Forskningsberedningen behandlar frågor som avser forskning och utbildning på forskarnivå på institutionen. I detta ingår att vara ett forum för diskussioner om forskningen och om gemensamma satsningar inom forskningen.

Forskningsberedningen har till uppgift att regelbundet se över utbildningen på forskarnivå avseende kvalitet och uppläggning. Prefektbeslut nr 15 2016 (329 Kb)

Arbetsordning

  • FB sammanträder en gång i månaden. Mötena protokollförs. Ärenden anmäls i förväg till ordförande eller studierektor för utbildning på forskarnivå. Ordförande och studierektor ansvarar för dagordning och kallelser.

  • FB ska yttra sig om förslag från handledare avseende opponenter, betygsnämnder och “läsare”. Detta kommer att vara en stående punkt på dagordningen. Ansvariga handledare anmäler förslag inför möte till ordförande och studierektor för FUB.

  • FB har till uppgift att regelbundet se över utbildningen på forskarnivå avseende kvalitet och

  • uppläggning, inklusive avstämningspunkterna. FB yttrar sig över rutiner för uppföljning av individuell studieplan och riktlinjer för avstämningsseminarier inom forskarutbildningen.

  • FB skall yttra sig över förslag till nya kursplaner och större revideringar av kursplaner inom institutionens forskarutbildning.

  • FB skall yttra sig över förslag till antagning av forskarstuderande.

  • FB yttrar sig årligen över en samanställning av ISP. Studierektor för FUB ansvarar för att en sådan samanställning upprättas.

  • FB fastställer tider för HSD:s högre seminarium och eventuella tematiska seminarier.

  • FB arbetar återkommande med att utveckla institutionens forskningsmiljö.

På HSD finns också ett professorsråd som verkar på uppdrag av forskningsberedningen. Institutionens samtliga professorer ingår i professorsrådet.

Ordförande Jenny Berglund: jenny.berglund@hsd.su.se

Studierektor för forskarutbildningen Catrine Björck: catrine.bjorck@hsd.su.se

Mötestider

16 december flyttas till fredag den 11 december kl. 9-10.30. 

Våren 2021
27 januari kl. 9.30-11
17 feb kl. 9.30-11
17 mars kl. 9.30-11
14 april kl. 9.30-11
19 maj kl. 9.30-11
9 juni kl. 9.30-11