Högre seminarium
Avd. för finska vid Stockholms universitet
FM Lasse Vuorsola presenterar sin mastersuppsats
Ilmapiirinmuutos ilmastokeskustelussa.
Kriittinen diskurssianalyysi ilmastonmuutokseen liittyvästä kielenkäytöstä.
 
Torsdagen den 26 mars 2015, kl. 13-14.30
Sal E971
 
Ämnet i Vuorsolas mastersuppsats är de sociala maktförhållandena i klimatförändringsdiskussionen i Finland. För att skapa ett verktyg för att studera texter från såväl en social som en lingvistisk synvinkel har Vuorsola kombinerat olika sociolingvistiska teorier. Klimatdiskussionen karaktäriseras av tillspetsade argument och därför har Vuorsola ansett att kritisk diskursanalys är den mest tillämpbara teorin för denna typ av analys. Klimatdiskussionens olika parter identifierar Vuorsola som förespråkare och motståndare. Dessa två grupper argumenterar för sina respektive ideologier för att nå hegemoni. Syftet med denna avhandling var att med hjälp av de teoretiska verktyg Vuorsola har lagt upp undersöka hur maktförhållanden och de olika deltagargrupperna konstrueras i klimatdebatten. Dessutom kartlades diskussionens lingvistiska praxis samt vad detta leder till. Resultatet i avhandlingen visar att klimatförändringsdiskussionen är en diskursiv maktkamp, vilket leder till missrepresentationer och falska argumentationer. Denna maktkamp finns närvarande såväl i den finska regeringens dokument, som i massmedietexter.
 
Vuorsola är verksam som vikarierande universitetsadjunkt vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska vid SU.
 
Presentationen äger rum på svenska.
 
Välkomna!