REWHARD (RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure) är en nationell forskningsinfrastruktur som syftar till att säkerställa den långsiktiga överlevnaden, utvecklingen och användningen av ett antal komplementära, högkvalitativa longitudinella databaser i Sverige. De ingående databaserna är Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH), Insurance Medicine All Sweden (IMAS), Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence (STODS) och Levnadsnivåundersökningen (LNU).

REWHARD ska stärka förutsättningarna för forskning om samband mellan arbets- och levnadsförhållanden, personers hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet. Infrastrukturen är organiserad som ett konsortium med Stockholms universitet och Karolinska Institutet som medlemmar och där de fyra noderna SLOSH, IMAS, STODS och LNU ingår. REWHARD finansieras främst av Vetenskapsrådet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

REWHARD håller på att bygga upp en struktur för att ge forskare, primärt i Sverige, service på ett flertal olika sätt: tillgång till väl dokumenterade data, hjälp med analyser av data som av sekretesskäl inte kan lämnas ut, visualisering av data online, delning av statistiska syntaxfiler, rådgivning vid planering av studier samt vid beställning och kontroll av data från myndigheter och inkluderade kohortstudier. Vi kommer även att organisera seminarier om användningen av svenska databaser för forskning inom REWHARD:s område. En mer detaljerad, samlad beskrivning av dessa tjänster kommer under 2020. Information om hur man redan idag kan använda SLOSH och LNU finns på respektive nods hemsida.