De enskilda vikarnas ekologiska status beräknas med hjälp av förhållandet mellan förekomsten av känsliga och toleranta undervattensarter.

Påverkad av människan

Den ekologiska statusen ger en indikation på om enskilda vikar avviker från naturliga förhållanden. Hög och god status indikerar att växtsamhället i vikarna är naturligt, medan måttlig eller sämre status indikerar att växtsamhället kan vara förändrat på grund av mänskliga aktiviteter som övergödning, båttrafik eller muddring. Ju lägre status, desto större är sannolikheten för, och storleken på, förändringen i växtsamhället.

Rekommendationer för uppföljning

Östersjöcentrum har även undersökt variation i tid och rum, samt precision i insamlandet av data av bottenvegetation för att ge rekommendationer om hur stor provtagningsinsats som krävs för uppföljning i lokal förvaltning samt för statusbedömning i enligt med EU:s direktiv. Resultat kommer att presenteras under 2015.

Används redan

Indikatorarbetet har publicerats  vetenskapligt och statusklassningen finns presenterad på svealandskusten.se. Metoden har även testats i Kalmar län, samt i Blekinge län och i sydvästra Finland.