Anders Karitz stiftelse

Stiftelsen har bland annat till ändamål att befrämja filosofisk forskning och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap. Sista ansökningsdag är tredje fredagen i januari.

https://www.gu.se/digitalAssets/1665/1665160_17112aks.pdf

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse

Stiftelsen utlyser en gång per år 2-åriga stipendier till kvinnliga doktorander och filosofie doktorer vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet. Nästa möjlighet att ansöka: (finns ännu inget datum för 2018).

http://www.su.se/utbildning/studentservice/stipendier/ahlstr%C3%B6m-och-terserus-stipendier/anna-ahlstr%C3%B6ms-och-ellen-terserus-stiftelse-1.6030

http://www.ahlstromska.se/

Anérstiftelsen

Anslag i form av stipendier lämnas till vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar. Det elektroniska ansökningssystemet öppnas i början av april, sista ansökningsdag 1 juni 2018 (meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 15 oktober).

http://www.anerstiftelsen.com/

Berit Wallenbergs stiftelse

Stiftelsen främjar forskning inom arkeologi och konstvetenskap: doktorandtjänster, större och mindre projekt. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material. Elektronisk ansökan, senast 1 juni.

https://www.wallenberg.com/bws/

Birgit och Gad Rausings stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap. Bidrag utbetalas i form av stipendier. Bidrag till studier/kurser vid universitet och högskola beviljas inte, ej heller konferensmedel, eller bidrag till enbart tryckning och därmed sammanhängande kostnader. Ansökan senast den sista vardagen i augusti månad.

http://www.rausing.org/

Estrid Ericsons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning. Bidrag ges främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign. Stiftelsen delar normalt ut bidrag mellan 3 000 och 10 000 kr. Endast i undantagsfall kan bidraget överstiga 50 000 kr. Bidrag kan ges till utbildning i Sverige och utomlands, studieresor, deltagande i symposier, kursavgifter och kurser inom det egna ämnesområdet som inte ingår i ordinarie utbildning. Bidrag kan också ges för genomförande av konferenser, symposier och för redovisning av forskning samt för utgivning av facklitteratur inom ovan nämnda ämnesområden. Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år: den 1 februari, 1 maj och 1 oktober.

http://www.estrid-ericsons-stiftelse.nu/Andamal.aspx

Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse               

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse beviljar ett smärre antal stipendier som individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena. De utgår med maximalt 30 000 kr, i undantagsfall med högre beloppSista ansökningsdatum är den 15 april och 15 oktober årligen. Besked ges cirka sex veckor därefter. Elektroniskt ansökningssystem.

http://www.gipstiftelse.se/

Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning, företrädesvis av sådan beskaffenhet att forskare under någon väsentlig del av arbetet kan dra fördel av Sigtunastiftelsens anläggningar.

http://ekmanstiftelserna.se/stiftelse-5/

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Har till ändamål att främja vetenskaplig forskning. Ansökan stiftelsen tillhanda senast den 1 februari kl. 16.00. Infaller den 1 februari på en lördag eller söndag godtas ansökningar inkomna senast påföljande måndag kl. 16.00. Intyg från handledare/institutionsföreståndare, samt personbevis krävs. Bidrag utbetalas kring donatorns födelsedag den 22 juni.

http://www.haxsonj.se/

Holger och Thyra Lauritzens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens (kinematografiens) område. Sista ansökningsdag 1 februari och 20 september.

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Lauritzen.aspx

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse

Stöder kvalificerade forskare inom bland annat ”kultur”-området. Stiftelsen delar ut anslag företrädesvis i form av personliga stipendier eller i form av bidrag för direkta utgifter. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari.

http://www.johanochjakobsoderbergsstiftelse.nu/

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och koncentrerade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. I enlighet med Stiftelsens regler ska rektor eller motsvarande godkänna ansökan. Ansökan senast 1 februari.

https://www.wallenberg.com/kaw/

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård. Vad gäller svensk humanistisk forskning ges anslag främst till tryckning av färdigt och av sakkunniga granskat manuskript. Ändamål som inte stöds: levnadsomkostnader; studiestipendier; kostnader för konferenser; festskrift; periodisk skrift; tryckning av doktorsavhandling (undantag gäller för särskilda, av ämnet motiverade, kostnader som bilder, kartor etc). Stiftelsens digitala ansökningssystem är öppet från 1 april till och med 15 september.

http://www.kungahuset.se/hovstaterna/kungligastiftelser/kultur/konunggustafviadolfsfondforsvenskkultur.4.292a62ce13848168ac53789.html

Kulturrådet

Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter, i hela Sverige och i utlandet. Det sker bland annat genom bidragsgivning inom olika kulturområden.

http://kulturradet.se/sv/bidrag/Samtliga-bidrag/

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Har till uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, främst genom resebidrag. Beviljar inte bidrag till tryckning av doktorsavhandling. Ansökan senast 2 mars.

http://www.kgaa.nu/index.html

Kungliga Patriotiska Sällskapet

Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses tryckkostnader, symposier eller utställningar. Bidrag lämnas som regel inte till följande ändamål: levnadsomkostnader; tryckning av doktorsavhandling (undantag kan göras för extraordinära bild- eller tryckkostnader); datorer och annan utrustning; studier och kurser av skilda slag, i Sverige eller utomlands. Tar emot ansökningar vid två tillfällen våren 2018: 19 februari och 9 maj.

http://kungligapatriotiskasallskapet.se/fonder/

Kungl. Vetenskapsakademien

Generell kungörelse för Humaniora: Nästa utlysning öppnar: 15 maj 2019. Sista ansökningsdag: 31 augusti 2019. Till doktorander utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100 000 kronor och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas forskningsanslag med ett maxbelopp på 300 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år. Elektroniskt ansökningssystem.

http://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-och-anslag/Humaniora/

Kungl. Vitterhetsakademien

Akademien initierar och stöder forskning genom att arrangera symposier och konferenser, ofta av tvärvetenskaplig karaktär. Huvuddelen av akademiens forskningsfrämjande stöd går till olika projekt, ofta i samarbete med ledamöter, universitet, eller andra forskningsfinansiärer.

http://vitterhetsakad.se/forskningsstod

Gästföreläsaranslag, och resestipendier, digital ansökan skall vara Akademien tillhanda senast 12 mars respektive 3 september 2018:

http://vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag#forelasare

Aktuella fonder och stiftelser 2018:

http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder#fonder

Letterstedtska Föreningen

Anslagen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land, för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.

Anslag delas inte ut till projekt som redan ägt rum, ej heller till festskrifter eller till levnadskostnader.

Under 2018 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2018.

http://www.letterstedtska.org/anslag/

Längmanska kulturfonden

Fonden skall bland annat främja: humanistiska vetenskaper och konst och litteratur, inbegripet musik, dans, film m m. Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 40 000 kr. Ansökningsperiod: 1 oktober (tidigast) – 15 januari eller närmaste vardag, senast, fonden tillhanda. Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.

http://www.langmanska.se/

Magnus Bergvalls Stiftelse

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom anslag (i storleksordningen 5000 – 100 000 kr) till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner bland annat inom området humaniora. Bidrag till tryckning av doktorsavhandling före disputation beviljas ej. Ej heller finansiering av sökandens studier. Bidrag till kostnader för kongressresor o d beviljas endast i undantagsfall. Medel för sökandens egna lönekostnader beviljas ej, men anslag till korttidsarvoden/traktamenten för speciella arbetsuppgifter av vikt för projektet kan förekomma. Ansökan inlämnas elektroniskt senast den 15 september kl 23:59.

http://www.magnbergvallsstiftelse.nu/Ansokan.aspx

Ridderstads Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag främja forskning inom områdena: svensk och allnordisk press- och tidningshistoria eller annan pressforskning med historiskt perspektiv; svensk, nordisk eller allmäneuropeisk reklamhistoria och därmed sammanhängande kommunikationsforskning; den grafiska teknikens och bokhantverkets historia genom materialens, maskinernas och metodernas utveckling inom huvudområdena tryckalster, bokband och illustrationer. Bidrag från stiftelsen beviljas i första hand som personligt stipendium avsett att täcka levnadsomkostnader och utgifter i form av resor, material, tjänster etc. förenade med forskningsuppgiften. Sista ansökningsdag 20 mars.

http://www.ridderstadsstiftelse.se/

Stiftelsen C.M. Lerici

Stipendium (på belopp mellan 5000 – 50000 kronor) kan sökas av svenska medborgare för kortare utbytesprojekt i Italien och för italienska medborgare för kortare utbytesprojekt i Sverige inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen. Ansökan skickas via mejl. Sista ansökningsdag är 31 januari 2018 kl. 24.00.

http://cmlerici.se/sv/

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Ansökningssystemet är öppet mellan den 15 augusti och 1 oktober. Stiftelsen tar bland annat emot ansökningar rörande forskningsprojekt från enskilda forskare för projekt inom alla ämnesområden, i storleksordningen 5000 – 60 000 kr. Vitsord från handledare eller annan sakkunnig person krävs. Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingar beviljas endast i undantagsfall och av speciella skäl (nödvändiga illustrationer etc). Elektroniskt ansökningssystem. Ansökan måste vara inskickad före 1 oktober, kl 16 00.

http://www.larshiertasminne.se/ansokning/

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning. Ansökningar behandlas löpande.

http://www.engkviststiftelserna.se/

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Stöd ges i form av så kallade program, projekt och till infrastruktur för forskning samt till forskningsinitiering. Program, projekt och bidrag till infrastruktur utlyses en gång per år. Forskningsinitiering kan sökas löpande.

http://www.rj.se/For-forskare/

STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning)

STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten. STINT arbetar med att stimulera till förändring inom internationalisering genom nya samarbetsformer och nya samarbetsparter. Stiftelsen investerar exempelvis i yngre forskares och lärares internationella samarbeten. STINT erbjuder ett flertal bidrags- och stipendieprogram för att stödja internationalisering vid de svenska lärosätena.

http://www.stint.se/se/program

Stockholms Arbetareinstitutsförening

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2018-2019 tre stipendier rörande forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetets historia. Stipendiet omfattar 78 000 kr under ett år från 1 juli 2018 till 30 juni 2019. Ansökan skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2018.

https://sites.google.com/site/sthlmarbetareinst/stipendier/forskarstipendier

Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej Sverige) ledigförklaras årligen i januari. Stiftelsen ger primärt anslag till: projektstarter, tvärvetenskapliga projekt, och enskilt forskarstöd, exempelvis anslag för utlandsresor och mindre omfattande projekt. Stiftelsen ger inte anslag till: allmänna levnadsomkostnader eller privata utgifter; tung vetenskaplig utrustning; forskningsprojekt som, enligt stiftelsens bedömning, normalt bör finansieras av den befintliga forskningsorganisationen; utbildningsstipendier eller ”periodiskt understöd”; akademiska studier utan forskningsinslag. Bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar beviljas endast i mycket speciella undantagsfall. Ansökningar behandlas löpande.

http://www.salenstiftelsen.se/

Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet stöder forskning inom hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, bland annat rättsvetenskap, religionsvetenskap, historia och demokrati.

http://www.vr.se/amnesomraden/amnesomraden/humanioraochsamhalle.4.12fff4451215cbd83e4800021032.html

Bidrag 2018:

http://www.vr.se/forskningsfinansiering/varabidrag.4.13cbb1ce134a644c01380008823.html

Wenner-Gren Stiftelserna

Stiftelsernas stipendier:

http://www.swgc.org/stipendier-och-anslag.aspx

Reseanslag, senast 10 mars/1 oktober:

http://www.swgc.org/reseanslag.aspx

Gästföreläsaranslag:

http://www.swgc.org/gastforelasaranslag.aspx

Anslag till externa internationella symposier:

http://www.swgc.org/externa-symposier.aspx

Åke Wibergs Stiftelse

Stiftelsen ger anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium. Stiftelsen finansierar som regel ej: studier under doktorsexamen; avhandlingstryck utan fördyrande illustrationer el dyl; deltagande i konferenser; datorer och annan utrustning. Elektroniskt ansökningssystem, senast 15 september.

http://ake-wiberg.se/anslag-humaniora-samhallsvetenskap

 

Research Professional

Research Professional är en internetdatabas med vilken det är möjligt för alla forskare vid Stockholms universitet att hitta aktuella utlysningar av forskningsmedel och resebidrag samt automatiskt bevaka utlysningar av intresse.

http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/research-professional-1.4031