Idéhistoria

Efter varje tentamen i idéhistoria erbjuds en omtentamen. Den äger rum cirka en månad efter ordinarie tenta. När det gäller salstentor läggs information om omtentamen ut på mitt universitet strax efter ordinarie skrivningstillfälle. När det gäller hemtentor så informerar respektive lärare om formerna för omtenta. Kom ihåg att för alla salsskrivningar gäller att man måste anmäla sig senast en vecka innan på mitt universitet – det är jätteviktigt eftersom man annars inte får göra tentan.

Konstvetenskap

Ingen salstentamen förekommer i konstvetenskap. All examination, (även omtentamen), sker via hemtentamen.

För varje delkurs och/eller kurs (om 7,5 respektive 15 hp) erbjuds minst ett tentamenstillfälle per termin. (Upplägget är detsamma som vid det ordinarie tentamenstillfället med skillnaden att omtentamen utgörs av nya frågor).

Omtentamen för delkurserna 1-3 äger rum i slutet av innevarande termin. För delkurs 4 sker omtentamen i början av nästföljande termin.

Datum för omtentamen meddelas i anslutning till kursstart och finns därefter tillgängliga via såväl schema som kursplattform. För mer utförlig information, vänligen kontakta institutionens studentexpedition (länk) eller rådfråga den aktuella kursens administratör.

Du som sedan tidigare terminer har oavslutade kurser i konstvetenskap kan kontakta ämnets studievägledare här för information om hur ett slutförande går tillväga.

Litteraturvetenskap

Två gånger per år erbjuder vi alla studenter i litteraturvetenskap en möjlighet att göra omtenta på oavklarade kurser och delkurser: i januari och i augusti. (Obs! Studenter som läser innevarande termin erbjuds alltid en omtenta av ordinarie lärare.) 

Nästa uppsamlingstillfälle sker 2 januari. Sista anmälningsdatum är 13 december.

Anmälan gör du senast 13 december genom att mejla studievagledare@littvet.su.se och uppge:

  • namn
  • personnummer
  • delkurs
  • termin då du läste
  • lärare

Musikvetenskap

Anmälan till omtentamen ska vara inne senast fem vardagar innan tentamen äger rum, detta sker via www.mitt.su.se

Äldre kurser omtenteras efter särskild ansökan till studentexpeditionen expedition.ike@su.se som ska vara inne senast 10 arbetsdagar innan omtentamenstillfällena. I anmälan ska du ange kurs, delkurs, termin kursen lästes ffg och gärna uppgift om lärare.

Teater- och dansvetenskap

Ett par gånger per år erbjuder vi alla studenter i teatervetenskap en möjlighet att göra omtentamen på gamla oavklarade delkurser. Kontakta studierektor vid frågor. I januari 2020 kommer nästa tillfälle. Inlämning görs den 13 januari senast kl. 16.00. Anmälan om omtentamen görs till respektive lärare. Då ges instruktioner om inlämning.