kustens typiska fiskarter. Jens Olsson & Lena Bergström, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet 

Det glömda kolet

Det lösta organiska kolet som älvarna för med sig kan begränsa växtplanktons tillgång till solljus i havet, samtidigt som det gynnar havsbakterierna. Johan Wikner, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

Medborgardialog behövs

Hur åstadkommer vi ett väl fungerande och väl förankrat skydd av värdefulla miljöer. För att beslut om att skydda naturen ska respekteras krävs dialog. Linn Rabe, Södertörns högskola

Oceanbottnarnas hemliga liv

Berggrunden under havens bottensediment är en vidsträckt men svårtillgänglig och outforskad del av vår planet, särskilt när det gäller liv. Magnus Ivarsson och Stefan Bengtson, Enheten för paleobiologi, Naturhistoriska riksmuseet

Genetisk mångfald - variation som gör skillnad

Förvaltningen av havets biologiska mångfald har hittills mest handlat om arter. Forskare menar nu att det är hög tid att rikta blicken mot den mångfald som finns inom arterna – den genetiska variationen. Kerstin Johannesson och Susanne Liljenström, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Fiskar, båtar och buller

Ljudnivåerna ökar i havet. Sjöfart, fritidsbåtar, borrning, sonarsystem och vindkraftverk är några av de många källorna. Nya försök visar att buller från fritidsbåtar får kustlevande fisk att äta sämre och ändra beteende. Carin Magnhagen, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU

Art i fokus: Mört – ingen skräpfisk

Mörten är en av de allra vanligaste fiskarterna i Östersjöns grunda kustområden. Många har stiftat bekantskap med den silvriga, rödögda och pigga fisken vid mete i någon skärgårdsvik eller sjö. Ulf Bergström, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet