Nio svenska universitet tillsammans med MAX IV lanserar unikt utbildningsprogram!

PRISMAS, ett tvärvetenskapligt doktorandprogram som involverar nio svenska universitet och MAX IV, lanseras i januari 2023. Programmet är inriktat på FN:s globala mål och Horisont Europas centrala forsknings- och innovationsområden. Målet är att skapa ett nätverk av nästa generations experter inom synkrotronljusbaserad forskning och underlätta för universitet och industri att till fullo utnyttja världsledande synkrotonljusanläggningar som MAX IV. Foivos Perakis och Sergey Koroidov från Fysikum har anslutit sig till programmet.

Max IV i Lund. Fotocred: Max IV

Forskarskolan PRISMAS kommer att samla studenter från ett brett spektrum av vetenskapliga områden. Gemensamt för dem är att de ska använda och utveckla synkrotronljusbaserade metoder i sin forskning kring angelägna samhällsutmaningar så som hälsa, miljö, grön energi och hållbar teknologi. Programmet inkluderar både kurser och praktisk undervisning på MAX IV i Lund.

PRISMAS stöds av nio svenska universitet och ett nätverk av 43 partners från akademi, industri där flera är marknadsledande och institut. Projektet delfinansieras även av det europeiska ramprogrammet Horisont Europa som är tänkt att stärka forskning och innovation. 

PRISMAS är det första projektet av sitt slag på den här skalan. Det skapar ett nätverk av svenska universitet för att utnyttja MAX IV:s fulla potential. Eftersom programmet är inriktat mot FN:s globala mål och Horisont Europas nyckelområden för forskning och innovation kommer det att leda till framsteg inom hälsa, livsmedel och energiutmaningar. Det kommer bedrivas forskning inom allt från batterier och energi till läkemedelsutveckling. Nödvändig metod- och instrumentutveckling kommer också att stärkas, säger Marjolein Thunnissen, Vetenskapsdirektör för livsvetenskap vid MAX IV och PRISMAS programdirektör.

PRISMAS är en unik samarbetsmiljö med många komponenter och kopplar samman grundforskning med industriapplikationer. Ett långsiktigt samarbetsnätverk mellan Stockholms universitet, MAX IV, Research Institutes of Sweden (RISE) och Alfa Laval AB är tänkt att etableras genom programmet. Vi ska undersöka grunderna för biobaserade vattenreningsteknologier för vattenåtervinning och rena vattenmassor, förklarar Aji Matthew, Professor vid avdelningen för material och miljökemi, Stockholms universitet. 

Foivos Perakis från Fysikum har anslutit sig till programmet.
Vilken aspekt av PRISMAS gjorde dig intresserad av att gå med i programmet som PI?    

– PRISMAS ger en unik och spännande möjlighet att inleda ett samarbetsprojekt mellan flera svenska universitet och MAX IV. De senaste framstegen i användningen av XPCS (X-ray Photon Correlation Spectroscopy) visar att det är möjligt att fånga fluktuationsdynamiken med hjälp av flertidskorrelationsfunktioner. Detta tillvägagångssätt har dock hittills varit begränsat till långsammare tidsskalor (millisekunder) på grund av begränsningar i röntgenkällornas koherenta flöde och avläsningshastigheterna för detektorer. Båda dessa problem kan nu övervinnas som en del av detta PRISMAS-projekt genom att använda MAX IV:s överlägsna koherensegenskaper i kombination med en ny generation av detektorer med mikrosekunders upplösning.


Vad är ditt föreslagna projekt och hur kommer det att bidra till samhället?

– I vårt projekt föreslår vi att utveckla nya möjligheter vid MAX IV som gör det möjligt att fånga fluktuationer på nanoskala i mikrosekunder med röntgenfotonkorrelationsspektroskopi. Målen är att (a) implementera en ny detektor för mikrosekunder-XPCS vid MAX IV, (b) integrera data XPCS analys pipelines över strållinjer och (c) demonstrera proof-of-concept experiment för att undersöka fluktuationer på nanoskala och jonrörlighet i elektrolytlösningar. De förväntade resultaten är bland annat att möjliggöra nya XPCS-funktioner för att undersöka fluktuationer vid flera strålrör (NanoMAX, CoSAXS, ForMAX och SoftiMAX), samt att utbilda framtida forskare i avancerad koherent röntgenteknik. Utvecklingen av ett nytt verktyg som är känsligt för jonrörlighet i nanoskala i elektrolytlösningar kan ge nya insikter för att utforma nya nanostrukturerade material för användning i rena energilagrings- och omvandlingssystem.


På vilket sätt är PRISMAS-programmet viktigt för det projekt du föreslår?   

– Projektet är en del av ett pågående samarbete mellan svenska universitet med målet att implementera XPCS vid MAX IV, vilket möjliggörs av PRISMAS-projektet. Inom denna ram kommer vi att rekrytera en doktorand i samarbete mellan Stockholms universitet och MAX IV som kommer att vara involverad både i integrationen av detektorn och i utvecklingen av XPCS-mjukvara som är kompatibel med flera strålrör vid MAX IV. Som en del av PRISMAS finns det två medhandledare från MAX IV: Franz Hennies och Paul Bell med vilka vi nyligen initierade framgångsrika strålningstider för att testa mikrosekunddetektorer för XPCS-experiment vid NanoMAX. Med PRISMAS blir det dessutom möjligt att involvera industrin som en utstationerad partner, vilket i vårt fall kommer att vara avgörande för projektet, eftersom vi behöver detektortillverkarens aktiva deltagande som en industriell utstationeringspartner.

Karriärinriktat innehåll

Programmet innehåller sommar- och vinterskolor samt årsmöten. De deltagande universiteten kommer även att samarbeta kring ett stort urval av kurser som studenterna kan välja bland under forskarutbildningen. 

– PRISMAS kommer skapa en livskraftig och stimulerande tvärvetenskaplig miljö för studenterna. Erfarenheten från samverkan med en så mångskiftande grupp av forskare kommer bli oerhört värdefull för deras fortsatta karriär efter programmet, säger Lindsay Merte, forskarassistent vid avdelningen för materialvetenskap och tillämpad matematik vid Malmö universitet och PRISMAS studierektor.

Läs mer: 

MAX IV webbplats
EU faktablad

Sociala medier: 

LinkedIn, PRISMAS PhD Programme 
Twitter @PRISMASPhD 
Instagram @prismasphd