Samarbeten

Institutionen för språkdidaktik (ISD) samverkar såväl inom universitetet som med externa aktörer, både nationellt och internationellt.

Institutionen för språkdidaktik samverkar på flera sätt med det omgivande samhället. Vi samarbetar med flera externa aktörer och vår personal deltar aktivt i skoldebatten och i statliga utredningar. Vi lämnar remissvar på lagförslag samt ingår i nationella och internationella expertorgan.

Vi samverkar med regionens kommuner och skolor inom områden som verksamhetsförlagd utbildning och lärares kompetensutveckling. Vid Stockholms universitet har vi ett nära samarbete med flera institutioner, framför allt inom lärarutbildningarna, och inom forskarutbildningen samverkar vi med andra universitet. Vi har utbytesavtal med flera lärosäten i Europa och övriga världen.


 

Öppen läsecirkel för språklärare

Glada lärare står på rad och håller om varandra.

CIRCLE (Current inquiry and research conversations in language education) är en öppen nätbaserad fortbildning för språklärare. Kursen har ett flexibelt upplägg med olika moduler där lärarna bjuds in till samtal kring språkdidaktisk forskning. CIRCLE körs som en läsecirkel på engelska så att lärare i flera länder kan vara med.

Till CIRCLE

Följ CIRCLE på Twitter

Läs nyhetsartikeln om CIRCLE


 

Exempel på andra samarbeten

Pojke håller i en jordglob (tecknat)

För att stärka hållbarhetsfrågorna inom våra utbildningar har Institutionen för språkdidaktik inlett ett samarbete med Den globala skolan vid Universitets- och högskolerådet (UHR). Verksamheten riktar sig till lärare, skolledare och annan personal inom skolan.

Den globala skolan

 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) - logotyp

Institutionens fristående enhet Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har ett nationellt uppdrag rörande samverkan med omvärlden kring nyanlända och flerspråkiga barns och elevers språk- och kunskapsutveckling.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC)

 

Skolverkets logotyp

De nationella proven i svenska för invandrare utarbetas vid Institutionen för språkdidaktik på uppdrag av Skolverket och våra provkonstruktörer har etablerade samarbeten med andra provinstitutioner, både nationellt och internationellt.

Skolverket

 

Stockholm Teaching & Learning Studies - logotyp

Samverkan sker även genom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), som är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS fungerar som en mötesplats för forskande lärare i olika ämnen.

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS)

 

 

Kontakt

Prefekt
På denna sida