Minor Field Studies - fältstudier utomlands

Vill du skriva din uppsats eller göra ditt examensarbete utomlands? En väg dit är att ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium och genomföra en mindre fältstudie under åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland som underlag till din kandidat- eller masteruppsats.

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för fältstudier som administreras av Universitets- och högskolerådet. Det riktar sig till dig som studerar på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- och masternivå). 

Läs mer om allmänna villkor för Minor Field Studies 2019

Genom MFS-programmet kan du åka till ett låg- eller medelinkomstland och samla in material till din uppsats eller ditt examensarbete. Under minst åtta veckor (56 dagar) fördjupar du dig i frågor som rör den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet.

Du kan göra en MFS-studie inom alla akademiska områden, från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin. MFS-studien genomförs under handledning i Sverige och med en kontaktperson i värdlandet.

En MFS ger dig internationell erfarenhet, nya perspektiv på ditt ämne och kunskap om svenskt utvecklingssamarbete. Samtidigt får du en större förståelse för både dig själv och din omvärld. Syftet är att göra dig förberedd på att arbeta med utvecklingsfrågor i ett globalt sammanhang.

Fältstudien ska relatera till något av de 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. ​​​​​

Möjliga värdländer

Du kan göra en MFS-studie i ett flertal olika låg- och medelinkomstländer runt om i världen. Stockholms universitet kan bara bevilja stipendiemedel till projektdeltagare för fältstudier som omfattar minst åtta och högst 26 sammanhängande veckor i ett giltigt land. Det går inte att kombinera fältstudier i flera värdländer.  

Du hittar alla länder som är giltiga för MFS på följande lista

​​​​Observera att MFS inte beviljas till ett land som Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till.

Länder som UD avråder från resa till

Ansökningsomgångar

Kommande utlysningar gäller fältstudier som kan avslutas senast 15 januari 2021. De passar för fältstudier under VT 2020 och HT 2020.

 • 19 september – 15 oktober 2019, deadline 23:59. Stockholms universitet kommer att få svar på lärosätets ansökan om medel för 2020 och 2021 under november 2019. Stipendier kommer delas ut till studenter tidigast i november.
 • 15 januari – 5 februari 2020, deadline 23:59
 • 15 april – 5 maj 2020, deadline 23:59 ​​

Informationstillfällen

MFS-stipendiet är på 27 000 kronor som du kan använda till bland annat resor, boende, vaccinationer och visum. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands, utan behöver kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Om deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå, till exempel för transport och assistent. Du hittar mer information på UHR:s hemsida.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

När du ska göra en MFS-studie behöver du både en akademisk handledare vid Stockholms universitet och en kontaktperson i värdlandet. Dessa måste vara tillfrågade och gärna bekräftade redan när du ansöker om stipendiet. Den svenska handledaren är huvudansvarig för projektet och ansvarig för den akademiska handledningen. Den lokala kontaktpersonen hjälper till på plats, men utan att ha ansvar för innehållet i studien. 

Handledare på Stockholms universitet

Den akademiska handledaren vid Stockholms universitet har samma ansvar för MFS-studien som för andra examensarbeten på likvärdig nivå. Handledaren ska vara väl insatt i den metod studenten använder samt ha kunskap om fältmetodik generellt. Dessutom kan handledaren hjälpa studenten att identifiera en kontaktperson i fält samt informera denna om vad som förväntas.

Under fältarbetet ska handledaren i Sverige finnas till hands för att eventuellt assistera vid teoretiska/metodologiska problem. Efter hemkomsten ska samma handledarhjälp som övriga uppsatsstudenter vid Stockholms universitet får erbjudas. Handledaren ska gärna godkänna uppsatsen/examensarbetet. Vissa institutioner kräver att handledaren ska vara disputerad.

För att få en handledare kontaktar du din kurs-/programansvariga. 

Kontaktperson i värdlandet

Kontaktpersonen i värdlandet kan representera eller vara anställd vid en inhemsk myndighet, lärosäte, organisation eller företag i landet, eller vid utvecklingsprojekt (Sida, FN, NGO:er, konsult- eller Swebolag) eller liknande. Kontaktpersonen behöver inte vara verksam i en organisation. Många studenter väljer att själva hitta en kontaktperson genom sitt eget nätverk, eller genom informationssökning. 

Kontaktpersonen ska kunna vara behjälplig med praktiska saker både före och under fältarbetet, såsom att ha ett brett kontaktnät, hitta personer att intervjua, tipsa om boende, transporter och säkerhet. Det är viktigt att du i din ansökan talar om vilken roll kontaktpersonen har och vad hen kan hjälpa till med.

Tänk på att kontaktpersonen inte får någon ersättning från Sida eller Stockholms universitet för sin insats. Därför är det viktigt att du ersätter överenskomna utgifter, till exempel för transporter eller insamling av material (detta ska tas upp i projektbudgeten).

Här hittar du information på engelska om kontaktpersonen i värdlandet:

Contact person in host country

För att kunna söka ett MFS-stipendium måste du uppfylla vissa krav. 

Du ska:

 • skriva en kandidat-, magister- eller masteruppsats, eller göra någon annan typ av examensarbete vid Stockholms universitet
 • vara registrerad som student vid Stockholms universitet
 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till stipendiemedel. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige sedan minst ett år vid beslut om tilldelning av stipendiemedel.
 • ha goda kunskaper i engelska och baskunskaper i svenska. Kunskaper i landets värdspråk är meriterande.
 • aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för den typ av studie som ansökan avser
 • inte samtidigt få annat stipendium genom UHR (till exempel Erasmus) eller Sida för samma studieperiod.​​​

Läs om allt du behöver tänka på vid ansökan.

Så här ansöker du om (Minor Field Studies) MFS

När utlysningen för Minor Field Studies (MFS)-stipendiet har avslutats påbörjas bedömningsarbetet och urvalsprocessen. Nedan hittar du en överblick av Stockholms universitets bedömningsprocess samt beslut om tilldelning av MFS-stipendier.

Bedömning av ansökan

Såväl den akademiska kvaliteten som genomförbarheten i projektbeskrivningen bedöms. Varje ansökan bedöms utifrån sin helhet, till exempel akademisk relevans, relevans för värdlandet/värdorganisationen, koppling till de globala målen, genomförbarhet, personlig lämplighet/mogenhet, språknivå, rimlig budget, etiska aspekter, säkerhetsläget i landet och eventuella risker för studentens personliga säkerhet. Bedömningsarbetet sker i enlighet med MFS allmänna villkor.

Läs mer om allmänna villkor för Minor Field Studies 2019

När sista ansökningsdag passerat händer följande: 

 1. Studentavdelningen gör en grundläggande behörighetsbedömning och kontrollerar att ansökningar är kompletta och uppfyller behörighetskraven.
 2. Fullständiga och behöriga ansökningar vidarebefordras till berörd institution för bedömning. Det finns minst två granskare/bedömare av varje ansökan. Bedömare är personer vid institution som har goda ämneskunskaper och erfarenheter av att bedöma studentuppsatser/arbeten/ansökningar (en av granskarna kan ha titeln Internationell handläggare/utbyteskoordinator). Institutionens samtliga ansökningar bedöms på samma sätt, oavsett utbildningsnivå.
 3. En central bedömningskommitté sammanträder, bestående av fakultetsrepresentanter, Studentavdelningen, samt en studentrepresentant, och fastställer slutgiltigt urval samt reservlista (om relevant).

Beslut om tilldelning

Beslut lämnas till samtliga sökande via e-post cirka fyra veckor efter avslutad utlysning. Beviljade studenter rekommenderas att läsa När du blivit beviljad MFS.

Beslut kan inte överklagas.

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på när du blivit beviljad ett MFS-stipendium.

När du blivit beviljad MFS

Om du har frågor gällande utlysningen, kontakta Studentavdelningens MFS-handläggare via mfs@su.se.

Frågor som gäller själva projektet besvaras av den MFS-ansvariga på respektive institution, ofta utbyteskoordinatorn.

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Under utbildningen