Jämlikhet & likabehandling

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Utbildning
 5. Studentservice
 6. Jämlikhet & likabehandling

Jämlikhet och likabehandling

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. En förbättrad balans ska eftersträvas mellan kvinnors och mäns inflytande på verksamheten samt mellan antalet kvinnor och män inom densamma.

Årets institution- jämställdhets- och jämlikhetspriset

Som ett led i Stockholms universitets arbete med att främja jämställdhets- och jämlikhetsarbetet i den dagliga verksamheten instiftas priset för Årets institution av Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Priset består av en summa på 15 000 kronor att användas i Rådets anda, samt ett diplom.

Medel för studentprojekt inom jämlikhetsområdet

Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor har beslutat att årligen utlysa medel, som kan sökas av studenter vid Stockholms universitet, för projekt inom jämlikhetsområdet.

Mall för institutioners likabehandlingsarbete

Enligt Stockholms universitets likabehandlingsplan bör varje institution/enhet som har studentkontakt genomföra tre åtgärder som bedöms förebygga diskriminering och trakasserier mot studenter och presumtiva studenter, eller främjar lika rättigheter och möjligheter.

Kontakt

Jämlikhetssamordnare

Danijela Semunovic

Christian Edling (föräldraledig)

Telefon: 08-16 25 59
E-post: jamlikhet@su.se
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

Vad gör en jämlikhetssamordnare?

Att verka för ökad jämlikhet vid Stockholms universitet innebär många olika saker, några exempel är att

 • Utreda eventuella trakasserier eller diskriminering som omfattas av Diskrimineringslagen, avseende utbildningsområdet
 • Besvara frågor om trakasserier och diskriminering, vad en utredning innebär med mera
 • Sammanställa och följa upp universitetets centrala Likabehandlingsplan
 • Informera om diskrimineringslagen och därtill hörande frågor
 • Anordna seminarier och annan information
 • Genomföra undersökningar och andra projekt
Puff regelboken
Vägledarbloggen
Till bibliotekts webb

Checklista och viktig information vid terminsstart