Baltic Sea Fellows

Jerker Lokrantz/Azote

Baltic Sea Fellows – ett marint kollegium

Under regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) var BEAM, Baltic Ecosystem Adaptive Management, under 2010–2015 en av Stockholms universitets större forskningssatsningar. Universitetet beslutade därefter att de strategiska medlen även fortsättningsvis ska användas för att utveckla den marina forskningen.

Baltic Sea Fellows har bildats som en fortsättning av BEAM. Gruppen består av för närvarande av åtta lektorer, biträdande lektorer och postdoktorer vid sex av Stockholms universitets institutioner. Under 2018-2022 kommer gruppen arbeta med tvärvetenskapliga forskningsprojekt med Östersjön i fokus.

Nyheter från Baltic Sea Fellows

Industrihamn med rykande skorstenar

Planktonmätningar hjälper till att tolka Östersjöns miljögiftshalter

För att säkerställa att man tolkar resultat om miljögiftstrender i havet korrekt krävs ett långt tidsperspektiv och mätningar av både plankton och bottenlevande djur, menar forskare i en ny studie.

Båt intill brygga i vid

Oklarheter kring stärkt skydd i ny utredning

I den nya strandskyddsutredningen finns förslag för att underlätta strandnära exploatering i glesbygd. Ur ett Östersjöperspektiv välkomnas ambitionen om stärkt skydd av grunda mjukbottnar men det är oklart om det nya lagförslaget är tillräckligt för att uppfylla det syftet.

Brygga med hopptorn

Ny studie granskar strandskyddsdispenser

Trots krav om restriktiv prövning, beviljas många strandskyddsdispenser i högexploaterade områden. Ny forskning visar att det behövs åtgärder för att säkra att skyddet av kustnära strandområden efterlevs.

Forskare i rum med datorskärmar som visar provtagning

Ekolod spårar utbredning av syrefria havsområden

Med akustiska metoder kan man spåra Östersjöns syrefria området. Det visar ny forskning från Västra Gotlandsbassängen. Metoden kan bli ett viktigt komplement till den miljöövervakning som finns i Östersjöregionen.

Foto: Helena Höglander, Stockholms universitet

Den stora planktonförändringen i Östersjön - bra eller dåligt för ekosystemet?

Östersjöns sammansättning av växtplankton håller på att förändras. Utvecklingen mot mer cyanobakterier och färre kiselalger påverkar hela det marina ekosystemet. För havsforskningen är den stora frågan: Hur?

zooplankton

Östersjöns ”döda bottnar” inte så döda som vi tror

Det finns levande djur även i de mest extrema syrefria bottenzonerna i Östersjön, visar en ny studie. Bland annat hittade forskarna rundmaskar som överlever där.

Echogram showing rough bottom in the Southern Quark, Sweden

Östersjöns dolda rörelser kartläggs

Forskningsfartyget Electra befinner sig nu utanför Grisslehamn för att mäta turbulens och omblandning i havet. Forskarna ombord vill lära sig mer om processerna som styr omblandning i Östersjön – något som påverkar såväl algblomningar som utbredningen av syrefria bottnar.

Christina Rudén

Forskare: Förbjud bly i återvunnen PVC

Forskare vid Stockholms universitet uppmanar EU-parlamentet att rösta nej till förslaget att tillåta bly i återvunnen PVC. Hör professor Christina Rudén förklara varför och läs forskarnas brev till EU-parlamentarikerna.

Långa tidsserier är ovärderliga för att kunna särskilja vilka förändringar i havsmiljön som är naturliga och vilka som orsakas av mänskliga aktiviteter. Här tas vattenprov utanför fältstationen Askölaboratoriet. Foto: Jakob Walve

Miljö­övervakningens långa tidsserier

Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. De är också en förutsättning för kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav.

Marlene REACH

Policy brief: EU:s regelverk för kemikalier behöver bli mer transparent

De riskbedömningar som registreras i Reach måste förbättras för att möta utmaningarna med kemiska risker i vardagen. Ökad transparens är en viktig del i den omställningen.

En ny art i Östersjön, svartmunnad smörbult. Foto: André Maslennikov/Azote

Baltic Breakfast: Nya arter i Östersjön

Välkommen till årets första frukostseminarium där vi samtalar om invasiva arter i Östersjön!

Strategisk Östersjöforskning vid Stockholms universitet

Efter det femåriga forskningsprogrammet BEAM:s avslut 2015, beslutade Stockholms universitet att fortsatt stödja projekt som stärker det marina forskningsområdet. Östersjöcentrum ansvarar för anslagsfördelningen inom marin och tvärvetenskaplig Östersjöforskning.