Genom att kartera utbredningen av lekområden har forskarna inom projektet Values kunnat beräkna den förväntade mängden stor rovfisk som finns i olika delar av skärgården, från Bråviken i Södermanland till Forsmark i Uppsala.

 – Idag beräknas ungefär hälften av de lämpliga rekryteringsområdena längs delar av Svealandskusten vara tydligt exploaterade av marinor och bryggor och liknande konstruktioner. Många områden är också starkt påverkade av övergödning, vilket ger grumligare vatten och en annan typ av vegetation, berättar Göran Sundblad från AquaBiota Water Research som forskar inom projektet.

Kartor över stor fisk

Forskarna har nu tagit fram kartor över hur en förbättrad övergödningssituation kan påverka rovfiskars utbredning.
 – Genom att analysera arternas miljökrav kan vi göra kartor som visar hur arternas utbredning skulle förändras om vattnets siktdjup förändras. På det viset har vi tagit fram olika scenarier och kartor för Östersjöns framtid, givet olika förhållanden i näringsstatus, förklarar Ulf Bergström från Institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Både vinnare och förlorare

Effekten av övergödning på de grunda vikarna, och därmed indirekt på mängden stor fisk, är mångfacetterad, med vissa arter som vinnare och andra som förlorare. Abborre skulle gynnas av klarare vatten och mängden stora abborrar förväntas därmed öka sin utbredning starkt. För gös visar resultatet tydligt att mängden stora individer faktiskt skulle minska sitt utbredningsområde i Östersjön om övergödningen minskar. Gösen är anpassad till att leva i grumliga miljöer och klarar inte konkurrensen med andra rovfiskar i klara vatten.

Värdet ska beräknas

Resultaten kommer nu att användas för att beräkna värdet av de grunda vikarnas ekosystemtjänster, framför allt för rekreationsfiskets del. Produktion av fisk är förstås bara en av flera ekosystemtjänster som dessa livsmiljöer genererar. Vikarna utgör  livsmiljöer för många olika typer av arter, varav flera är rödlistade, och är sammantaget mycket viktiga för Östersjöns ekosystem.

 – Det är viktigt att göra sådana beräkningar, både i samband med att man planerar kostsamma åtgärder för att minska övergödningen och för att kunna visa på vikarnas värde i samband med exploateringsfrågor. Vikarnas kanske högsta värde hänger samman med att de är mycket viktiga för det i Sverige så populära rekreationsfisket, som har en omsättning räknat i miljarder kronor, avslutar de båda forskarna.