Profiles

Maria Andrée

Maria Andrée

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 94
E-post maria.andree@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E 365
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. En stor del av min tid ägnar jag åt samverkan kring forskning med skolhuvudmän i stockholmsregionen genom uppdrag som:

 • Vetenskaplig ledare för Stockholm Teaching & Learning Studies, en plattform för ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning i samarbete med skolhuvudmän i stockholmsregionen.
 • Föreståndare för Stockholms universitets ämnesdidaktiska forskarskola för lärare (ÄDFo) i samarbete med Stockholmsregionens kommuner. 
 • Projektledare för SU:s deltagande i den nationella försöksverkamheten kring praktiknära forskning ULF.

 

Undervisning

Läsåret 2020/2021 undervisar jag i kurserna Komparativ ämnesdidaktik, 7,5 hp och Introduktion till ämnesdidaktisk forskning, 7,5 hp på forskarnivå. Jag handleder också doktorander i utbildning på forskarnivå. Tidigare har jag undervisat i kurser om forskningsmetod (bland annat aktionsforskning och allmänt) och naturvetenskapsämnenas didaktik på avancerad nivå samt i naturvetenskapsämnenas didaktik för grundlärare åk 4-6.

Forskning

Mitt forskningsintresse fokuserar elevers deltagande och lärande i naturvetenskaplig undervisning. Jag arbetar framförallt med frågor om vad det innebär att utveckla viss kunskap och om relationen mellan undervisning och lärande. För en introduktion se intervjufilm. De forskningsmetoder som jag arbetar med är framförallt deltagarorienterande och innefattar design-baserad forskning, etnografi.

I min avhandling ”Den levda läroplanen. En studie av naturorienterande undervisningspraktiker i grundskolan” (Stockholm, 2007) studerade jag hur förutsättningar för elevers naturvetenskapliga lärande förändrats med en allt med individorganiserad undervisning där elever i stor utsträckning arbetade på egen hand med kurskriterier för vad de skulle lära sig. I senare forskning har jag studerat elevers naturvetenskapliga lärande i laborativt undersökande arbete, i grundskolans tidigare år och mellanår, bland annat utifrån hur elever använder sig av tidigare erfarenheter i sitt undersökande samt hur elever använder lek för att göra undersökandet mer meningsfullt.


Aktuella forskningsprojekt

Rekrytering till naturvetenskaplig utbildning: Aktörer, initiativ och budskap till unga i Sverige
I många västländer finns en stor oro över att för få ungdomar väljer utbildningar och yrken med en naturvetenskaplig inriktning. I detta projekt fokuseras i vilken utsträckning rekryteringskampanjer kommunicerar budskap som öppnar för att naturvetenskap blir relevant för fler unga människor. I projektet analyseras budskap i olika typer av kampanjer initierade av myndigheter, vetenskapssamhälle och industri. Hösten 2018 startade delprojektet Industriinitiativ i skolan – möjligheter och utmaningar för skolans NO- och teknikundervisning som finansieras av Vetenskapsrådet (VR 2017-03657). Projektet bedrivs i samarbete med bitr. professor Lena Hansson, Högskolan i Kristianstad.

 

Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS) – Lärardriven ämnesdidaktisk forskning
STLS är en plattform för lärardriven ämnesdidaktisk forskning i grund- och gymnasieskola. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet. Jag deltar som vetenskaplig ledare tillsammans med professor Inger Eriksson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Se även http://www.pedagogstockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/.

Inom STLS bedrivs forskning inom ämnesdidaktiska nätverk. Inom nätverket för naturvetenskap och teknik är till exempel inriktad på forskning om design av undervisning inom olika naturvetenskapliga och tekniska kunskapsområden. Olika forskningsmodeller används. Inom naturorienterande undervisning och teknik arbetar jag tillsammans med:

 • nätverksledare fil.dr. Per Anderhag
 • koordinator/forskarstuderande Sebastian Andersson
 • koordinator fil.dr. André Burgers
 • koordinator fil.lic. Dana Ehdwall
 • koordinator/forskarstuderande  Birgit Farhman
 • koordinator/forskarstuderande  Sara Planting-Bergloo
 • koordinator/forskarstuderande Maria Sundler
 • fil.dr. Cecilia Kozma
   

Utveckling av bedömning av naturvetenskaplig medborgarbildning i grundskolan
En viktig uppgift för lärare inom de naturvetenskapliga ämnena är att hjälpa eleverna att utveckla handlingsberedskap för att hantera situationer i livet där naturvetenskaplig kunskap kan vara användbar. Det handlar om att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet, energi, teknik, miljö och samhälle. Utmaningar för lärare är både hur den naturvetenskapliga medborgarbildningen kan utvecklas och hur den kan bedömas. Projektet innefattar utveckling av nya redskap för bedömning och studier av hur dessa redskap fungerar i undervisning och har resulterat i en doktorsavhandling: Assessing Scientific Literacy as Particiapation in Civic Practice. Projektet bedrivs fil.dr. Jens Anker-Hansen, MND

 

Handledning av forskarstuderande:

 • Jens Anker-Hansen, doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik, MND (huvudhandledare). Disputerade 2015.
 • Eva Björkholm, doktorand i teknikdidaktik, KTH/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (biträdande handledare). Disputerade 2015.
 • Kerstin Dankwardt-Lillieström, licentiand i naturvetenskapsämnenas didaktik, MND (huvudhandledare). Licputerade 2019.
 • Jonna Wiblom, doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik, MND (huvudhandledare). Planerad disputation våren 2020.
 • Kristin Persson, doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik, MND (huvudhandledare). Planerad disputation våren 2022.

Internationella samarbeten

Jag är styrelsemedlem och kassör i IOSTE (International Organisation for Science and Technology Education). IOSTE etablerades som en organisation med syfte att främja utbildning i naturvetenskap och teknik globalt och erbjuda utbyte av forskningsresultat och diskussioner inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

 

Ett urval av aktuella publikationer

Föreläsningar

Öppen föreläsning om fantasi, lek och lärande i naturvetenskaplig undervisning från våren 2013 finns på:http://www.youtube.com/watch?v=ClAuRe-LxLM

Keynote på Lärarnas forskningskonferens 2017 på temat "Möjligheter och utmaningar i designbaserad forskning som modell för praktikutvecklande forskning": https://www.youtube.com/watch?v=3B28Vj-_rO4&feature=youtu.be 

Senast uppdaterad: 9 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa