Det övergripande temat för denna kurs är språk och kulturella skillnader. Kursen har som mål att introducera studenten till ett interkulturellt förhållningssätt, samtidigt som studenten tränas i att identifiera typiska kulturella skillnader i språkbruk mellan franska och svenska och får möjlighet att förbättra sin kommunikativa kompetens på franska. Kursen är en kombination av mer teoretiskt orienterade föreläsningar och praktiska övningstillfällen. Ett urval interkulturella infallsvinklar bildar en teoretisk grund för diskussioner kring frågeställningar som rör dagens Frankrike och den franskspråkiga världen, i synnerhet angående kulturyttringar, stereotyper och normbildning.

Vt18 Schema | Kursplan och anmälan

H18 | Schema  | Kursplan och anmälan