Profiles

Maria Andrée

Maria Andrée

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 94
E-post maria.andree@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E 365
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. En stor del av min tid ägnar jag åt samverkan kring forskning med skolhuvudmän i stockholmsregionen genom uppdrag som:

 • Vetenskaplig ledare för Stockholm Teaching & Learning Studies, en plattform för ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning i samarbete med skolhuvudmän i stockholmsregionen.
 • Föreståndare för Stockholms universitets ämnesdidaktiska forskarskola för lärare (ÄDFo) i samarbete med Stockholmsregionens kommuner. 
 • Projektledare för SU:s deltagande i den nationella försöksverkamheten kring praktiknära forskning ULF.

Undervisning

Läsåret 2020/2021 undervisar jag i kurserna Komparativ ämnesdidaktik, 7,5 hp, Introduktion till ämnesdidaktisk forskning, 7,5 hp och Forskningsetik inom didaktisk forskning, 7,5 hp på forskarnivå.  Tidigare har jag undervisat i kurser om forskningsmetod (bland annat aktionsforskning och allmänt) och naturvetenskapsämnenas didaktik på avancerad nivå samt i naturvetenskapsämnenas didaktik för grundlärare åk 4-6.

Jag handleder också doktorander i utbildning på forskarnivå.

 • Kerstin Dankwardt-Lillieström, doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik, MND (huvudhandledare). Licputerade 2019. Planerad disputation våren 2023.
 • Kristin Persson, doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik, MND (huvudhandledare). Planerad disputation våren 2022.
 • Jonna Wiblom, doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik, MND (huvudhandledare). Disputerade 2020. Se doktorsavhandling.
 • Jens Anker-Hansen, doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik, MND (huvudhandledare). Disputerade 2015.
 • Eva Björkholm, doktorand i teknikdidaktik, KTH/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (biträdande handledare). Disputerade 2015.

Forskning

Mitt forskningsintresse fokuserar elevers deltagande och lärande i naturvetenskaplig undervisning. Jag arbetar framförallt med frågor om vad det innebär att utveckla viss kunskap och om relationen mellan undervisning och lärande. För en introduktion se intervjufilm. De forskningsmetoder som jag arbetar med är framförallt deltagarorienterande och innefattar design-baserad forskning, etnografi.

I samarbete med internationella kollegor har vi nyligen publicerat en bok om forskningsetik och specifika utmaningar förknippade med olika metodologier:

Otrel-Cass, K., Andrée, M., & Rye, M.-J. (Red.). (2020). Examining research ethics in contemporary science education research. Being responsive and responsible. Dordrecht: Springer.


Aktuella forskningsprojekt

Rekrytering till naturvetenskaplig utbildning: Aktörer, initiativ och budskap till unga i Sverige
I många västländer finns en stor oro över att för få ungdomar väljer utbildningar och yrken med en naturvetenskaplig inriktning. I detta projekt fokuseras i vilken utsträckning rekryteringskampanjer kommunicerar budskap som öppnar för att naturvetenskap blir relevant för fler unga människor. I projektet analyseras budskap i olika typer av kampanjer initierade av myndigheter, vetenskapssamhälle och industri. Hösten 2018 startade delprojektet Industriinitiativ i skolan – möjligheter och utmaningar för skolans NO- och teknikundervisning som finansieras av Vetenskapsrådet (VR 2017-03657). Projektet bedrivs i samarbete med professor Lena Hansson, Högskolan i Kristianstad.

Se även forskningsnotisen Industri, lobbyverksamhet och skolans naturvetenskap

Senaste publikationer:

Andrée, M. & Hansson, L. (2021). Industry, science education and teacher agency: a discourse analysis of teachers’ evaluations of industry-produced teaching resources. Science Education, 105(2), 353-383.

Andrée, M. & Hansson, L. (2020). Industrial actors and their rationales for engaging in STEM education. Journal of Curriculum Studies, 52(4), 551-576.

 

Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS) – Lärardriven ämnesdidaktisk forskning
STLS är en plattform för lärardriven ämnesdidaktisk forskning i grund- och gymnasieskola. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet. Jag är en av tre vetenskaplig ledare för STLS tillsammans med Viveca Lindberg (HSD) och Jenny Rosén (ISD). Se även https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/forsknings-och-utvecklingsprojekt/stockholm-teaching-learning-studies/.

Inom STLS bedrivs forskning inom ämnesdidaktiska nätverk. Inom nätverket för naturvetenskap och teknik är till exempel inriktad på forskning om design av undervisning inom olika naturvetenskapliga och tekniska kunskapsområden. Olika forskningsmodeller används. Inom naturorienterande undervisning och teknik arbetar jag tillsammans med:

 • nätverksledare fil.dr. Per Anderhag
 • koordinator/forskarstuderande Sebastian Andersson
 • koordinator fil.dr. André Burgers
 • koordinator fil.lic. Dana Ehdwall
 • koordinator/forskarstuderande  Birgit Farhman
 • koordinator/forskarstuderande  Sara Planting-Bergloo
 • koordinator/forskarstuderande Maria Sundler
 • fil.dr. Cecilia Kozma

Senaste publikationer: 

Björnhammer, S., Andrée, M., Nordling, J., Dudas, C., Freerks, P-O., Jahdadic, S.,  Lundström, J., Lavett Lagerström, M., da Luz, J., Planting-Bergloo, S., Puck, S., Reimark, J., Wennerström, P., Westman, F., & Wibom, J. (2020). Vad kan elever som kan formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor? Forskning om undervisning och lärande, 8(1), 81-104.

Andrée, M., & Eriksson, I. (2020). A research environment for teacher-driven research–some demands and possibilities. International Journal of Lesson and Learning Studies, 9(1), 67-77.

 

Utveckling av naturvetenskaplig medborgarbildning i skolan
En tematik i den forskning som jag arbetar med handlar om olika aspekter av naturvetenskaplig medborgarbildning eller scientific literacy. Relaterat till denna tematik har två avhandlingsarbeten genomförts. Dels med fokus på utveckling av förmåga till kritisk granskning i naturvetenskaplig undervisning, dels med fokus på hur naturvetenskaplig medborgarbildning kan bedömas.

Projektet kring kritisk granskning har resulterat i en doktorsavhandling 2020 av fil.dr. Jonna Wiblom: Cultivating humanity in science education: A capabilities approach to students' critical examination of public issues in science education.

Projektet kring bedömning har resulterat i en doktorsavhandling 2015 av  fil.dr. Jens Anker-Hansen: Assessing Scientific Literacy as Particiapation in Civic Practice

Senaste publikationer:

Wiblom, J., Andrée, M., & Rundgren, C.-J. (2021). Self-examination, compassion and narrative imagination in students’ critical examination in science education. Learning, Culture and Social Interaction, 29. E-publication ahead of print.

Wiblom, J., Andrée, M., & Rundgren, C.-J. (2020). Navigating alarming media messages about nutrition and health: how students engage in critical examination of science in news media. Science & Education, 29, 75–100. 

Anker-Hansen, J. & Andrée, M. (2019). Using and rejecting peer feedback in the science classroom: a study of students’ negotiations on how to use peer feedback when designing experiments. Research in Science & Technological Education, 37(3), 346-365.

Wiblom, J., Rundgren, C.J. & Andrée, M. (2019). Developing students' critical reasoning about online health information: A Capabilities Approach. Research in Science Education, 49, 1759–1782.

 

Agens, deltagande och delaktighet i naturvetenskaplig utbildning

I ett par projekt fokuserar förutsättningar för deltagande och delaktighet i naturvetenskaplig undervisning Det handlar om frågor om agens i handling med naturvetenskapliga begreppsliga resurser. Kerstin Danckwardt-Lillieström har inom ramen för sitt avhandlingsprojekt intresserat sig för frågor om agens och begreppsutveckling avseende kemisk bidning genom drama i kemi på gymnasiet. I projektet Learninginteractive technologies and the development of narrative knowing and remembering (LINT) har jag arbetat med frågor om agens i naturvetenskaplig undervisning.

Senaste publikationer:

Andrée, M. (2020). Att möjliggöra barns agens i de tidiga skolårens naturvetenskapliga undervisning – didaktisk mikroanalys av möjligheter i det oförutsedda. I Y. Ståhle, M. Waermö, & V. Lindberg (Red.), Att utveckla forskningsbaserad undervisning –Exempel, analyser, utmaningar. (s. 219-240). Stockholm: Natur & Kultur.

Danckwardt-Lillieström, K., Andrée, M,. & Enghag, M. (2020). The drama of chemistry – supporting student explorations of electronegativity and chemical bonding through creative drama in upper secondary school. International Journal of Science Education. E-publication ahead of printhttps://doi.org/10.1080/09500693.2020.1792578.

Danckwardt-Lillieström, K., Andrée, M. & Enghag, M. (2018). Creative drama in chemistry education: a social semiotic approach. NorDiNa, 14(3), 250-266.

 

Internationella samarbeten

Jag är styrelsemedlem och kassör i IOSTE (International Organisation for Science and Technology Education). IOSTE etablerades som en organisation med syfte att främja utbildning i naturvetenskap och teknik globalt och erbjuda utbyte av forskningsresultat och diskussioner inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

 

Föreläsningar

Öppen föreläsning om fantasi, lek och lärande i naturvetenskaplig undervisning från våren 2013 finns på:http://www.youtube.com/watch?v=ClAuRe-LxLM

Keynote på Lärarnas forskningskonferens 2017 på temat "Möjligheter och utmaningar i designbaserad forskning som modell för praktikutvecklande forskning": https://www.youtube.com/watch?v=3B28Vj-_rO4&feature=youtu.be 

Senast uppdaterad: 7 april 2021

Bokmärk och dela Tipsa