Sidan på engelska

Geologiska vetenskaper bidrar med vetenskaplig kunskap och förståelse om hur planeten jorden utvecklats som ett sammansatt system. Vetenskapsfältet omfattar därför många olika deldiscipliner som studier av planetens sammansättning, dynamiska processer från kärna till skorpa, spridning och omsättning hos kemiska grundämnen, planetens historia från urtid till nutid samt tillstånd och variationer hos hav och atmosfär. Geologiska vetenskaper inbegriper studier om det samspel som sker över geologisk tid mellan jordsystemets fyra huvudkomponenter – geosfären, biosfären, hydrosfären och atmosfären. I hydrosfären ingår kryosfären (isbildning på land och till havs).

Geologiska vetenskaper utgör en betydande akademisk disciplin. Ämnesfältet bidrar med central kunskap till samhället om mineralresurser och energi, grundvattentillgångar, klimatets långsiktiga utveckling och naturkatastrofer som tsunamis, jordskred, vulkanutbrott och jordbävningar.

Stockholm är ett ledande center för geokemisk, geofysisk och geologisk forskning i Sverige. Vår forskning och undervisning för samman klassisk geologi med geokemi och maringeologi/geofysik. Forskning vid Institutionen för geologiska vetenskaper är starkt integrerad med verksamheterna inom Bolincentret för klimatforskning och Stockholms universitets Östersjöcentrum.