Foto: Joakim Hansen, Östersjöcentrum

Studier har visat att djuputbredningen hos tång (Fucus spp.) påverkas av flera olika variabler; främst siktdjup, påväxtorganismer, salthalt, sedimentation och betning.

Analyserna genomförs i samarbete med forskare från flera länder runt Östersjön, och inkluderar data från Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Tyskland och Danmark. Tångens djuputbredning ingår nämligen som en del i bedömningsgrunderna i EU:s vattendirektiv i samtliga dessa länder, utom Ryssland. Projektet kommer att följa upp tidigare analyser som presenterats för tångens djuputbredning.

Frågeställningar

I projektet ska följande frågor undersökas:

  • Har tångens djuputbredning i Östersjön förändrats det senaste decenniet?
  • Är det samstämmiga förändringar i Östersjöns olika delbassänger?
  • Vilka variabler påverkar djuputbredningen mest?
  • Är det skillnad i variablernas betydelse mellan delbassängerna?