SLOSH är en riksrepresentativ, prospektiv panelstudie (n=40 877) med information om exponeringar, kovariat och utfall från enkätuppföljningar vartannat år sedan 2006 samt från registerlänkningar. Databasen möjliggör studier om longitudinella samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö (särskilt psykosocial), arbetsmarknadsdeltagande, hälsa och välbefinnande, där hänsyn tas till sociala förhållanden, individuella skillnader, hälsobeteenden och copingstrategier, samspelet mellan arbete och privatliv, sömn, åldrande och konjunktursvängningar.

Projektledare: 
Professor Hugo Westerlund
Stressforskningsinstitutet             
Stockholms universitet

Kontakt: 
Lektor Constanze Leineweber    
constanze.leineweber@su.se