Airborne Hydro (AHAB)

Det är forskare inom Naturvårdsverkets program EMMA (Environmental Mapping and Monitoring with Airborne laser and digital images) som under fem års tid har studerat flygburen laserteknik och foto för effektiv kartering.

Genom att flyga över stora områden, som skannas och fotograferas, har de kunnat samla data till heltäckande tredimensionella kartor över vegetation på såväl land som i grunda havsområden.

– Undervattensmiljöer är svåra att inventera med fjärranalys. Det är helt enkelt svårt att se vad som döljer sig under vattenytan utan att undersöka det på plats, säger Sofia Wikström, forskare vid Östersjöcentrums vetenskapliga tankesmedja Baltic Eye, och en av författarna till EMMA-programmets slutrapport.


Laserskanning från luften ger en detaljerad bild av bottenförhållandena i den grunda havsmiljön. Den vita färgen markerar land, medan de olika färgerna markerar havsbottnens hårdhetsgrad.
Källa: EMMA-projektet

– Vår studie visar att laserskanning från luften faktiskt gör det möjligt utföra storskaliga karteringar av värdefulla livsmiljöer.

I havsmiljöerna skannar lasern på 2-3 gånger siktdjupet och kan därmed identifiera om bottnarna är hårda eller mjuka.

– Hårda och mjuka bottnar är fundamentalt olika miljöer för djur och växter i havet. Kartor som visar utbredningen av olika bottentyper berättar till exempel var man kan hitta olika arter och livsmiljöer. Här har laserdata en viktig funktion att fylla eftersom sådana kartor i stort sett saknas för grunda havsområden. 

Det finns ett växande behov av effektiva metoder för inventering av naturen längs kusterna. Informationen används inte minst som underlag i det politiska arbetet kring skyddade områden.

Även i miljöövervakning, uppföljning av skyddade områden och internationell rapportering enligt Habitatdirektivet är det viktigt att ha tillförlitliga dataunderlag om land- och vattenmiljöer.

- En annan viktig fördel med laserskanning är möjligheten att kartera strandzonen, det vill säga övergången mellan land och vatten. I dag karteras land- och vattenmiljöer oftast separat och med olika metoder. Men dessa två miljöer hänger ihop. Det man gör på land får konsekvenser i vattenmiljön, och tvärtom, säger Sofia Wikström.

Genom att kombinera resultat från laserskanning med information från flygfoto skapas kartor och en integrerad databas, som bland annat kan användas för att simulera effekter av havsnivåhöjning för att se hur kustområden påverkas av framtida erosion.

– Vårt forskningsprojekt visar nya och effektiva sätt att bland annat ta fram mer heltäckande kartor över livsmiljöer i kustzonen – kartor som på sikt kan bli viktiga i arbetet med kustzonplaner och kommunala blåplaner.

Text: Henrik Hamrén, Baltic Eye, Östersjöcentrum