Hemtentamen

Du får hemskrivningens uppgifter under kursens gång eller vid kursmomentets slut och ska sedan själv arbeta fram dina svar, som ska lämnas in före ett visst datum. Om du inte lämnar in i tid eller blir underkänd på inlämnad uppgift, kan du lämna in en omtenta vid terminens slut. Om du väljer att göra hemuppgiften en senare termin måste du alltid omregistrera dig på studentexpeditionen innan betyg och poäng kan rapporteras.

Salsskrivning

Vid skriftlig tentamen måste anmälan göras minst en vecka före skrivningstillfället, eftersom institutionen vid behov ska kunna skaffa fler platser till tentan. Anmälan kan göras via Mitt universitet.

Du måste givetvis komma i tid till skrivningen. Du får inte lämna skrivsalen förrän tidigast efter en halvtimme, även om du har för avseende att lämna in blankt. Vid alla tentamenstillfällen måste du kunna visa upp legitimation.

Hjälpmedel vid skrivning

Om det inte särskilt nämns på skrivningen eller av undervisande lärare är inte några hjälpmedel tillåtna. Undantag gäller för studenter med dokumenterade funktionshinder som i god tid talat om sina hjälpbehov för läraren.

Muntlig tentamen

Förekommer endast undantagsvis. Betygssättning brukar kunna ske kort efter genomgången tentamen.

Obligatorisk närvaro

Vid flera av våra kurser gäller obligatorisk närvaro, vilket betyder att du måste ha närvarat vid en viss procent av undervisningstillfällena för att kunna få godkänt på kursen. Vad som gäller för din kurs hittar du i kursplanen.

Rättning

Normalt brukar tre veckor stå till den rättande lärarens förfogande. Det är ingen mening med att dessförinnan ringa till institutionen eller lärare för att få besked.

Uppgifter om underkända prov och antal försök på momentets prov kommer att tas bort ur LADOK när den studerande inte varit registrerad under tre på varandra följande terminer.

Fusk

Det är viktigt att du är medveten om vad fusk innebär, för att kunna undvika detta. Fusk kan till exempel vara att utföra en uppgift tillsammans med någon annan (såvida det inte handlar om ett grupparbete), eller att plagiera en källa. Plagiat innebär att du kopierar någon annans text eller tankar utan att hänvisa till källan. Det är väldigt viktigt att du alltid hänvisar till de källor du använder – också när dessa är elektroniska.

Under kursens gång kommer frågan om fusk och plagiat att diskuteras mer. Om du blir osäker över hur du ska göra är det viktigt att du frågar din lärare eller studievägledare – ingen ska behöva göra fel i dessa sammanhang!

Här kan du läsa mer om fusk och plagiat