Vuorsola presenterar sitt forskningsarbete som behandlar sverigefinska ungdomars talspråk, talspråkets utveckling samt faktorer på makronivå som påverkar både talarna och själva språket. Arbetet kan kopplas till LPP, sociolingvistik ur ett flerspråkighets-/arvspråkssperspektiv samt till morfo-syntaktisk analys. Vuorsola presenterar sammanställnings-avhandlingens struktur som preliminärt kommer att bestå av fyra artiklar samt en kappa. Som ett teoretisk och metodologiskt ramverktyg kommer Vuorsola att tillämpa nexusanalys tillsammans med kritisk diskursanalys och interaktionell sociolingvistik. Materialinsamling kommer att utföras i olika faser vid en sverigefinsk friskola, av vilken den första äger rum våren 2017.

Seminariespråket är svenska.

Välkomna!
Jarmo Lainio