Samarbeten

SOFI:s forskare bidrar till Stockholms universitets s.k. ”tredje uppgift”, att samverka med det omgivande samhället, på många olika sätt. På den här sidan listar vi några av våra samverkansprojekt och beskriver arbetet med att nå ut med vår forskning.

Dragara Samarbeten
Foto: Tommy Alvén/Mostphotos

 

SOFI:s forskare bidrar till Stockholms universitets s.k. ”tredje uppgift”, dvs att samverka med det omgivande samhället, på många olika sätt. Institutets forskare medverkar i offentliga utredningar, till exempel Socialförsäkringsutredningen, och ger experthjälp, exempelvis till Social Rapport.

Forskarna vid SOFI informerar också regelbundet om sin forskning i böcker och tidskrifter, till exempel i Ekonomisk Debatt, Arbete och samhälle, Lag & avtal, och även som debattartiklar i DN Debatt, SvD Debatt och som experter i media. En flängre beskrivning av det senaste årets medverkarn i medier och samverkansprojekt finns i slutet av vår Verksamhetsberättelse.

Här hittar du våra Verksamhetsberättelser

 

Samarbetsprojekt

Forskare från SOFI deltar i olika internationella samarbetsprojekt. Exempelvis är Tomas Korpi ledamot i Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschungs (WZB) vetenskapliga råd samt i det vetenskapliga rådet för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Kenneth Nelson är medlem av styrgruppen för EU-projektet Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion (InGRID), Eskil Wadensjö är styrelsemedlem i ENRSP (European Network for Research on Supplementary Pensions) och Michael Tåhlin är ledamot av insynsrådet för den nyligen inrättade Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (MYNAK).

 

Uppdrag och styrelser

Institutets forskare deltar också som experter och sakkunniga i styrelser, råd, kommittéer och arbetsgrupper m.m. Som exempel på sammanhang där forskare vid SOFI deltar eller deltagit kan nämnas beredningsgrupper vid Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), RJ (Riksbankens Jubileumsfond) och VR (Vetenskapsrådet), styrelser för ALI, CAN, CHESS, DISC, FAS, IFAU, SORAD och SNS, Regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm, samt ordförandeskap för olika programråd vid SCB (Statistiska centralbyrån).

 

Nätverk

SOFI är medlem i organisationer som till exempel The Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet) och European Consortium for Sociological Research (ECSR) och RC19 och RC28 inom International Sociological Association (ISA).

 

Forskningssamarbeten

Institutet för social forskning och dess forskare samverkar med lärosäten, forskningsinstitut, nätverk och beslutande organ, både tvärvetenskapligt och internationellt.

Läs mer om vår forskning här

På denna sida