Syftet med kursen är att ge en översikt av utvecklingen av en litterär genre som fram till nyligen betraktats som avgränsad till 1800-talets första hälft. Den omfattande globala publiceringen under de senaste årtiondena av romaner som utspelar sig i ett mer eller mindre avlägset förflutet har fått många litteraturvetare att på nytt reflektera över utvecklingen av denna genre. Ett av de mest lyckade försöken i denna riktning utfördes av Fernández Prieto i hennes poetik av den historiska romanen. I denna bok, som har fördelen att behandla både paradigmatiska verk i världslitteraturen och uttrycken av denna litterära genre i den spanskspråkiga litteraturen, utforskas den historiska romanen både utifrån den historisklitterära utvecklingen och det teoretiska perspektivet. I kursen är både portugisisk- och spanskspråkiga skönlitterära texter avsedda att återge den kronologiska utvecklingen av den historiska romanen från romantiken till våra dagar. Vi börjar därför att studera egenskaperna hos den romantiska historiska romanen, dess utveckling mot realismen, ifrågasättandet av möjligheten till historisk kunskap i den modernistiska romanen och slutligen de två trender som kan urskiljas i den samtida produktionen: å ena sidan den mer traditionella och å andra sidan den “nya historiska romanen”.

V17 Schema | Kursplan och anmälan