Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är regeringens satsning på förbättrad kompetensförsörjning till Kulturskolan som ska bidra till att barn och unga får undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. Kulturskolan är Sveriges största barn- och ungdomskulturverksamhet med undervisning inom olika estetiska ämnesområden i de flesta kommuner.

 

Stockholm Teaching and Learning Studies

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet. Projekten koordineras och bedrivs i ämnesdidaktiska nätverk. STLS är ett samarbete mellan skolhuvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet.

 

ULF-projektet: Utveckling, Lärande och Forskning

ULF-projektet är ett regeringsuppdrag för att öka forskningssamarbetet mellan akademi och skola. Stockholms universitet deltar i projektet med Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). Det är en plattform för ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning i samarbete mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset och Kunskapsskolan Sverige AB.

Läs mer om ULF-projektet här.

Läs mer om ULF-projektet på Pedagog Stockholm.

 

Lärarlyftet II

Lärarlyftet II riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Även fritidspedagoger och lärare i fristående skolor med waldorfpedagogisk inriktning inkluderas. Satsningen har en tydlig koppling till den nya lärarlegitimationen.
HSD erbjuder följande kurser inom Lärarlyftet II:

 

Forskarskolor

Forskarskola med ämnesdidaktisk inriktning

Stockholms universitet har tillsammans med utbildningsnämnderna i Stockholms stad, Nacka och Botkyrka beslutat om en långsiktig satsning på forskning och utveckling. En del i denna satsning är att ge lärare möjlighet till forskarstudier med en ämnesdidaktisk inriktning. Syftet är att stimulera lärare att genom egen forskning bidra med forskningsbaserad kunskap som kan ligga till grund för att utveckla skola och undervisning.

Forskarskola i Learning Study

Våren 2012 startade en nationell forskarskola som behandlar undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning och vänder sig till den som vill kunna förena undervisning och forskning i sitt dagliga arbete.

Forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik

Den nationella forskarskolan startar våren 2020 och syftar till att utveckla kunskapsområdet visuell, virtuell och materiell kultur samt handlingsburen kunskap. Forskarskolan sker i samarbete mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Konstfack.

Läs mer här

 

Forkningsprojekt

Inom HSD bedrivs egeninitierade forskningsprojekt av den enskilda forskaren och större forskningsprojekt i samarbete mellan flera inom och utom HSD. HSD har också nationella och internationella kontakter inom området undervisning och lärande och arbetar aktivt för att stärka detta forskningsfält till exempel genom användandet av gästprofessurer och samarbete om forskarutbildning. Ett viktigt utvecklingsområde är samarbete med undervisande lärare i grund- och gymnasieskolan och med skolans huvudmän om praktikutvecklande forskning.

 

Tidskriften SO-didaktik

SO-didaktik är en ny tidskrift som inriktar sig på undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Det har saknats en svenskspråkig plattform där lärare, forskare och andra kunniga och intresserade delger sina erfarenheter och kunskaper.