Anna Dahlgren och Karin Hansson
Anna Dahlgren och Karin Hansson.

Projekten behandlar digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar och politiken kring denna. Syftet är att både kritiskt granska befintliga metadata-praktiker i bildsamlingar, och utveckla nya metoder och system för att skapa kvalificerad metadata till nytta för forskarsamhället.

I båda projektgrupperna ingår, förutom Anna Dahlgren, Karin Hansson, forskare specialiserad på crowdsourcing och e-deltagande, vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Dahlgren själv är specialiserad på fotografisk bild och arkiv.

Om projekten

The Politics of Metadata

Idag när kulturarvsinstitutionernas bildsamlingar i allt högre grad görs synliga och sökbara via digitala gränssnitt online är frågan om deskriptiva metadata helt avgörande. Deskriptiva metadata är till exempel uppgifter om vem som har producerat en bild, när den är producerad, vad den föreställer och vad den har använts till. Dessa uppgifter är inte bara avgörande för om en bild ska vara möjlig att hitta, utan styr även hur den tolkas, värderas och kan användas. Denna metadatapraktik präglas av två stora utmaningar: dels ökar antalet bilder online exponentiellt, vilket förstärks av nätets länkade karaktär och dels behöver alla dessa bilder metadata.

I det här forskningsprojektet argumenteras att det finns en metadatans politik. Med det menar forskarna att hur kulturarvsinstitutionernas bildmetadata produceras och av vem är avgörande, inte bara för vår förståelse av historiska epoker utan även av samtidens skeenden och aktörer. Metadataproduktion har med andra ord både kulturella som ideologiska bevekelsegrunder.  

Kulturella, sociala och tekniska dimensioner

Forskningsprojektet kombinerar teorier och metoder från humaniora och data- och systemvetenskap. Detta tvärvetenskapliga angreppssätt innebär att forskarna simultant kan studera kulturella, sociala och tekniska dimensioner av metadata gränssnitt och de praktiker och regler som omgärdar dem.

Sharing the Visual Heritage. Metadata, reuse and interdisciplinary research

Detta fyraåriga forskningsprojekt adresserar tre sammankopplade problem:

  • avsaknad av metadata i bildsamlingar 
  • att forskares arbete i bildsamlingar inte återanvänds
  • bristen på disciplin- och institutionsöverskridande samarbeten när det gäller bildsamlingar och digitala gränssnitt. 

Projektet utförs av Anna Dahlgren, Karin Hansson, en rekryterad doktorand i Digital humaniora, samt bildarkivexperter från Kungliga biblioteket och Stockholms stadsarkiv. Projektet bidrar till erfarenhetsutbyte och samarbete mellan forskare och aktörer inom kulturarvssektorn. Därtill syftar projektet till att utveckla metoder och modeller för metadatainsamling till nytta både för det humanvetenskapliga forskningsområdet och för de kulturarvsinstitutioner som vårdar och bevarar det visuella kulturarvet. 

Utveckla produktionen av metadata i vårt visuella arv

Det övergripande syftet med projektet är att stärka tvärvetenskaplig forskningspraxis och utveckla produktionen av metadata i vårt visuella arv. Projektet kommer dels att undersöka och utveckla metoder för att erhålla kvalificerade och omfattande metadata för bilder i digitaliserade kulturarvsamlingar. Dels kommer deltagande metoder för öppen och länkad metadataproduktion utvecklas i en tvärvetenskaplig forskargrupp. Vidare söker projektet utgå från metoder som används i crowdsourcing och anpassa dessa till humanvetenskapliga forskningssammanhang. Tanken är att öppna och deltagande metadata är ett sätt att skapa en digital infrastruktur mellan forskare och mellan forskare och kulturarvsinstitutionernas samlingar.

Mer information

Mer om projekten finns på metadataculture.se.

Kontakt

Anna Dahlgren anna.dahlgren@arthistory.su.se
Karin Hansson karin.hansson@dsv.su.se