Dina rättigheter och skyldigheter

Här har vi samlat information om några av de viktigaste rättigheterna och skydligheterna du har som student.

Dina rättigheter som student regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet.

Universitetets styrdokument, riktlinjer och kursplaner

Styrdokument - regelboken, är en sammanställning av beslut som fattats av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen. I den kan du hitta mycket av den information universitetet har en skyldighet att tillhandahålla. Styrdokumenten är grupperade på ämnesområde, till exempel "Utbildning".

Styrdokument - regelboken

I universitetets "Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet" hittar du information om hur arbetet med studentinflytande ska gå till på Stockholms universitet.

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Andra viktiga dokument att känna till är dina kurs- och utbildningsplaner. Dessa innehåller föreskrifter som ska tillämpas på en kurs eller inom ett program. De får inte frångås utan ska tillämpas förutsägbart och effektivt.

Arbets- och studiemiljön på universitetet är en viktig fråga för alla som vistas här – inte minst för dig som student. Allt från studieutrymmen till undervisningsform och oskrivna regler påverkar dig. Här kan du läsa om studenternas studiemiljöombud och universitetets arbetsmiljöarbete.

Studiemiljöombud

Studiemiljöombudet representerar studenterna i studiemiljöfrågor. Studiemiljöombudets viktigaste roll är att fungera som problemfångare och att tillsammans med studentkåren och institutionen se till att studenterna har en bra fysisk och psykosocial studiemiljö.

Du kan själv bli studiemiljöombud genom att bli vald av studentrådet på din institution. Läs mer om hur arbetet går till på Stockholms universitets studentkårs hemsida:

Information om studiemiljöombud

Arbetsmiljöarbete vid universitetet

Universitetet har en arbetsmiljöpolicy som säger att universitetet ständigt ska sträva efter att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för alla. 

Stockholms universitets Arbetsmiljöpolicy

På Stockholms universitet finns även Rådet för arbetsmiljö och lika villkor vars uppdrag är att verka för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling.

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

På varje institution är det prefekten som är ytterst ansvarig för arbets- och studiemiljön.

Ibland kan en student vilja avbryta sina studier eller göra studieuppehåll. Om det blir aktuellt för dig är det viktigt att du tar reda på vad som gäller.

Det här gäller om du vill avbryta studier eller ta studieuppehåll

Breddad rekrytering till högskolan är en rättvise- och demokratifråga. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt, motverka social snedrekrytering och verka för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning.

Här kan du läsa mer om hur SU jobbar med breddad rekrytering och breddat deltagande

Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, använder otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination.

Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.

Även ärenden som gäller studenter som stör undervisningen, uppträder hotfullt eller utsätter andra för trakasserier kan anmälas till rektor.

Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

På su.se/regelboken kan du läsa mer om de regler som gäller för utbildning

En bra arbets- och studiemiljö ska vara en självklarhet på Stockholms universitet. Alla studenter och anställda ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vid verksamheten.

Här kan du läsa mer om jämlikhet och lika villkor vid Stockholms universitet

På Stockholms universitets studentkår arbetar studentombud som kan besvara dina frågor kring studenträttigheter. Studentombuden kan även stötta eller företräda dig i ärenden där du upplever att dina rättigheter inte tillgodosetts.

Studentombuden

Ett av studentkårens huvuduppdrag är företräda studenternas gemensamma intressen och arbeta för att garantera dig och andra studenter inflytande över er utbildning. En viktig del i detta arbete är att stötta de student- och doktorandråd samt studentrepresentanter som finns på Stockholms universitet.

Läs mer om studentinflytande

DISK är studentkåren för dig som studerar på data- och systemvetenskapliga institutionen (DSV) vid Stockholms universitet. DISK har studerandeskyddsombud som finns till för att hjälpa studenterna på DSV med de olika problem som kan dyka upp i studiemiljön.

Läs mer om DISK:s studerandeskyddsombud

Kontaktuppgifter till kårens medarbetare hittar du på respektive kårs webbplats: 

Stockholms universitets studentkår

DISK

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) är den myndighet som granskar kvaliteten i högre utbildning, analyserar utvecklingen, ansvarar för officiell statistik om högskolan samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar och regler.

Besök UKÄ:s webbplats

Studenter i en föreläsningssal Foto: Niklas Björling

 

Kontakt

Studentavdelningen
E-post: 
studentavdelningen@su.se

Under utbildningen