Den erkända BALTSEM modellen (the BAltic sea Long-Term large Scale Eutrophication Model) används för att modellera närsalt- och kolomsättning och övergödning i Östersjön. Nu har modellen utökats för att också innefatta transport och fördelning av organiska miljögifter - BALTSEM-POP. Organiska miljögifter släpps ut till Östersjön från källor i dess avrinningsområde men transporteras också hit från långväga källor via luftmassorna. Med fördelning avses var miljögifterna slutligen hamnar i Östersjöns ekosystem och det påverkas av ett stort antal miljöfaktorer, som alla är inkluderade i BALTSEM-POP modellen.

– Nyheten med BALTSEM-POP modellen är att den räknar dynamiskt på flera av de nyckelvärden som kan påverka hur mycket och vilka miljögifter som hamnar i Östersjön, säger forskaren Emma Undeman vid Baltic Nest Institute, Östersjöcentrum samt Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Det innebär att modellen tillåter kort- och långtidsvariation i viktiga faktorer som kolets kretslopp, vattenflöden, vindhastighet, vatten- och lufttemperatur.

– Det är en viktig nyhet att vi kan inkludera variationen i de här faktorerna eftersom de i sin tur påverkas av övergödning och klimatförändringar. Dessutom kan den nya modellen beräkna hur halter av miljögifter varierar med vattendjupet i hela Östersjön, säger Emma Undeman.

Forskarna har utvärderat precisionen i deras nya BALTSEM-POP modell genom att jämföra modellerade koncentrationer av miljögifterna polyklorerade bifenyler (PCBer), dioxiner och furaner (PCDD/F) och hexaklorbensen (HCB) i vatten, suspenderat partikulärt organiskt material och sediment med uppmätta halter från fältinsamlingar.

BALTSEM-POP modellen kunde med hög precision förutsäga koncentrationerna av merparten av dessa miljögifter i vatten och sediment, medan det visade sig svårare att korrekt förutsäga halterna i partikulärt organiskt material.

– Den generellt goda precisionen hos den nya modellen visar att den kan fungera som ett viktigt verktyg för att förutsäga framtida halter av organiska miljögifter i vatten och sediment i Östersjön utifrån variationer i klimatförhållanden och mängden närsalter som tillförs havet, säger Emma Undeman.

Länk till artikeln i tidskriften Science of The Total Environment:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971401095X

För ytterligare information
Emma Undeman, forskare, Baltic Nest Institute, Östersjöcentrum samt Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet, tfn 08-674 75 17, emma.undeman@su.se

Erik Gustafsson, forskare, Baltic Nest Institute, Östersjöcentrum, Stockholms universitet, tfn 08-674 71 25, mobil 073-461 25 34, erik.gustafsson@su.se

Bo Gustafsson, ledare för Baltic Nest Institute Sverige, Östersjöcentrum, Stockholms universitet, mobil 073-707 86 03, bo.gustafsson@su.se

Read this article in English
 

Skribent: Marie Löf