Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fem frågor till den nya ordföranden för VFU-kollegiet

Elisabeth Wåghäll Nivre tar över klubban i VFU-kollegiet. Hon blir ny ordförande för VFU-kollegiet som ansvarar för det gemensamma och strategiska planeringsarbetet för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU vid Stockholms universitet. Här är fem frågor till henne.

Porträttbild på Elisabeth Wåghäll Nivre utanför Studenthuset, campus Frescati. Foto: Niklas Björling

Elisabeth Wåghäll Nivre är stolt nyvald ordförande i VFU-kollegiet.

Vem är du och vilka är dina olika roller vid Stockholms universitet?

Jag är professor i tyska med inriktning mot tyskspråkig litteratur, dekan vid Humanistiska fakulteten och vicerektor för Humanvetenskapliga området. Professor i tyska är jag sedan 2004 och disputerade under tidigt 1990-tal vid Washington University i St. Louis (USA). Innan dess hade jag utbildat mig till ämneslärare i svenska, tyska och historia och arbetat några år på en högstadieskola i Skåne. Det var alltså min ämneslärarexamen som tog mig till USA – som lärare i svenska – och som därmed också finansierade mina forskarstudier. Även om jag i min nuvarande roll arbetar huvudsakligen med arbetsledande och strategiska frågor (jag brukar kalla det akademisk administration) är jag alltså till professionen en lärare som genomgått forskarutbildning.

Hur känns det att vara ny ordförande i VFU-kollegiet?

Jag är en stolt nyvald ordförande! VFU-frågor är i vanliga fall komplexa, särskilt vid ett så här stort universitet, med många tusen lärarstudenter ”i systemet” samtidigt. Och inte har det blivit mindre komplext med pandemin! Jag vill verkligen passa på att tacka alla som arbetar med VFU-frågor vid institutionerna, och VFU-sekretariatet som arbetar med att placera lärarstudenterna på förskolorna och skolorna. Vi har också ett jättefint samarbete med förskolor, skolor och kommuner. Alla gör sitt yttersta i sina olika roller för att studenterna ska få göra VFU trots det ansträngda och på många sätt märkliga läget. 

Vilka frågor jobbar VFU-kollegiet främst med? Vad är kollegiets funktion?

VFU-kollegiet vid Stockholms universitet är områdesövergripande. Det ansvarar för gemensamt och strategiskt planeringsarbete för den verksamhetsförlagda utbildningen. Kollegiet är ett forum för VFU-frågor och ska arbeta proaktivt med ärenden som behöver koordineras. Det har vidare en beredande funktion till de två lärarutbildningsberedningarna, BULA (Beredning för lärarutbildning) och LUS (Lärarutbildningsberedningen), och verkställer områdesnämndernas beslut. Kollegiet är inte beslutande, men dess medlemmar kan träffa överenskommelser, om exempelvis gemensamma praktiska riktlinjer som behövs. Kollegiet består av VFU-studierektorerna vid de fem programansvariga institutionerna, VFU-koordinatorn för extern samverkan, utbildningsledaren med särskilt ansvar från VFU (som är sammankallande i gruppen), och en ordförande (för närvarande jag) som utses gemensamt av områdesnämnderna. I kollegiet finns också en studentrepresentant och en kommunrepresentant. Sedan brukar vi adjungera olika kloka personer utifrån vad som står på agendan! 

Vilka är de största utmaningarna gällande lärarstudenternas VFU just nu under rådande pandemi?

Det är svårare än vanligt att hitta placeringar eftersom en del skolor tvingats stänga helt under perioder på grund av pandemin, och många andra har sin verksamhet helt eller delvis på distans. Det finns en oro bland studenter att bli smittade, kanske för att de tillhör en riskgrupp, kanske har de anhöriga i riskgrupp. Att behöva resa i kollektivtrafiken kan då också vara ett problem. Sedan finns det ju handledare, VFU-kursledare och andra som blivit sjuka och inte kunnat ta emot våra lärarstudenter. Det råder även högre tryck än vanligt på ärenden av psykosocial karaktär, där våra institutioner behövt slussa vidare frågorna till Studenthälsan. Exempelvis kan studenter som ännu inte hunnit vara på campus alls under sin utbildning på grund av pandemin, och som inte heller har någon erfarenhet från arbetslivet, känna oro över att gå ut på VFU. Ersättningskurser, dubbelexaminationer och andra lösningar för dem som ännu inte kommit ut på VFU ökar också trycket på våra institutioner. Men alla förstår att det är en mycket speciell tid och gör verkligen det bästa de kan av situationen. 

Hur tycker du det fungerar, rullar det på trots de utmaningar som pandemin medför?

Det är fantastiskt att de allra flesta klarat att genomföra sin VFU trots den svåra situationen. Våra institutioner har haft möjlighet att göra olika anpassningar, och vi har haft särskilda, gemensamma riktlinjer på plats för individuella lösningar vid behov. Det har till exempel funnits möjlighet att göra vissa avsteg från kursplanen, som att minska kraven på närvaro något. Sedan har vi också hittat många digitala lösningar som gjort VFU:n möjlig trots situationen. 

Det är också många skolor som vittnar om att VFU-studenterna har varit värdefulla resurser nu under pandemin. Inte minst har de bidragit till att hitta bra digitala lösningar i undervisningen. Det är rörande att höra från skolor som säger att de önskar våra VFU-studenter som framtida kollegor!


 

På denna sida