Humanistiska fakultetsnämnden beslöt i januari 2015 att fördela 2 500 tkr årligen till åtta ledande forskningsområden under en period av sex år (Dnr SU FV-1.1.2-1434-14). Fem institutioner – kultur och estetik; engelska; romanska och klassiska språk; slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska; samt Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier – omfattas av medlen som tilldelats området litteraturforskning.

Kan sökas löpande

Medel för språkgranskning av vetenskaplig text kan sökas löpande. Ansökan får vara högst 5 000 tecken lång (inkl mellanslag) och ska innehålla en motivering samt budget. En och samma person kan söka medel vid flera tillfällen under året och kan totalt tilldelas 25 000 kronor per år.

Behöriga att söka är disputerade litteraturforskare affilierade med de aktuella institutionerna (emeriterade professorer och lärare återanställda efter 67 års ålder kan inte tilldelas medel). Företräde ges åt projekt inom de tre inriktningarna äldre litteratur, litteraturteori samt världslitteratur.

Ansökningar skickas (som bifogade dokument) till anna.jorngarden@littvet.su.se.