Kristina Hellmark: Återkoppling, engagemang, bearbetning

Återkoppling på elevers och studenters prestationer har fått en mer central plats både inom utbildning och forskning i och med att formativ bedömning som arbetssätt vunnit mark, både internationellt och nationellt. Genom sin avhandling bidrar Kristina Hellmark med kunskap om den skriftliga återkopplingen som lärare i behörighetsgivande kurser i svenska som andraspråk ger sina studenter.

Kristina Hellmark
Doktorsavhandling, 2024
Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet

 

Studien

Studiens syfte är att belysa återkopplingspraktiker i undervisning om akademiskt skrivande för studenter med svenska som andraspråk. Den övergripande problemställningen är vad som karaktäriserar återkopplingspraktiker ur lärar- och studentperspektiv. Studien avgränsas till den skriftliga återkopplingen. 

Två forskningsfrågor har fokus på lärarna: 

  1. Vilken återkoppling ges av lärarna?
  2. Hur motiverar lärarna sin återkoppling? 

Tre forskningsfrågor har fokus på studenterna:

  1. Hur värderar studenterna lärarnas återkoppling?
  2. Hur tolkar studenterna lärarnas återkoppling?
  3. Hur använder studenterna lärarnas återkoppling i bearbetning av texter?

Deltagarna i studien är fyra fundervisande lärare och studenter från sex olika grupper i behörighetsgivande kurser i svenska som andraspråk vid två lärosäten i Sverige. Materialet i den i huvudsak kvalitativa studien består av studenters texter med lärarnas återkoppling, transkriberade inspelningar från intervjuer med både studenter och lärare, samt studenters enkätsvar.

Resultat

Resultatet visar bland annat att lärarnas återkoppling var starkt kopplad till kursplaner och betygskriterier. Tre av de fyra lärarna betonade betydelsen av indirekt feedback medan den fjärde förordade mer direkt återkoppling. Hos eleverna var åsikterna blandade när det gällde vilken typ av återkoppling som var att föredra. Avhandlingen visar att studenterna upplevde en hel del osäkerhet i samband med den ofta omfångsrika återkopplingen. Många studenter efterfrågade mer dialog med de undervisande lärarna, både kring själva återkopplingen och det de behövde förbättra i sina texter. Kristina menar att studien bland annat visar att kommunikation om återkopplingens syfte och form samt dialog om studenternas egna förväntningar på återkopplingen, kan vara viktigt.

 

Läs mer

Här kan du läsa avhandlingen i sin helhet: 

Återkoppling, engagemang, bearbetning: Återkopplingspraktiker i undervisning om akademiskt skrivande för studenter med svenska som andraspråk.

Läs mer om avhandlingen i en intervju med Kristina

På denna sida