Statusklassning

Östersjöns ekosystem

Statusklassning av grunda vikar

Grunda vikar är viktiga livsmiljöer i Östersjön. Solbelysta grunda bottnar och varmt vatten ger en mycket produktiv miljö med en mångfald av arter. Här leker flera av kustens fiskar, såsom gädda, abborre och mört, och de är alla beroende av ett välmående växtsamhälle.

Behovet av funktionella metoder för att övervaka och miljöbedöma dessa viktiga miljöer är stort. Forskare på Östersjöcentrum har därför tagit fram ett förslag på en indikator för att utveckla metoden för övervakning, liksom rekommendationer för uppföljning. Indikatorn kan användas för att bedöma ekologisk status baserat på bottenvegetation.

Metoden har redan kommit till användning på flera håll.

Grund vik i Östersjön

Indikator för grunda Östersjövikar

Forskare på Östersjöcentrum har tagit fram ett förslag på en indikator för att utveckla metoden för övervakning. Indikatorn kan användas för att bedöma ekologisk status baserat på bottenvegetation.

Kransalger. Foto Joakim Hansen

Presentation av Svealands vikar

På webbplaten svealandskusten.se presenteras metoden för ekologisk statusklassning i praktiken. Sammalagt har 180 grunda vikar inventerats i den regionen, och för samtliga visas resultatet i form av överskådliga diagram med hjälp av en zoombar karta.

Knoppslinga, Joakim Hansen

Skydda våra havsvikar - varför och hur?

Som ett led i arbetet med att skydda våra viktiga havsvikar har Länsstyrelsen i Kalmar sammanfattat varför särskilt skydd av havsvikar behövs och vad som är viktigast att satsa på. Forskare vid Östersjöcentrum har bidragit med analyser och kunskapsunderlag till en användbar broschyr.

Dykare övervakar havsmiljön

Restaurering av vegetationsklädda bottnar

Forskarna deltar i ett projekt med att försöka förbättra växtsamhället i Björnöfjärden. I denna fjärd testas olika åtgärder för att lösa problem orsakade av övergödning i ett storskaligt demonstrationsprojekt som drivs av stiftelsen BalticSea2020. Syftet är att undersöka förutsättningarna för att lyckas med inplantering av viktiga vattenväxter när vattenkvaliteten i Björnöfjärden förbättrats.

Kontakt på Östersjöcentrum

Så fungerar indikatorn

De enskilda vikarnas ekologiska status beräknas med hjälp av förhållandet mellan förekomsten av känsliga och toleranta undervattensarter, och ger en indikation på om enskilda vikar avviker från naturliga förhållanden.

Läs mer om grunda vikar

Mer om grunda vikar och varför de behöver värnas. En sida med fakta och länkar till korta filmer, artiklar och aktuella forskningsprojekt. Från webbplatsen svealandskusten.se