Östersjösatsning

Jerker Lokrantz/Azote

Stor satsning på Östersjöforskning

Stockholms universitet inrättar under 2018 ett nytt tvärvetenskapligt forskarnätverk för Östersjöforskning. Ett tio-tal nya forskningstjänster ska stärka forskningen ute på institutionerna, och tillsammans förväntas forskarna bilda i ett marint forskarkollegium vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Denna uppbyggnad är en fortsättning på regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) där BEAM, Baltic Ecosystem Adaptive Management, under 2010–2015 var en av Stockholms universitets större forskningssatsningar. Universitetet beslutade därefter att de strategiska medlen även fortsättningsvis ska användas för att utveckla den marina forskningen.

J. Lokrantz/Azote

Universitetet storsatsar på Östersjöforskning

Under 2018 inrättas en nytt tvärvetenskapligt forskarnätverk med fokus på Östersjöfrågor vid Stockholms universitet. I en första utlysningsomgång söker vi fem kollegor till detta team.

Askö research

6,5 MSEK till Östersjöforskning

En strategisk satsning på Östersjöforskning har gjorts under 2016, där Östersjöcentrum har administrerat medlen. För detta år har över 40 forskare vid 11 olika institutioner beviljats bidrag på totalt 6,5 Mkr för sammanlagt 20 gemensamma projekt.

BEAM puff

Fortsättning på BEAM-programmet

Forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management 2009-2015 ingick i regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Programmets målsättning var att skapa bättre förutsättningar för en tvärvetenskaplig och hållbar ekosystemförvaltning av Östersjöns miljö.

SFO-medel vid Östersjöcentrum

Stockholms universitet gör en strategisk Östersjösatsning. Nya forskare på institutionerna ska tillsammans bilda i ett marint forskarkollegium vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Uppbyggnaden är en fortsättning på regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO).

Kontakt vid Östersjöcentrum:

Vårt uppdrag

Östersjöcentrum inrättades 2013 och verksamheten har tre delar: forskning,vetenskapskommunikation och att tillhandahålla infrastruktur för marin verksamhet, såsom fältstation och fartyg.

Östersjöcentrum har också uppdraget att vara en samlande kraft för de marint verksamma vid hela Stockholms universitet och att vara en tydligare marin röst från universitetet till det omgivande samhället.