Sundström, Marianne, 2017. Etableringsreformens första år, sid 33-43 i Arbetslivet och socialförsäkringen, Rapport från forskarseminariet i Umeå 13-14 januari 2016, Socialförsäkringsrapport 2017:2.

Andersson Joona, Pernilla, Lanninger, Alma Wennemo and Sundström, Marianne, 2016. Etableringsreformens effekter på de nyanländas integration. Slutrapport. SULCIS Rapport 2016:2, Stockholms universitet.

Duvander, A.-Z., Haas, L., and Hwang, P., 2016. ‘Sweden country note’, in: Koslowski A., Blum S. and Moss P. (eds.) International Review of Leave Policies and Research 2016. Available at: http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/. Duvander has been co-author of this report annually since 2009.

Enström Öst, Cecilia, and Duvander, Ann-Zofie. 2016. Att adoptera – en ekonomisk fråga. En studie om adoptionsbidrag och ekonomiska förutsättningar för adoption. [Economic incentives for international adoptions: Does the adoption allowance facilitate adoptions?] Rapport 2016:9. Inspektionen för socialförsäkringen.

Duvander, Ann-Zofie, Tommy Ferrarini and Mats Johansson. 2015. ”Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet”. [Family policy for all? A report on parental benefits and gender equality] En rapport till expertguppen i studier i offentlig ekonomi (ESO) 2015:5, Finance Ministry.

Malmberg, Bo (2014). Book review: Population and Development: The Demographic Transition. Progress in Human Geography, 38(2), 331-333.

Andersson, Gunnar, 2013. Barnafödande i kristider. Jordemodern No. 4/2013: 25-26.

Bernhardt, Eva, 2013. Normer och värderingar om jämställdhet och familjebildning. Jordemodern No. 4/2013: 4-5.

Duvander, Ann-Zofie, 2013. Föräldrapenning och föräldraledighet. Mått på olika aspekter av föräldraledighet. [Parental leave. Length, benefit level and number of episodes]. Rapport 2013:13. Inspektionen för socialförsäkringen, Stockholm.

Duvander, Ann-Zofie, 2013. Föräldraledigheten påverkas av reformer. Jordemodern No. 4/2013: 25-26.

Duvander, Ann-Zofie, 2013. Föräldraskap och föräldraförsäkringens utveckling. Psykisk Hälsa 54(2): 44-51.

Duvander, Ann-Zofie, and Tommy Ferrarini, 2013. Sweden’s family policy under change: past, present, future. International Policy analysis. Friedrich Ebert Stiftung.

Duvander, Ann-Zofie, and Mats Johanson, 2013. Effekter på jämställdhet av reformer i föräldrapenningen. [Effects on gender equality of reforms in the parental leave insurance]. Rapport 2013:17. Inspektionen för socialförsäkringen, Stockholm.

Duvander, Ann-Zofie, and Ida Viklund, 2013. Adoptivföräldrar delar föräldrapenningen jämnare. Välfärd 2013(3): 28-29.

Evertsson, Marie, and Katarina Boye, 2013. Jämställdhet i hemmet – så fördelar unga vuxna hushålls- och omsorgsarbetet. Fokus 13 Unga och jämställdhet, Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:4. Swedish National Board for Youth Affairs.

Lanninger Wennemo, Alma, and Marianne Sundström, 2013. Part-time work, gender and economic distribution in the Nordic countries. The Nordic Gender Institute (NIKK), Gothenburg University.

Neyer, Gerda, 2013. The Presidents of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities and the German National Academy of Sciences Leopoldina (Eds.): A Future with Children. Myths, Core Concepts and Recommendations on Fertility and the Development of Society. 68 p., Berlin 2013. ISBN 978-3-939818-30-4.

Oláh, Livia Sz., 2013. Familjepolitik påverkar viljan att skaffa barn: En studie i fem länder. Jordemodern No. 4/2013: 10-13.

Thalberg, Sara, 2013. Längre studier leder till senare familjebildning. Ekonomin får studenter att skaffa barn senare i livet. Jordemodern No 4/2013: 14-17.

Valestrand, Halldis, Bo Malmberg and Knut Bjørn Lindkvist, (2013) Book review: Rural migration in Norway: Import of theory, methodological approaches and gendered migration patterns. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 67(2), 115-116

Viklund, Ida, 2013. Adoptivföräldrar delar mer på föräldrapenningen. Jordemodern No. 4/2013: 18-21.

Andersson, Gunnar, 2012. Fecundidade e contextos sociais: o caso dos países nórdicos. In: Roteiros do Futuro – Conferência “Nascer em Portugal”: 49-64. Conference proceedings. Lisbóa: Casa Civil da Presidência da República.

Bringedal, Kristin Horn, and Trude Lappegård, 2012. Bruk av foreldrepermisjon: Likere deling av foreldrepermisjon. Samfunnspeilet, 1: 13-18.

Bringedal, Kristin Horn, and Trude Lappegård, 2012. Holdninger til fedrekvote: Småbarnsforeldre sier ja til fedrekvote. Samfunnspeilet, 1: 19-23.

Duvander, Ann-Zofie, 2012. Leave policies development in Sweden. In: Parrukoski, S., and Lammi-Taskula, J. (Eds.), Parental leave policies and the economic crisis in the Nordic countries. National Institute for Health and Welfare report no 24:2012, Helsinki.

Duvander, Ann-Zofie, and Mats Johansson, 2012. Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen. [Equal use? Reforms within the parental leave insurance] Rapport 2012:4. Inspektionen för socialförsäkringen.

Duvander, Ann-Zofie, and Sten Olsson , 2012. Nyanlända invandrares användning av föräldrapenning [Newly arrived immigrants use of parental leave] In: Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning SOU 2012:9. Stockholm: Fritzes.

Duvander, Ann-Zofie, and Sofie Cedstrand, 2012. Vårdnadsbidrag. Report to Nordic Centre for Welfare and Social Issues. Nordic Council of Ministers. Forthcoming as Socialförsäkringsrapport 2013.

Grönqvist, Hans, and Caroline Hall, 2012. Sambandet mellan utbildning och att få barn tidigt. Ekonomisk Debatt [Journal of the Swedish Economic Association] 3: 26-36. Also published as IFAU Working Paper 2011:24.

Grönqvist, Hans, and Susan Niknami, 2012. Nyanlända utrikes födda på och utanför arbetsmarknaden. Bilaga 2. In: Med rätt att delta: nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden SOU 2012:69. Stockholm: Fritzes.

Grönqvist, Hans, Per Johansson, and Susan Niknami, 2012. Inkomstskillnader och hälsa: Lärdomar från den svenska placeringspolitiken. Ekonomisk Debatt [Journal of the Swedish Economic Association] 6: 5-15. Also published as IFAU-rapport 2012:10.

Neyer, Gerda, 2012. Die Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina (Hg.): Zukunft mit Kindern: Mythen, Kernaussagen und Empfehlungen. 76 Seiten, Berlin 2012.

Brandén, Maria, and Sara Ström, 2011. For whose sake do couples relocate? Gender, career opportunities and couples’ internal migration. Working Paper 2011:3, Swedish Institute for Labor Market Policy Evaluation (IFAU). Also translated to Swedish in Rapport 2011:4, IFAU.

Oláh, Livia Sz., 2011. Child-bearing in a gender equal society. An interview with Livia Sz. Oláh – Stockholm University. Interviewed by Veronica Herche, Demographic Research Institute, Hungary. FAMILYPLATFORM Journal Vol. 3: Demographic Change and the Family in Europe, pp. 45-56.

Andersson, Gunnar, and Ann-Zofie Duvander, 2010. Barnafödande och familjepolitik i kristider [Childbearing and family policy in times of recession]. In: Global kris – Håller välfärdssystemen?: 49-59. Social Insurance Report 2010:6. Stockholm: Swedish Social Insurance Agency.

Duvander, Ann-Zofie, 2010. Immigrants’ use of parental leave in Sweden. In: Knudsen, L. B. and Linhardt Olsen, A. (Eds.), Our Demographic Future – A Challenge. On the Need for Demographic Analyses. Scandinavian Population Studies 14: 203-224. Translated to Parental leave, childcare and gender equality in the Nordic countries. Tema Nord 2011:562.

Duvander, Ann-Zofie, and Johanna Lammi-Taskula, 2010. Föräldraledighet [Parental Leave]. In: Gislason, I. and Eydal, G.B. (Eds.), Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden. Tema Nord 2010:595, Nordic Council of Ministers, Copenhagen. Pp. 29-62.

Ferrarini, Tommy, Kenneth Nelson, and Ola Sjöberg, 2010. Multipla välfärdsproblem: Sverige i ett jämförande perspektiv [Multiple welfare problems: Sweden in comparative perspective]. Social Rapport 2010. Stockholm: The National Board of Health and Welfare.

Oláh, Livia Sz., 2010. First childbearing at higher ages in Sweden and Hungary, from the mid-1970s to the early 1990s: A gender approach. Scandinavian Population Studies 14: 91-116.

Oláh, Livia Sz., 2010. The evaluation and challenges of European countries’ countermeasures against the declining birthrates: The changes of the lifestyle and the social security system (report in Japanese). Tokyo: Health and Welfare Information Association.

Ström Sara, 2010. Childbearing and psycho-social work life conditions in Sweden 1991-2000. Scandinavian Population Studies 14: 289-317.

Andersson, Gunnar, 2009. Family policies in Sweden and the Swedish life-cycle model. In: Ursula von der Leyen and Vladimir Spidla, (Eds.), Voneinender lernen – miteinander handeln: Aufgaben und Perspektiven der Europäischer Allianz für Familien: 159-170. Baden-Baden: Nomos.

Duvander, Ann-Zofie and Ann-Christin Jans, 2009. Hur länge spelar pappors föräldraledighet roll? En studie av sambandet mellan pappors föräldraledighet och deras kontakt med sina barn”.[For how long do fathers’ leave matter? A study of the correlation between fathers’ leave use and later contact with their children], Social Insurance Report 2009:1. Stockholm: Swedish Social Insurance Agency.

Ferrarini, Tommy, and Ann-Zofie Duvander, 2009. Swedish family policy: Controversial reform of a success story. Review in Westliche Industrieländer 2009:3.

Ferrarini, Tommy, 2009. Barnbidraget i internationellt perspektiv: De kontanta och skattebaserade barnbidragens utveckling och koppling till barnfattigdom i Sverige och andra välfärdsdemokratier 1930-2000. [Child Allowances in Comparative Perspective 1930-2000]. Working Papers in Social Insurance 2009:2. Stockholm: Swedish Social Insurance Agency.

Neyer, Gerda, and Dorothea Rieck, 2009. Moving towards gender equality. In: United Nations Economic Commission for Europe, UNECE (Ed.), How Generations and Gender Shape Demographic Change: Towards Policies Based on Better Knowledge. 139-154. New York: United Nations.

Palme, Joakim, Kenneth Nelson, Ola Sjöberg, and Renate Minas, 2009. European social models, protection and inclusion. Research Report 2009:1. Stockholm: Institute for Futures Studies.

Sjöberg, Ola, 2009. Politiska och strukturella drivkrafter bakom förändringar i skattestrukturen i OECD-länderna 1965-2000. Underlagsrapport till rapport till globaliseringsrådet. Institutet för Framtidsstudier.

Thalberg, Sara, 2009. Childbearing of students. The case of Sweden. Arbetsrapport 2009:6. Stockholm: Institute for Futures Studies.

Duvander, Ann-Zofie, 2008. Family policy in Sweden 2008. Social Insurance Report 2008:15. Stockholm: Swedish Social Insurance Agency.

Duvander, Ann-Zofie, and Mats Johansson, 2008. Barnbidraget – en pigg 60-åring [Child allowance – a healthy 60-year old reform]. Välfärd 4:16-17.

Duvander, Ann-Zofie, Tommy Ferrarini, and Sara Thalberg, 2008. Towards a new family policy model? Framtider International. Stockholm: Institute for Futures Studies.