Profiles

Malin Tesfazion

Malin Tesfazion

Adjunkt i teckenspråkstolkning

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 32 06
E-post malin.tesfazion@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D584
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som adjunkt i teckenspråkstolkning vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) och har parallellt med undervising och egna studier arbetat som teckenspråkstolk sedan 1992. 

2013 inrättades den första utbildningen för teckenspråkstolkar på universitetsnivå - Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Jag har undervisat på programmet deltid sedan start och heltid sedan 2018.

Undervisning

Jag undervisar i både de tolkteoretiska och praktiska delkurserna inom Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning och är kursföreståndare för flera delkurser. Jag är även terminsansvarig för fyra av studenternas sex terminer. 

Stort fokus i undervisningen ligger på att studenterna ska få så mycket praktisk erfarenhet som möjligt varför mycket av min undervisning sker i autentisk miljö eller med inbjudna döva eller hörselskadade personer. Jag trivs också särskilt bra med dubbelbemannad undervisning då jag och en döv adjunktkollega undervisar tillsammans.

Jag undervisar också om teckenspråkstolkning på avancerad nivå för studenter på masterprogrammet i tolkning.

Kursutveckling

Jag har arbetat med kursutveckling på flera delkurser inom programmet och har varit involverad i en stor programförändring som innebär att dövblindtolkning numera ligger inom programmet och studenterna som tar examen från utbildningen hädanefter får den dubbelkompetens som krävs ute på arbetsmarknaden. 

Forskning

Jag har särskilt intresserat mig för tolkning av hörande teckenspråkiga personer som blir tolkade till talat språk, i det här fallet, svenska. 

Mitt exemansarbete på kandidatnivå (2016) behandlade teckenspråkstolkars och hörande teckenspråkigas upplevelser av sådana tolkmedierade samtal och mitt pågående arbete med en masteruppsats är en fallstudie där jag ger mig i kast med att beskriva det samarbete som förekommer mellan tolkar och hörande teckenspråksanvändare i ett tolkmedierat flerpartsamtal.

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2018. Jenny Lindström, Malin Tesfazion, Elisabet Tiselius. Proceedings: Nordic Seminar Umeå February 2018, 68-80

    The BA-programme in Swedish Sign Language and Interpreting, 180 ECTS. university level in Sweden. It is a three-year BA programme divided into six semesters of courses that are both practically and theoretically organized and it leads to a BA in Translation Studies with a focus on SSL interpreting. The first students enrolled in 2013 and graduated in 2016. There was a pause between the first and the second intake so, the second cohort will graduate in June 2018. Since 2015, intake has been regular every autumn, hence the third cohort are due to 2019 and the fourth one to 2020.

  • 2016. Malin Tesfazion, Elisabet Tiselius, Krister Schönström.

    Studien behandlar och beskriver dels hur tolkar upplever att taltolka hörande personer som använder teckenspråk, dels hur hörande personer som använder teckenspråk upplever att bli taltolkade. Två fokusgrupper fick berätta om sina erfarenheter av denna företeelse; teckenspråkstolkar i en grupp och hörande teckenspråkiga i en annan grupp. Genom kvalitativ innehållsanalys identifierades fem teman med de viktigaste aspekterna i frågan. Dessa teman var: 1. Hörandes val av språk i tolkade sammanhang 2. Strategier för att hantera att bli taltolkad 3. Tolkens språkliga utmaningar 4. Ett gott samarbete är avgörande 5. CEFR – självbedömning är svårt. Genom dessa teman framkom att taltolkning av hörande är ett komplext fenomen som kräver särskild hantering. Ett väl utarbetat samarbete är en stor fördel och underlättar tolkens arbete. Det krävs också god kännedom om anledningen till att hörande ibland väljer att teckna i tolkade sammanhang. Det gör att tolken kan slappna av och koncentrera sig på tolkuppdraget. God insikt hos hörande gällande sin teckenspråkskompetens är också eftersträvansvärt. Vanan av att bli taltolkad underlättar situationen eftersom hörande då utarbetar strategier för att tåla att parallellt med den egna produktionen höra taltolkningen. 

Visa alla publikationer av Malin Tesfazion vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 13 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa