Kursbeskrivning 

Kursen syftar till att ge god kännedom om talad franska i olika kontexter. Särskilt vikt läggs på regional, social och situationell variation. Kursen kombinerar teoretisk överblick av talad franska med praktiska analyser av audiovisuella medier genomförda med hjälp av samtalsanalytiska verktyg. Kursen utgör också ett stöd för akademisk uppsatsskrivning med samtalsanalytisk inriktning samt en grund för fördjupning på forskarnivå inom samtalsanalys.

V20 | kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena

H19 | Schema | kursplan och anmälan