Kristina Hellmarks avhandling: Återkoppling, engagemang, bearbetning

Kristina Hellmark har en lång erfarenhet som lärare och handledare i svenska som andraspråk, och har handlett studenter i skrivande vid universitet och även undervisat på behörighetsgivande kurser. I januari disputerade hon på sin avhandling där hon undersöker återkopplingen av texter i ämnet.

Kristina Hellmark
Kristina Hellmark. Foto: Privat.
 

Vad handlar din avhandling om? 

– Min avhandling, Återkoppling, engagemang, bearbetning: Återkopplingspraktiker i undervisning om akademiskt skrivande för studenter med svenska som andraspråk, handlar om skriftlig återkoppling på texter skrivna av studenter med svenska som andraspråk – både från lärares och studenters perspektiv.

– Jag har studerat sex olika undervisningsgrupper med studenter som går en behörighetsgivande kurs i svenska vid två universitet. Kursen ger vid godkänt betyg behörighet i svenska för högskolestudier i Sverige. Vid en av delkurserna skriver studenterna texter som deras lärare ger återkoppling på och därefter bearbetar studenterna sina texter. 

– I studien har jag undersökt vad lärarna fokuserade i sin återkoppling, hur de gav återkopplingen och deras egen uppfattning om den återkoppling de gett. Jag har också studerat hur studenterna värderade, förstod och använde återkopplingen i bearbetningen av sina texter. Även hur engagerade studenterna blev av återkopplingen har jag analyserat.

 

Hur kom det sig att du valde att fokusera just på detta ämne?

– I min egen undervisning i svenska som andraspråk ger jag ofta återkoppling till studenter, som de sedan ska använda för att bearbeta sina texter. Jag lägger ofta ner mycket tid på detta och studenterna investerar också mycket tid i att bearbeta sina texter efter min återkoppling. Ibland händer det att jag inte förstår varför de bearbetat texterna som de gjort. Och det har blivit tydligt att den skriftliga interaktionen genom återkopplingen inte varit tillräcklig. 

– Återkoppling är viktigt – och av central betydelse för att studenter ska kunna utvecklas. Därför ville jag fördjupa mig i dessa frågor. Jag ville få en bättre förståelse för både lärares sätt att ge återkoppling och studenternas uppfattningar om den återkoppling de får.

 

Kan du säga något om dina resultat?  Var det något som förvånade dig?

– Resultaten visar på både positiva och negativa uppfattningar om återkopplingen bland studenterna. Det som de uppskattade var att få tydlig och konkret återkoppling som de förstod och kände att de kunde göra något åt. De tyckte också att det var viktigt att få reda på varför bearbetning behövdes, och att bearbeta allt som läraren kommenterat. Det som upplevdes negativt för studenterna var när det var svårt att förstå vad läraren menade, eller när de förstod vad läraren menade men inte visste hur de skulle göra för att få texten bättre. 

– Något som studenterna tyckte kunde förbättras var att få mer återkoppling om styrkor och svagheter i texterna. Även beröm tyckte de var viktigt att få. Om de förstod sina styrkor så kunde de utveckla och fortsätta med detta, samtidigt som de kunde uppmärksamma och tona ner sina svagheter. Beröm var viktigt för att tydliggöra deras styrkor och för att öka motivationen inför skrivandet. En annan sak som de lyfte fram var att de gärna hade personliga möten med lärarna för att på ett bättre sätt kunna utveckla skrivandet genom återkopplingen. 

– I intervjuerna med lärarna framkom det att de tyckte att en rak och tydlig återkoppling var viktigt. Beröm ansåg de kunde användas mer sparsamt, vilket skilde sig från studenternas önskemål.

– Något som förvånade mig var hur personliga texterna kunde bli för en del studenter. Själva innehållet i texten kunde betyda mycket mer än bara ett sätt att förbättra sin svenska. Det var i dessa fall lika viktigt att få föra fram sin idé och känna sig nöjd med innehåll och stil på texten. Då höll de inte alltid med om återkopplingen, utan ville skriva på sitt eget sätt.

 

Vad hoppas du att din avhandling ska bidra till?

– Jag hoppas att min avhandling ska bidra till att lärare som arbetar med skrivande och återkoppling kan få en ökad förståelse för vad som kan påverka och hända i dessa situationer. Då kan den tid som både lärare och studenter lägger ner på detta användas på ett mer utvecklande och stöttande sätt. Jag hoppas också att min avhandling inte bara ska vara användbar för studenter inom svenska som andraspråk, utan även för återkoppling i allmänhet.

 

Vad har du för planer framöver? Och har din avhandling 
påverkat dig i någon riktning?

– Jag kommer att återgå till min tjänst vid Uppsala universitet där jag undervisar på lärarutbildningen och handleder studenter i skrivande på Språkverkstaden. Jag hoppas kunna dra nytta av allt jag lärt mig under min forskarutbildning – och kommer med nya ögon ta mig an arbetet med återkoppling. Jag hoppas att det jag lärt mig ska förbättra samspelet mellan mig och studenterna – och att jag med hjälp av den kunskapen kan ge studenterna insikter i det komplexa fenomenet återkoppling inför deras blivande arbete som lärare. 

– Många nya frågor har väckts hos mig under arbetet med avhandlingen, som jag hoppas kunna fortsätta forska om framöver. Återkoppling är ett stort och viktigt fält, där det finns mycket mer att lära.

 

Ladda ner och läs Kristinas avhandling

Återkoppling, engagemang, bearbetning: Återkopplingspraktiker i undervisning om akademiskt skrivande för studenter med svenska som andraspråk