Stockholms universitet logo, länk till startsida

Avbryta studier och studieuppehåll

Ibland kan en student vilja avbryta sina studier eller göra studieuppehåll. Om det blir aktuellt för dig är det viktigt att du tar reda på vad som gäller.

Studieavbrott

I Stockholms universitets antagningsordning beskrivs vad som gäller vid studieavbrott:
Institutionerna ska informera studenterna om att studieavbrott omgående ska anmälas. Avbrott på kurs görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt. Avbrott som meddelas inom tre veckor efter kursstart kallas tidigt avbrott och innebär att kursen kan sökas igen vid ett senare tillfälle. Avbrott senare än tre veckor efter kursstart medför att kursen inte kan sökas igen. Den som vill återuppta studierna efter ett avbrott kan kontakta institutionen eller motsvarande för eventuell omregistrering. Omregistrering beslutas av prefekt och sker i mån av plats.

Studieuppehåll

Om du vill göra ett studieuppehåll gäller följande:
Respektive områdesnämnd beslutar om rätt att fortsätta studier efter studieuppehåll. Den som avser att göra ett uppehåll i sina studier på ett program eller en kurs vid Stockholms universitet ska anmäla detta till ansvarig institution och ange skälen till uppehållet. Den sökande kan då beviljas återkomst i studierna efter uppehållet. I beslutet ska studieuppehållets längd anges och att den sökande får fortsätta sina studier vid återkomsten. Medges inte den sökande rätt att återkomma, ska beslutet innehålla information om hur det kan överklagas (avsnitt 13, Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå). Den som inte anmält studieuppehåll i förväg, får fortsätta sina studier vid återkomsten i mån av plats.

På denna sida