Det av CeUL finansierade pedagogiska ambassadörsprojektet ”Mer skärmtid för lärarna”, som genomförs av Hugues Engel, syftar till att främja utvecklingen av den digitala kompetensen hos lärarna vid Romanska och klassiska institutionen. För detta ändamål kommer det att

  • skapas en "metodportal" avsedd för institutionens lärare
  • anordnas en seminarieserie om undervisning med IT-verktyg.

I metodportalen kommer undervisningsmetoder baserade på användningen av digitala lärresurser att presenteras.

Behovsanalys

En enkät genomfördes i början av vårterminen 2017 för att identifiera lärarnas behov när det gäller användningen av digitala verktyg. Av de 22 svar som lärarna har skickat in framgår att det vid institutionen finns ett stort intresse för att veta mer om teorin och praktiken bakom omvänt klassrum (eng. ’flipped classroom’).

Lärarna har också visat intresse för användningen av quizar, bland annat när dessa möjliggör automatisk återkoppling. Andra verktyg såsom digitala tentamentjänster, Wiki, Prezi och Google Doc har också nämnts. Vidare har det uttryckts önskemål om att anordna workshops om hur man skapar och använder filmer och podcasts.

Bild: By Martin420 - Creative commons
Bild: By Martin420 - Creative commons


Vad händer härnäst?

Utifrån denna behovsanalys kommer det att anordnas en serie seminarier som fokuserar på omvänt klassrum under vårterminen 2017. På det första seminariet (som ägde rum den 23 mars) gav Tore Nilsson (ISD) en teoretisk bakgrund till varför flipped classroom kan tänkas gynna lärande. Den 27 april var institutionen bjuden av Språkstudion till ”Prova på”-seminariet ”Gör din första video på 15 minuter”, som var en introduktionskurs till videoinspelning och videoredigering. Mot slutet av terminen kommer ett seminarium om lärplattformen Scalable Learning att anordnas på just Scalable Learning. Denna lärplattform är framtagen för att genomföra kurser med flipped classroom och erbjuder avancerade funktioner som bidrar till att öka studenternas aktivitet.

Seminarieseriens program för höstterminen är i skrivande stund inte helt fastställt. Seminarierna kommer att ta upp ytterligare aspekter av den digitala kompetensen enligt de önskemål som har uttryckts i enkäten: skapa och använda quizar, fånga studenternas intresse och gynna språkinlärningen med hjälp av narrativa tekniker, göra ljudinspelningar för podcasts, m.m. Mer information om höstterminens seminarieprogram kommer att skickas per mejl från och med augusti månad.

Metodportalen som nämns i början av denna artikel kommer att lanseras under höstterminen.

Om du har synpunkter eller förslag på aspekter som skulle kunna vara särskilt intressanta att ta upp på seminarierna eller i metodportalen är du välkommen att kontakta Hugues Engel: hugues.engel@su.se