Hugues Engel har blivit utsedd till pedagogisk ambassadör 2017 vid CeUL. Hans pedagogiska ambassadörsprojekt syftar till att främja utvecklingen av den digitala kompetensen hos lärarna vid Romanska och klassiska institutionen. För detta ändamål kommer det att (1) skapas en "metodportal" avsedd för institutionens lärare och (2) anordnas en seminarieserie om undervisning med IT-verktyg vid institutionen. Metodportalen kommer att presentera undervisningsmetoder baserade på användningen av digitala lärresurser. Portalen och seminarieserien avser att bidra till att sprida kunskaper om digitala verktyg som kan användas inom undervisningen och att väcka diskussioner kring användningen av IT-baserade pedagogiska metoder. Tack vare detta projekt kommer lärarna vid institutionen att kunna utveckla den digitala kompetensens olika dimensioner:

  • den didaktiska digitala kompetensen (som gör det möjligt att bedöma när digitala lärresurser kan eller bör användas)
  • den tekniska digitala kompetensen (lärarnas "IT-vana")
  • den teoretiska digitala kompetensen (det vill säga kunskapen om forskningen om IT och lärande).