Stockholms universitet logo, länk till startsida

Praktik utomlands via Erasmus+

Tycker du att det låter lockande att praktisera utomlands? Som student vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendium för att göra praktik, skriva uppsats eller samla in data i ett land som ingår i Erasmusprogrammet.

Hitta aktuell information om utbyten och praktik utomlands med anledning av coronaviruset på följande länk:

Coronavirus - information till utresande studenter

Här berättar vi mer om olika typer av praktik och hur du går till väga för att ansöka.

Kille med kamera vid havet i solnedgången

 

Olika typer av praktik

Det finns tre typer av praktik:

Poänggivande praktik ("embedded in the curriculum")

Det här är praktik inom ramen för en praktikkurs eller examensarbete. Tillgodoräknande: erkännande via högskolepoäng.

Icke poänggivande praktik (”voluntary”) 

Med detta menas praktik utöver ordinarie studieprogram, till exempel sommarpraktik. Tillgodoräknande: erkännande via Diploma Supplement.

"Recent graduate"-praktik

En icke poänggivande praktik efter studierna. Du ansöker om Erasmuspraktik under din sista termin. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. Om du har fått din examen utfärdad kan du inte längre ansöka om Erasmuspraktik. Tillgodoräknande: "recent graduate" - praktik som undantas från regeln för akademiskt erkännande.


 

Studentaktiviteter som räknas som praktik 

 • Heltidspraktik utomlands på företag, organisationer eller utbildnings- och forskningscentra i ett Erasmus+ programland.
 • Datainsamling till uppsats/avhandling som sker till exempel på ett företag/skola/klinik/labb/sjukhus på heltid.
 • Uppsatsskrivande vid ett lärosäte bör om möjligt räknas som studier men kan även i vissa fall räknas som praktik (om det saknas ett utbytesavtal mellan lärosätena).
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningar ses ofta som studier men kan också ses som praktik (om det handlar om heltidsarbete under 60 - 360 dagar).

 

Bli inspirerad

Se Anna Börjessons praktik i Paris på svenska ambassaden och Svenska institutet.

Läs hennes vlogg som görs via #studietid.

 

För att kunna åka på utlandspraktik genom Erasmus+ med ett stipendium krävs att du:

 • är registrerad och aktiv student vid Stockholms universitet när du ansöker
 • får praktiken godkänd av din heminstitution (praktikens relevans för utbildningen)
 • inte har varit på Erasmuspraktik eller -utbyte under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)
 • avser att ta ut en examen vid Stockholms universitet (gäller inte “recent graduate”)
 • kommer att bedriva praktik på heltid enligt överenskommen praktikplan, Learning Agreement for Traineeship, i ett land och vid en praktikplats som är behörig att stå som praktikvärd (se nedan)
 • genomför praktiken på ett och samma ställe under en sammanhängande period om minst 60 dagar och högst 360 dagar per utbildningsnivå
 • får praktiken erkänd genom högskolepoäng eller allra minst genom omnämnande i Diploma Supplement av din institution vid Stockholms universitet 
 • signerar ett stipendieavtal, "Grant Agreement for Erasmus+", innan mobiliteten påbörjas
 • genomför ett särskilt språktest online, före och efter din praktik
 • besvarar en elektronisk enkät vid avslutad praktik
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet.

Observera att dessa endast är grundvillkoren för Erasmus+ och att institutionerna kan ha ytterligare villkor. Vänd dig därför till utbyteskoordinatorn på din institution för att ta reda på vilka möjligheter som finns för just dig.

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

 

Studenter beviljas Erasmusstipendium för praktik enligt principen "först till kvarn". Hör gärna av dig till Erasmushandläggaren via erasmusutbyte@su.se innan du påbörjar din ansökan för att försäkra dig om att det fortfarande finns medel att söka.

Stipendierna för praktik inom Erasmus+ baseras dels på vilket land praktiken genomförs i, dels på hur lång praktiken är, enligt tabellen nedan. 

Stipendiesummor för praktik som avslutas senast 2020-03-31

Grupp Länder Euro (€) per dag
Grupp 1
Länder med höga levnadskostnader
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien 20,50
Grupp
2 & 3
Länder med medelhöga - låga levnadskostnader
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern,  18,50

 

Stipendiesummor för praktik som avslutas senare än 2020-03-31

Grupp Länder Euro (€) per dag

Grupp 1
Länder med höga levnadskostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien
 
21,8

Grupp 2 & 3
Länder med medelhöga - låga levnadskostnader

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern 19,8

 

Utbetalning av stipendiet

Utbetalningen av stipendiet görs klumpvis, i två omgångar:

I första utbetalningen betalas 70 procent av det planerade stipendiet ut (baserat på det planerade antalet praktikdagar).
Resterande 30 procent betalas ut vid hemkomsten och efter inskickande av ett praktikintyg. Då justeras även det slutgiltiga totala beloppet, utifrån om några förändringar skett i praktikens längd. Du måste även göra ett andra språktest och besvara en elektronisk enkät för att kunna få den andra utbetalningen.

Tillägg för utresande studenter med barn

Om du genomför ett utbyte och har medföljande barn finns möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium. Tillägget är på 200 euro extra per månad på den ordinarie stipendiesumman. 

Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Det är möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen. 

Med merkostnader menas de ökade omkostnader som du eller lärosätet får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, medicinsk uppföljning eller fysioterapiläkarundersökning i värdlandet. 

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning HT19

Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till

 

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020, men kommer att delta i Erasmus+ programperioden 2014-2020 som pågår till 2022. Erasmuspraktik kan fortfarande sökas till och med 2022, men behöver vara avslutat senast den 31 mars 2023, förutsatt att stipendiemedel finns kvar.

Studenter som ska göra praktik inom Erasmus+ i Storbritannien behöver ansöka om visum.
Hitta information om visumprocessen för Storbritannien här

 

Så här ansöker du

I vår steg för steg-guide får du veta hur du ska gå till väga för att söka din praktik:

Så här ansöker du om praktik utomlands

 

Samtliga utresande utbytesstudenter från Stockholms universitet täcks av försäkringen Student-UT genom Kammarkollegiet. Åker du inom EU/EES ska du även se till att ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet.

I försäkringen Student-UT ingår: 

 • Personskadeskydd
 • Sjuk- och tandvårdsskydd
 • Hemtransportskydd
 • Anhörig besöksresa
 • Avbrottsskydd
 • Egendomsskydd (självrisk 1500 kr)
 • Resgodsförsening
 • Kontant skadehjälp
 • Kris- och katastrofskydd
 • Ansvarsskydd
 • Rättsskydd

Observera att hemförsäkring inte ingår. 

Försäkringen Student-UT är kostnadsfri och gäller från två veckor före till två veckor efter utbytesperioden och endast i värdlandet. 

Innan du reser på utbyte, ska du få ett Medical Insurance Card (MIC) och ett Insurance Certificate av din internationella koordinator som ansvarar för utbytet. 

Det rekommenderas att du läser igenom de fullständiga försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets webbplats

Trots att du har en försäkring via Kammarkollegiet kan vissa utbytesuniversitet kräva att du också tecknar och betalar för en lokal försäkring. 

Om du råkar ut för något

 1. Du måste själv göra ett utlägg för läkarvård, läkemedel etc. Spara alla kvitton. MIC fungerar inte som betalningsmedel utan är endast ett bevis på att du täcks av försäkringen.
 2. Fyll i en skadeanmälan: Blankett för skadeanmälan hos Kammarkollegiet.
 3. Skicka in skadeanmälan tillsammans med kvitton i original, polisrapport eller annat som är kopplat till händelsen till din internationella koordinator.
 4. Ansvarig internationell koordinator på Stockholms universitet skriver under skadeanmälan och skickar sedan in alla dokument till Kammarkollegiet tillsammans med en kopia på aktuellt utbytesavtal.

Kammarkollegiet behandlar din skadeanmälan och återbetalar ditt utlägg inom ett par veckor.

Vid akuta händelser som personskador, olyckor, förändrat säkerhetsläge etc, där du behöver omedelbar assistans, kontaktar du Falck Global Assistance. Kontaktinformation finns även på ditt MIC-kort. De kan snabbt hjälpa dig på plats. 

Tänk på att även kontakta din familj, din internationella koordinator och ditt värduniversitet (internationell handläggare på International Office).

Om du har frågor om ditt försäkringsärende kan du kontakta Kammarkollegiet direkt. Uppge att du är utbytesstudent genom Stockholms universitet. 

E-post till Kammarkollegiet: forsakring@kammarkollegiet.se 

Om du åker på utbyte inom EU eller till Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz, ska du ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet ger dig rätt till vård till samma kostnad som landets egna invånare.

Kortet, som är gratis, beställs hos Försäkringskassan och är giltigt i tre år. Om du redan har ett kort bör du kontrollera att det är giltigt under hela din utlandsvistelse.

Du hittar information om hur du beställer kortet på Försäkringskassans webbplats

 

Kontakt

Kontakta internationella koordinatorer vid Stockholms universitet

På denna sida