Profiles

Kerstin Ahlberg

Föreståndare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 32 86
Email kerstin.ahlberg@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C 553
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2016. Kerstin Ahlberg.
  • 2016. Kerstin Ahlberg. EU & arbetsrätt (1)

    Arbetsmarknadens parter vill bli mer involverade i utformningen av EU:s politik och styrning-en av medlemsstaternas ekonomi. Samtidigt måste EU:s institutioner och medlemsstaterna respektera parternas autonomi. Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer måste behandlas på ett sätt som ger dem en tydlig särställning jämfört med andra intresseorganisationer. Det framhåller Europafacket (EFS) och arbetsgivarorganisationerna BusinessEurope, CEEP och UEAPME i en gemensam deklaration om ”en nystart för en stark social dialog”.

  • 2016. Kerstin Ahlberg. EU & arbetsrätt (2)

    Är arbetet som barnbyförälder av en sådan särskild art att medlemsstaterna inte behöver till-ämpa arbetstidsdirektivets regler om vila, begränsning av veckoarbetstiden och nattarbete på det? Det är frågan i ett mål som den finska Högsta domstolen har hänskjutit till EU-domstolen för förhandsavgörande. Svaret kan bli avgörande för om kärandena ska ha rätt till lönetillägg för övertidsarbete och arbete på kvällar, nätter och söndagar.

  • 2016. Kerstin Ahlberg. EU & arbetsrätt (2)

    Nej tack, kom inte med något förslag om ”tjänstepass” för byggbranschen! Det skriver de europeiska organisationerna för byggnadsarbetare och byggarbetsgivare i ett gemensamt brev till Europeiska kommissionen. Ett tjänstepass skulle inte medföra några fördelar för företagen, det skulle bara underlätta bedrägerier över gränserna och undergräva effekt-iviteten i tillsynen över arbetstagarnas villkor, menar de.

Show all publications by Kerstin Ahlberg at Stockholm University

Last updated: November 30, 2018

Bookmark and share Tell a friend