Profiles

Ken Benson

Ken Benson

Professor

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-16 34 94
E-post ken.benson@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 5
Rum B 551
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Publikationer (GU)
Publikationer (i DiVA)

Administrativa uppdrag

Ledningsuppdrag:
- Vicedekan humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, ordförande Språkvetenskapliga lärarförslagsnämnden, viceordförande beredning för lärarutbildningen, ledamot i humanistiska fakultetsnämnden, områdesnämnden, beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå samt i CEUL 2018-2020.

- Prefekt för den sammanslagna Romanska och klassiska institutionen, 2013-2018

- Vicedekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet (2010-01-11--2011-12-31).
- Ordförande i Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd (2005-07-01 – 2008-06-30)
- Stf. prefekt för institutionen för språk, Göteborgs universitet, humanistiska fakulteten, (1.1.2009-31.12.2011).
- Viceprefekt för forskning och forskarutbildning, institutionen för språk, Göteborgs universitet, humanistiska fakulteten, (1.1.2009-31.12.2011).
- Ordförande i genomförandegruppen för ”Organisation och gemensam struktur” inför omorganisationen av humanistiska fakulteten, Institutionen för språk och litteraturer, oktober-november 2008.
- Ordförande i arbetsgruppen ’Ny intern organisation” på fakultetsnivå i samband med dess omorganisation, april-maj 2008.
- Avdelningsföreståndare vid Avdelningen för spanska och ordförande i avdelningsnämnden (1.7.1994-30.6.2000 samt 1.7.2004-31.12.2008)
- Prefekt vid Institutionen f. romanska språk, och ordförande i institutionsstyrelsen (1.7.1997-30.6.2000 samt 1.7.2004-30.6.2006).
- Ordförande i Nämnden för Bo Linderoth-Olsons fond sedan 2001 och dess sekreterare under perioden1994-2001.
- Föreståndare för Ibero-amerikanska institutet (2001-01-01—2001-03-01)

Andra administrativa uppdrag vid Göteborgs universitet:
- Humanistiska fakultetens representant i
• GU:s forskningsberedning (2008-2009)
• Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd (2005-2011)
• Jean Monnet Centre of Excellence, ledningsgruppen (1998-2000)
• Styrgruppen för ICU (Integrerad Civilekonomutbildning), vid Handelshögskolan (1997-99).
• Styrgruppen för Ibero-amerikanska Institutet (1996-1999)
- Humanistiska fakultetens internationaliseringsansvarige (1997-2003)
- Ordinarie ledamot i Humanistiska Fakultetsnämnden (2000-2003)
- Ledamot i arbetsgruppen för forskningsfrågor vid HFN (2000-2003)
- Ledamot i avdelningsnämnden för spanska (2000-2003)
- Jämställdhetsombud vid avdelningen för spanska (2003)
- Gruppsuppleant i Humanistiska Fakultetsnämnden (1997-2000)
- Ledamot i Språkvetenskapliga tjänsteförslagsnämnden vid GU:s Humanistiska Fakultetsnämnd (1996-2000)
- Ledamot i Strategigruppen inom Humanistiska Fakultetsnämnden (1997)

 

Undervisning

Huvudhandledare för fem disputerade doktorer vid Göteborgs och Lunds universitet samt tre licentiatuppsatser vid Göteborgs universitet.
Undervisat och handlett i spanska på samtliga nivåer och i stort sätt inom samtliga moment. Undervisar f.n. på avancerad nivå samt på spanska III och IV (uppsatshandledning, akademiskt skrivande, metod, kulturkunskap, mediering, litteraturteori).

Pedagogiska projekt

Medverkar med tre kapitel till boken Aproximaciones críticas a la historia de las literaturas hispánicas, Lund: Studentlitteratur (under utgivning)

Forskning

Modern spansk litteratur, litteraturhistoria, litteraturdidaktik, interkulturalitet, litteratur och identitet.


Jag disputerade 1989 i spanska vid Stockholms universitet med avhandlingen Razón y espíritu. Análisis de la dualidad subyancente en el discurso narrativo de Juan Benet. Avhandlingen behandlar ett avantgardistiskt författarskap från spansk efterkrigstid, och sedan dess har jag publicerat mig internationellt flitigt om olika författarskap från denna epok fram till våra dagar. Min forskning är dock bredare än så och behandlar frågor kring litteratur som förmedlare av kulturell identitet samt om reception, litteraturhistoria och litteraturdidaktik, dvs. hur spanskspråkig litteratur framställs och tas emot i andra kulturer och i (det interkulturella) klassrummet. Jag tillträdde en nyinrättad professur i spanska vid Göteborgs universitet 1993 där jag har varit verksam fram till utgången av 2012.

Forskningsprojekt

Pågående projekt
Ingår i ett internationellt projekt om en ny litteraturhistoria som har arbetstiteln A History of the Spanish Novel, med J. A. G. Ardila, Edinburgh som redaktör och som ska ges ut på Oxford University Press.

Avslutade projekt
Främlingskap och främmandegöring. Förhållningssätt till litteratur i universitetsundervisningen, Göteborgs universitet, 2004-2008, med finansiering från Vetenskapsrådet.
Ett annat litteraturpedagogiskt projekt har resulterat i boken Aproximaciones críticas a la historia de las literaturas hispánicas som kommer ut på Studentlittteratur hösten 2013.

Vetenskapliga uppdrag

Åtskilliga uppdrag som sakkunnig inom ämnet i Norden, Spanien, USA och Storbritannien. (10 ansökningar om befordran till professor, 26 anställningsärenden, 18 betygsnämnd/opponentuppdrag), uppdrag som viceprefekt för forskning och utbildning på forskarnivå vid institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, 1 jan 2009-31 dec 2012. Arrangör av fyra internationella konferenser vid Göteborgs universitet och Universidad complutense. Medverkar som bedömare/redaktör i ett 10-tal tidskrifter/kommitéer.

Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa