Stockholms universitet

Dina rättigheter och skyldigheter

Här har vi samlat information om några av de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna du har som student.

Dina rättigheter som student regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet.

 

Universitetets styrdokument, riktlinjer och kursplaner

Styrdokument - regelboken, är en sammanställning av beslut som fattats av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen. I den kan du hitta mycket av den information universitetet har en skyldighet att tillhandahålla. Styrdokumenten är grupperade på ämnesområde, till exempel "Utbildning".

Styrdokument - regelboken

Andra viktiga dokument att känna till är dina kurs- och utbildningsplaner. Dessa innehåller föreskrifter som ska tillämpas på en kurs eller inom ett program. De får inte frångås utan ska tillämpas förutsägbart och effektivt.

 

Påverka din utbildning

Som student finns det en rad olika saker du kan göra för att vara med och påverka din utbildning. Läs mer via länken nedan.

Så här kan du påverka din utbildning

Studenter i ett grupprum på Biblioteket.
Foto: Niklas Björling
 

Arbets- och studiemiljön på universitetet är en viktig fråga för alla som vistas här – inte minst för dig som student. Allt från studieutrymmen till undervisningsform och oskrivna regler påverkar dig.

Här kan du läsa om studenternas studiemiljöombud och universitetets arbetsmiljöarbete

 

Ibland kan en student vilja avbryta sina studier eller göra studieuppehåll. Om det blir aktuellt för dig är det viktigt att du tar reda på vad som gäller.

Det här gäller om du vill avbryta studier eller ta studieuppehåll

 

Breddad rekrytering till högskolan är en rättvise- och demokratifråga. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt, motverka social snedrekrytering och verka för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning.

Här kan du läsa mer om hur SU jobbar med breddad rekrytering och breddat deltagande

 

Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad. Ett beslut om avstängning gäller i regel omedelbart.

Var uppmärksam på de instruktioner du som student får angående examinationer och vilka regler som gäller. Även om du har genomfört examinationsmomentet under en tidigare termin kan förutsättningarna ha ändrats t. ex. vad gäller tillåtna hjälpmedel eller samarbeten. Ansvaret för att ta till sig och följa de instruktioner som ges ligger på studenten.

Studenter som blir anklagade eller misstänkta för vilseledande vid examination kan kontakta Stockholms universitets studentkår (SUS) för råd och stöd redan när misstanke om fusk riktas mot studenten. Studenter som studerar vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV), kan istället kontakta Studentkåren DISK.

Är du som student osäker på vad som gäller för en examination? Hör av dig till kursansvarig lärare. Här kan du läsa mer om Regler och handläggningsordning för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

 

En bra arbets- och studiemiljö ska vara en självklarhet på Stockholms universitet. Alla studenter och anställda ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vid verksamheten.

Här kan du läsa mer om lika villkor vid Stockholms universitet

 

Stockholms universitet har höga ambitioner avseende miljöarbetet vilket du kan läsa mer om i miljöpolicyn. Förbättringstakten i arbetet bestäms i sin tur med hjälp av miljömål och universitetets centrala miljöhandlingsplan.

Det finns tio utpekade områden där universitetet har en betydande miljöpåverkan. Några av dem är energianvändning, avfallshantering, kemikalieanvändning och tjänsteresor.

Du som är student kan bidra till universitetets miljöarbete genom att framför allt tänka på följande:

  • Sortera ditt avfall på någon av universitetets källsorteringsstationer.
  • Hjälp till att släcka belysning och stänga av elektriska apparater.
  • Välj att cykla eller promenera till och från universitetet.
  • Minska dina pappersutskrifter.
  • Använd medhavd termosmugg istället för engångsmugg.

Vill du engagera dig i miljöarbetet?

Miljörådet är universitetets styrgrupp för det systematiska miljöarbetet. De fattar beslut om frågor som rör miljöarbetet och ansvarar för samordningen. Miljörådet träffas cirka tio gånger om året för att besluta om frågor som rör Stockholms universitets miljöarbete. 

Vill du engagera dig ytterligare i miljöarbetet? Genom att bli studentledamot i Miljörådet kan du vara med och påverka miljö- och hållbarhetsfrågor vid universitetet. Kontakta Stockholms universitets studentkår för mer information.

Studentorganisationen Symbios drivs av studenter som är intresserade av miljö och hållbarhet. Symbios organiserar föreläsningar, workshoppar och större evenemang vid universitetet.

Om du har frågor eller förslag om miljöarbetet vid universitetet, kan du också kontakta miljo@su.se.

 

Vid Stockholms universitet finns det tre studentkårer: Stockholms universitets studentkår (SUS), studentkåren DISK och Föreningen Ekonomerna. DISK riktar sig till dig som studerar vid Data- och systemvetenskapliga institutionen (DSV) och Föreningen Ekonomerna riktar sig till dig som studerar vid Företagsekonomiska institutionen.

Ett av studentkårernas huvuduppdrag är att företräda studenternas gemensamma intressen och arbeta för att garantera dig och andra studenter inflytande över er utbildning. Läs mer om det under rubriken "Påverka din utbildning" ovan. 

Studentombuden

På Stockholms universitets studentkår arbetar studentombud som kan besvara dina frågor kring studenträttigheter. Studentombuden ger rådgivning och information till studenter som rör deras utbildning, men företräder inte studenter i deras ärenden.

Läs mer om studentombud

DISK:s studerandeskyddsombud

DISK har studerandeskyddsombud som finns till för att hjälpa studenterna på DSV med de olika problem som kan dyka upp i studiemiljön.

Läs mer om DISK:s studerandeskyddsombud

Föreningen Ekonomernas studentombud och studerandeskyddsombud

Föreningen Ekonomerna har studentombud och studerandeskyddsombud som nås via e-postadressen studentombud@fest.se.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till kårens medarbetare hittar du på respektive kårs webbplats: 

Stockholms universitets studentkår

DISK

Föreningen Ekonomerna

 

Kontakt

Studentavdelningen
E-post: 
studentavdelningen@su.se

På denna sida