De största effekterna uppstår vid pålning och muddringsarbeten i samband med anläggning, då ljud och sediment sprids i vattnet. Under driftsfasen kan fundamentens strukturer locka till sig fisk och lokalt öka förekomsten av kräftdjur och blåmusslor. De flesta negativa effekter kan minimeras genom lämpliga teknikåtgärder och god kännedom om det biologiska livet i anläggningsområdet.

Rapporten ska underlätta vid tillstånds- och prövningsprocesser av havsbaserad vindkraft, samt utgöra en kunskapskälla för alla som är intresserade av att veta mer om vindkraftens miljöeffekter.