Om centrumet

Centrum för barnkulturforskning erbjuder en unik utbildning i ämnet barnkultur men arbetar också med att främja och stärka kunskapsutvecklingen inom barnkulturområdet på andra sätt. Centrumet arrangerar öppna föreläsningar, sammanför forskare i tvärvetenskapliga nätverk och medverkar i en rad samverkansprojekt.

Centrum för barnkulturforskning (CBK) grundades 1980 och är sedan januari 2008 knutet till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) vid samhällsvetenskaplig fakultet.

 

Utbildning

Studenter på campus Frescati
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

På Centrum för barnkulturforskning ges en unik utbildning i ämnet barnkultur. Här finns kurser och program på både grund- och avancerad nivå, på hel- och halvfart och på campus likväl som på distans.

Vad är barnkulturstudier?

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur.

Läs mer om ämnet och våra utbildningar i utbildningskatalogen:

Vår utbildningskatalog

Vill du läsa barnkultur?

Kurser och program som ges under hösten 23

Kurser som startar våren 24

 

Är du student på Centrum för barnkulturforskning och har frågor som rör dina studier?

På Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webb hittar du information om att studera med funktionshinder, studieavbrott, tillgodoräknanden, rättigheter och skyldigheter med mera.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen/Under utbildningen

Vill du komma i kontakt med Centrum för barnkulturforsknings studentexpedition, studievägledare eller lärare, vänligen se vår kontaktsida.

Kontakt

 

Centrum för barnkulturforskning har en unik och betydelsefull plats inom den högre utbildningen genom sin uppgift som mötesplats för forskare från olika discipliner och universitet/högskolor. CBK har inte någon egen forskarutbildning men flera barnkulturstudenter har gått vidare till forskarstudier i närliggande ämnen såsom Barn- och ungdomsvetenskap.

Forskare knutna till Centrum för barnkulturforskning bedriver forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, filmvetenskap med mera men också i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Läs mer om våra medarbetare och deras forskningsprojekt under rubriken kontakt.
 

Tvärforskardagen 22 september 2023

I höst kommer Centrum för barnkulturforskning återigen, efter ett par års uppehåll, att arrangera en Tvärforskardag. Under dagen har forskare möjlighet att fördjupa sig och bredda sig i frågor som rör barnkultur på olika sätt genom att ta del av varandras pågående eller planerade projekt från olika ämnesområden och lärosäten. Och dagen blir förstås också – inte minst – ett tillfälle att knyta nya kontakter.

Läs mer om tvärforskardagen.

 

Här möter du några av våra studenter som berättar om sina studier på CBK samt om sina framtidsplaner.  

 

Jag drömmer om att öppna ett eget teaterhus ute i skogen någonstans.

Madeleine Lenke
Foto: Stockholms universitet

Madeleine Lenke läser Barnkultur I på Centrum för barnkulturforskning, en kurs på 30 hp. Lyssna på när Madeleine berättar om sin dröm och vad hon hoppas att en utbildning i barnkultur som ämne kan leda vidare till.

 

Hör Madeleine berätta om drömmen om att starta ett barnkulturhus.

 

    Kom ihåg att du är här för din egen skull. Lägg upp studierna smart och försök att göra alla uppgifter i tid. Det kommer vara så mycket lättare i det långa loppet.

Amanda Dahlgren studerar barnkultur III, 30 hp.

Studenttjej i glasögon
Foto: privat.

- Jag sökte till utbildningen mycket på grund av mitt intresse för barnlitteratur. Då visste jag inte riktigt vad ämnet barnkultur var för något, men jag tyckte att det lät kul och intressant

- Vi har fått läsa om barnlitteratur men ämnet är så mycket mer än bara det. Under den första terminen så ingick barnlitteratur i en delkurs, medan en annan handlade om barnfilm. Utbildningen är strukturerad och uppdelad för att ge en bra grund i ämnet, vilket har varit jättekul.

- Jag var inte säker på att jag skulle studera tre terminer från början men det var så kul och givande så jag ville fortsätta. Lärarna har gjort undervisningen på ett så bra och roligt sätt.

Läs hela intervjun med Amanda.

 

Ett av Centrum för barnkulturforsknings viktigaste uppdrag är att sprida kunskap om barnkulturforskning till det omgivande samhället. Detta samverkansuppdrag möjliggörs tack vare en rad samarbeten med aktörer på barnkulturfältet. Ett exempel är Mötesplats barnkultur, ett samarbete med länskonsulenterna i Region Stockholm och Teater Tre. Vi erbjuder även uppdragsutbildningar och föreläsningar.

En röd fördragen teaterridå
Foto: Rostislav Zatonskiy/Mostphotos

Kontakta oss gärna om du har förslag, frågor eller till diskutera idéer.

Läs mer om våra samarbeten

 

Varje år sedan 1984 anordnar vi ett tvärvetenskapligt barnkultursymposium. Symposierna är gratis, öppna för alla som känner sig lockade och pågår som regel i två-tre dagar.

Barnkultursymposium år 2023 äger rum i Aula Magna vid Stockholms universitet den 30-31 mars. Årets tema Konsten att beröra - känslor i barnkulturen bjuder på föreläsningar, kulturinslag och samtal om hur och varför känslor gestaltas i konst för barn.

Barnkultursymposium 2023

 

Skriftserie

Många skrifter från Centrum för barnkulturforskning utspridda
Skrifter från Centrum för barnkulturforskning

Centrum för barnkulturforskning har sedan 1981 gett en serie skrifter. Många av skrifterna är dokumentationer över de årligen återkommande barnkultursymposierna och består av artiklar författade av föreläsare från symposierna. Skriftserien är ett spännande sätt att få syn på vad som genom åren varit relevanta och aktuella teman inom barnkulturen och barnkulturforskningen.

Läs mer och beställ

 

Sedan 2003 har man kunna läsa till magisternivå i ämnet barnkultur vid Centrum för barnkulturforskning. Det är den enda magisterutbildningen i barnkultur som finns i Sverige.

I Diva-portal finns en stor del av de magisteruppsatser som skrivits i ämnet att läsa i fulltext. Där finns spännande uppsatser som behandlar vitt skilda ämnen som barns upplevelser av Youtube, att involvera barn i produktion av appar, maskulinitetsnormer i ungdomsteater, sjukhusclowner, danskonst för bebisar och mycket mycket mer. Varmt välkommen att botanisera i arkivet:

Magisteruppsatser i barnkultur

 

Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur. Föreståndare från start var Gunnar Berefelt, professor i konstvetenskap, som 1998 efterträddes av Karin Helander, professor i teatervetenskap. Sedan 1 januari 2023 är universitetslektor Margareta Aspán föreståndare.

CBK är unikt i Sverige i denna genomgående och kontinuerliga strävan att knyta samman utbildning i barnkultur med tvärvetenskaplig forskning och nätverksarbete på i första hand nationell men också internationell, och framför allt nordisk, nivå. Detta sker genom kurser, genom skapande och upprätthållande av nätverk för barnkulturforskare inom SU och mellan forskare från andra institutioner och högskolor i Sverige och Norden samt genom symposier, öppna föreläsningar och CBKs skriftserie och annan samverkan.

Den allra första skriften: Bulletin om barnkulturforskning från 1983
Den allra första skriften: Bulletin om barnkulturforskning från 1983 av Gunnar Berefelt.

Tidigare föreståndare

Fil.dr. Malena Janson, 2019-2022

Docent Magnus Öhrn, juli 2016-2019

Fil.dr. Ylva Ågren (tf), januari-juni 2016

Fil.dr. Eva Söderberg, 2015

Professor Karin Helander, 1998-2015

Professor Gunnar Berefelt, 1980-1997

 

Styrelsen för Centrum för barnkulturforskning består av:

Ordförande: Margareta Aspán, föreståndare, universitetslektor

Ledamöter: Proferssor Anna Lund, Sociologiska institutionen, med suppleant professor Anne-Li Lindgren, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Professor Karin Helander, Institutionen för kultur och estetik, med suppleant universitetslektor Helena Hörnfeldt, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Professor Elina Druker, Institutionen för kultur och estetik, med suppleant docent Anna Sofia Rossholm, Institutionen för mediestudier.

Handläggare Mia Crusoe, Stockholms stad, med suppleant docent Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet.

Styrelsens studentrepresentanter är: Greta Hammare och Eric Wängsäter.

Därutöver ingår prefekten eller annan forskningsföreträdare för Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i styrelsen och även en representant för den administrativa personalen vid centrumet.

 

På denna sida