Values

Values - om ekosystemtjänster i havet

Marina livsmiljöer i kustnära områden bidrar med en rad ekosystemtjänster. De är exempelvis viktiga uppväxtmiljöer för fisk, och tar hand om näringsämnen från land vilket skyddar det öppna havet. Samtidigt är kusten utsatt för en allt större påverkan från exploatering, föroreningar och klimatförändring.

Det är viktigt att tydligt kunna beskriva värde och omfattning av dessa ekosystemtjänster för att de ska kunna integreras i politiska beslut, och i slutänden åstadkomma en hållbar förvaltning av kusten. Dock saknas riktigt bra metoder för detta ännu, vilket vi vill försöka åtgärda.

Metod för att kartlägga och värdera

Projektets mål är att utveckla en metod för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster från livsmiljöer i havet, och kunna kvantifiera hur dessa ekosystemtjänster påverkas av mänskliga aktiviteter.

Blåstångsskogen

Två delstudier - två livsmiljöer

Här presenteras de båda delstudier som utgör grunden för projektet Values. Genom att arbeta med fallstudier i samverkan med slutanvändare och förvaltare kommer projektet att ge konkreta exempel på hur kvantitativ ekologisk förståelse tillsammans med ekonomisk värdering av tjänster kan integreras i marin förvaltning och planering.

Tidiga resultat från projektet

  • Den övergödda Byviken, foto: Göran Sundblad Så påverkas kustfisken av bättre vatten Fisken i våra skärgårdsområden är beroende av grunda vikar för sin reproduktion. Nya kartor som visar övergödningens påverkan på mängden stora rovfiskar i närområdet har nu tagits fram.
  • Havsvik i Östersjön En herrans massa maskar Östersjöns djupa sedimentbottnar har sedan 1990-talet genomgått en dramatisk utveckling. En formlig invasion av nya havsborstmaskar av släktet Marenzelleria har helt förändrat livet i denna ojämförligt vanligaste miljö.

Om Values

Values leds av forskare på AquaBiota Water Research och är ett samarbete med  Östersjöcentrum, Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen i Stockholm.

Kontakt vid Östersjöcentrum:

  Läs mer om projektet på AquaBiota

Slutrapporten klar

VALUES – Värdering av akvatiska livsmiljöers ekosystemtjänster
Naturvårdsverkets rapport 6752, februari 2017

Projektet VALUES slutrapport (1732 Kb)

Ingår i forskningssatsning

Projektet Values - Värdering av akvatiska livsmiljöers ekosystemtjänster - finansieras av Naturvårdsverket och planeras pågå mellan 2014 och 2016. Values ingår i den stora forskningssatsningen "Värdet av ekosystemtjänster" som ska ge mer kunskap till stöd för arbetet med miljömålen.

Läs mer

Läs mer om grunda vikar

Mer om grunda vikar och varför de behöver värnas. En sida med fakta och länkar till korta filmer, artiklar och aktuella forskningsprojekt. Från webbplatsen svealandskusten.se