Internt

Här finns viktig information för dig som är anställd vid Institutionen för ämnesdidaktik. Sidan är ett komplement till Stockholms universitets centrala medarbetarwebb.

Medarbetarwebben

Genvägar till stödsystem och inloggningssidor

Flytten-iad

Allt om flytten

Efter sommaren kommer det att bli en hel del omflyttningar i våra lokaler. De flesta av oss kommer att beröras på något sätt.

Här samlar vi all information om flytten, både på svenska och engelska

Administrativa funktioner

Vid institutionen arbetar närmare 40 personer inom olika administrativa funktioner:
Vem gör vad inom administrationen?

Institutionens interna kalendarium ligger i TimeEdit. Där syns alla interna möten och seminarier. Om du vill att din aktivitet ska synas i institutionens interna kalendarium: skicka underlag (tid, plats, rubrik, ansvarig) till lokalbokning.did@su.se.

Internt kalendarium

Evenemang som är öppna för alla intresserade publiceras som kalenderhändelser på vår webbplats. Om du är värd för ett evenemang som ska synas i institutionens webbkalender: skicka underlag (tid, plats, rubrik, text och eventuell bild) till kommunikation.did@su.se.

Kalender

 

Anställning

Här finns information som gäller din anställning, till exempel om arbetsmiljö, förmåner, kompetensutveckling och semester.

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). Rådet träffas regelbundet och diskuterar frågor som rör medarbetarnas psykosociala och fysiska miljö. Stockholms universitet har även ett centralt RALV.

Om du har några funderingar kring din arbetsmiljö kan du kontakta:

Deltagare i lokala RALV

Administrativ chef, ordförande Christine Uhrlander 
Representanter TA -arbetsmiljöombud Olga Fodérus 
Tomas Brännmark 
Lärarrepresentanter - arbetsmiljöombud Lotta Billing 
Anna Åhlund
Katarina Rejman 
Torben Freytag
Representant fristående enheter (PRIM, sfi, NC) Jan Wallinder
Likabehandlings- och jämlikhetsansvarig Dorota Lubińska 
Miljörepresentanter Anna Carin Nyberg 
Eleanor Ekman
Doktorandrepresentant Beatrice Hansen
Studentrepresentant Karl Einar Olsson
Mikael Åström

Arbetsskada

Om du drabbas av en arbetsskada eller varit nära att skada dig, ska du anmäla detta i programmet SAMIR. Det är bra om institutionens arbetsmiljöombud eller din närmaste chef medverkar vid anmälan, så att förebyggande eller avhjälpande åtgärder kommer igång så snart som möjligt.

Arbetsskador och tillbud

Bildskärmsglasögon

Du har rätt till gratis synundersökning och särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete. Kontakta institutionens personalhandläggare via order.did@su.se, så gör de en beställning i Stockholms universitets e-handelsportal.

Bildskärmsglasögon

Diskriminering och trakasserier

Om du känner att du blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du i första hand vända dig till institutionens arbetsmiljöombud. Du kan också kontakta din närmaste chef eller institutionens prefekt.

Så här jobbar universitetet med lika villkorsfrågor

Utvecklingssamtal

En del i en god arbetsmiljö är möjligheten att påverka sin arbetssituation. Det gör du bland annat genom utvecklingssamtal som är ett viktigt instrument för utvärdering och planering. Du har utvecklingssamtal med din närmaste chef en gång om året.

Anvisningar för utvecklingssamtal

Alla heltidsanställda vid Stockholms universitet har möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvård. Arbetar du deltid har du rätt till friskvårdstimmen i proportion till din tjänstgörings omfattning.

Friskvårdsbidrag

Alla anställda har även rätt till friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år i proportion till arbetets omfattning. Du kan inte få friskvårdsbidrag för inköp av träningsutrustning.

Friskvårdsbidrag

Du ansöker om ditt friskvårdsbidrag i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där.

Som anställd vid Institutionen för ämnesdidaktik kan du ansöka om medel för konferenser och studieresor, samt för språkgranskning, publicering och etikprövning. Du gör i det i din roll som lärare, forskare eller forskarstuderande. Som TA-personal ska du vända dig till din närmaste chef.

Du ansöker genom att fylla i någon av blanketterna nedan.

Lärare och forskare

Konferenser och studieresor

Ansökan om medel för konferenser och studieresor, behandlas och beslutas löpande av institutionsledningen. Detta sker vanligtvis i slutet av varje månad. Du ansöker genom att fylla i blanketten nedan. 

Ansökan för medel om konferenser och studieresor (403 Kb)

 1. Spara ner blanketten till datorn innan du fyller i den.
 2. E-posta den ifyllda blanketten till konferensmedel.did@su.se

Språkgranskning, publicering och etikprövning

Ansökningar om medel för språkgranskning, publicering och etikprövning hanteras löpande allt eftersom de kommer in. Inga särskilda ansökningstider gäller. Behov anmäls via e-post till prefekten som fattar beslut i frågan. I riktlinjerna kan du läsa om vad som gäller för att ansöka om medel.

Riktlinjer för ansökan om medel för konferensresor och vissa andra kostnader för lärare och forskare (196 Kb)

Forskarstuderande

Konferenser och studieresor

Ansökan om medel för konferensdeltagande och andra resor kan göras löpande. Ansökan görs i ett mejl som ställs till Tore Nilsson och skickas elektroniskt till forskarutbildning.did@su.se

I riktlinjerna kan du läsa om vad som gäller för att ansöka om medel.

Riktlinjer för ansökan om medel för konferensresor och vissa andra kostnader för doktorander (207 Kb)

Guidelines applying for funds PhD-student (103 Kb)

Om du har behov av litteratur, kontakta din studierektor eller närmaste chef som efter godkännande kan skicka en beställning till order.did@su.se. Utgångspunkten är att litteratur ska köpas in till institutionen, inte till enskilda medarbetare.

Låna SL-kort

Det finns möjlighet att låna SL-kort för VFU-besök och till inbjudna externa gäster. Om du vill låna ett kort ska du mejla till hr.did@su.se

Boka resor

Du bokar själv din resa hos affärsresebyrån Egencia, som universitetet har avtal med.

Om du har en extern gäst som du ska boka resa åt, kontakta institutionens personalhandläggare via hr.did@su.se.

Boka resor online - Egencia 

Alla resor och utlägg ska vara godkända i förväg av prefekt eller närmaste chef. Alla varor och tjänster ska beställas via e-handelsportalen, kontakta institutionens personalhandläggare för mer information.

Försäkring

Vid utrikes tjänsteresa bör du ha med dig Swedish State Business Travel Insurance Certificate, som intygar att du är försäkrad genom Kammarkollegiet. Kortet utfärdas av institutionens personalhandläggare.

Försäkring vid resor 

Reseräkningar och utlägg

Om du haft utgifter i tjänsten eller under en resa (ex. konferensavgift, bil) ska du upprätta ett utlägg eller reseräkning i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Det är viktigt att du lägger till den information som behövs för att ditt utlägg och reseräkning ska kunna godkännas, det vill säga syftet med utlägget och resan och hur detta ska finansieras (t.ex. externt projekt, beviljade kompetensmedel).

 • Reseräkningen ska vara inlämnad senast tre månader efter avslutad resa.
 • Alla utlägg ska godkännas i förväg av din närmaste chef.
 • Om utlägget gäller en sammankomst behöver ärendet kompletteras med syftet med sammankomsten och en deltagarförteckning.
 • Lämnade kvitton ska innehålla uppgifter om totalsumma inklusive och exklusive moms, samt totalt momsbelopp.

Betald semester får du för tid som svarar mot din anställningstid under kalenderåret.

Observera att lärare vid Institutionen för ämnesdidaktik endast kan spara högst fem dagar av årssemestern till efter sommaren, och om medarbetaren inte tar ut resterande dagar under hösten själv så läggs de ut i december. Om du har några frågor kring detta ska du kontakta din närmaste chef.

Läs mer om lärares uttag av semester

Du ansöker om semester i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där.

Semester

Annan ledighet

Ledighet och återtag av ledighet ska planeras i samråd med din närmaste chef. Du kan beviljas ledighet med eller utan lön.

Du ansöker om ledigheter (och eventuella återtag) i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där.

Annan ledighet

Om du blir sjuk ska du anmäla det i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela din närmaste chef.

När du är frisk igen ska du göra en friskanmälan i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela din närmaste chef.

Om du är sjuk mer än sju dagar, måste du skicka in ett läkarintyg till hr.did@su.se och meddela din närmaste chef. Från dag åtta kan du inte friskanmäla dig själv, utan måste kontakta hr.did@su.se för att göra din friskanmälan.

Sjukdom och läkemedelsersättning

Om du behöver vabba ska du anmäla det i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela din närmaste chef.

Föräldraledighet 

Vård av barn (vab) - Försäkringskassans information

 

E-post

Stockholms universitet har en central lösning för e-post. Din e-postsignatur ska följa universitetets visuella identitet och vid frånvaro är det viktigt att du aktiverar ett autosvar.

På centrala medarbetarwebben och i IT-avdelningens serviceportal finns viktig information och instruktioner om hur du hanterar din e-post.

Kom igång med e-post 

Din e-postsignatur ska följa universitetets visuella identitet:

Lägg till e-postsignatur 

Mall för e-postsignatur

Vid frånvaro är det viktigt att du aktiverar ett autosvar:

Skapa frånvaromeddelande i e-posten

För att undvika massutskick:

Ändra din standardinställning från Svara alla till Svara

Institutionen har ett antal funktionsbrevlådor. Dessa ska du använda när du behöver kontakta en person eller personer som arbetar med specifika frågor. Använd inte deras privata e-postadress.

Detta är de viktigaste funktionsbrevlådorna för internt bruk

arkiv.did@su.se Frågor som rör arkivering
ekonomi.did@su.se Frågor som rör ekonomihantering
fastighet.did@su.se Ärenden som gäller utrustning och teknik i salar och lokaler, felanmälan vatten, värme, kyla och ventilation, nycklar och passerkort, öppettider, larm m.m., brandsäkerhet och förbandslådor, inköp av möbler och kontorsmaterial, återvinning och bortforsling, flyttar och ommöbleringar, posthantering
forskarutbildning.did@su.se Frågor relaterade till forskarutbildning
handledarkurs.did@su.se Frågor som rör handledarkurser
hr.did@su.se Personalrelaterade frågor
it.did@su.se IT-ärenden, telefoni och mobilt bredband, licenser och programvara, inköp av IT-utrustning, gruppmail och funktionsbrevlådor, hjälp med Wi-Fi, eduroam, ändringar i Sukat, skrivare och printomater
international.did@su.se Frågor rörande institutionens internationaliseringsarbete
kommunikation.did@su.se Webb och övriga kommunikationsrelaterade frågor
konferensmedel.did@su.se Ansökningar om medel för konferenser, studieresor etc.
likavillkor.did@su.se Kontaktperson för likabehandlingsfrågor
lokalbokning.did@su.se Lokalbokning och interna kalendariet
order.did@su.se Inköp av kontorsmaterial, litteratur, livsmedel, möbler, resor
phdcouncilboard.did@.su.se Doktorandrådets styrelse
prefekt.did@su.se Kontakt med prefekterna
registrator.did@su.se Institutionens registratur
tenta.did@su.se Tentamensadministration

För riktade e-postutskick till interna grupper finns följande e-postlistor

 • Tänk noga efter vilken personalgrupp du vill nå med ditt utskick.
 • Undvik att göra utskick till all personal när det inte är motiverat.
 • Mejla it.did om du vill ha en medlemsförteckning av en e-postlista.
personal.did@su.se All personal vid IÄD
forskare.did@su.se Alla forskare och doktorander
larare.did@su.se All personal på samtliga ämnesavdelningar (epostlistor estet, humsam, ma, modes, nv, sva, svenska)
estet.did@su.se All personal estetiska ämnens didaktik
humsam.did@su.se All personal humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
ma.did@su.se All personal matematikdidaktik
modes.did@su.se All personal engelska och moderna språk med didaktisk inriktning
nv.did@su.se All personal naturvetenskapernas didaktik
sva.did@su.se All personal svenska som andraspråk med didaktisk inriktning
svenska.did@su.se All personal svenska med didaktisk inriktning
studierektorgnan.did@su.se Studierektorer på grundnivå och avancerad nivå
studierektorfn.did@su.se Studierektorer på forskarnivå
handledare-ehs.did@su.se Alla handledare för doktorander i estetiska och humanistiska ämnen
handledare-manv.did@su.se Alla handledare för doktorander i matematik och naturvetenskap
handledare-spr.did@su.se Alla handledare för doktorander i språk
doktorander-ehs.did@su.se Alla doktorander i estetiska och humanistiska ämnen
doktorander-manv.did@su.se Alla doktorander i matematik och naturvetenskap
doktorander-spr.did@su.se Alla doktorander i språk
ta.did@su.se All personal på administrativa avdelningen
ua.did@su.se All personal på utbildningsadministrationen
 

Kursdokument

Institutionen för ämnesdidaktik har tre kursplanegrupper som arbetar med kursplaner, litteraturlistor och betygskriterier, inom inriktningarna språkdidaktik, matematik och naturvetenskap samt humaniora, samhällsvetenskap och estetiska ämnen. Dokumenten passerar ett flertal grupper och beredningar innan de fastställs.

Den särskilda arbetsordningen för varje typ av kursdokument kan du läsa om under respektive rubrik nedan. Beskrivningarna gäller grundutbildningen. Kursdokument för forskarutbildningen hanteras på annat sätt.

Generellt gäller detta för kursdokument:

 • När förkunskapskrav, kursnamn eller omfattning för en befintlig kurs behöver ändras ska en ny kurs inrättas, med ny kursplan och ny kurskod.
 • När en ny kursplan skrivs eller en kursplan revideras ska samtidigt betygskriterier och litteraturlista utformas eller uppdateras och följa med i hanteringen av kursplanen.
 • Revideringar av kursdokument kan ske högst en gång per termin.
 • Alla ändringar ska färgmarkeras så att det framgår vad som har ändrats i dokumentet. Utgående formuleringar markeras med röd genomstrykning och nya formuleringar markeras med grönt.
 • För fristående kurser som söks via antagning.se ska kursplanen vara fastställd senast när anmälan öppnar (15 september för vårens kurser och 15 mars för höstens kurser).
 • För kurser inom VFU och UVK gäller en särskild tidsplan.
 • För övriga programkurser ska kursplanen vara fastställd senast två månader före kursstart.
 • Mall för kursplan vid Humanistiska fakulteten
 • Missiv finns på X:\Utbildning\Kursplaneberedning\Blanketter och mallar
 1. Ny kursplan/revidering av befintlig kursplan initieras av lärare/studierektor. Kursplanen diskuteras med berörd studierektor och utformas enligt fastställd mall.
 2. Studierektor skickar kursplan och missiv till kursplanegruppens sekreterare senast en vecka före kursplanegruppens nästa möte (se kalendariet). Ett missiv ska bifogas varje dokument. För kurser inom program skickar studierektor även kopia till programrådsordföranden samt dess administrativa stöd, som ansvarar för att kursplanen diskuteras i programrådet innan den tas upp i utbildningsberedningen (UB). Om inget programråd inträffar före nästa UB skickas kursplanen till programrådets ledamöter via e-post.
 3. Efter kursplanegruppsmötet ansvarar studierektor för att återkoppla eventuella kommentarer till läraren.
 4. Inför UB bifogas kursplanen kallelsen i Outlook. För nya kursplaner används utkast från SISU. För reviderade kursplaner används Word-dokument med färgmarkeringar.
 5. Efter behandling i UB återgår kursplanen till kursplanegruppens sekreterare, för eventuella ändringar. Denna sammanställer de av UB godkända kursplaneförslagen och skickar dessa till institutionsstyrelsens sekreterare senast måndagen veckan före nästa möte.
 6. Efter beslut i institutionsstyrelsen skickar administrativ studierektor nya kursplaner till Humanistiska fakultetskansliet för inrättande. Nya och reviderade kursplaner inom UVK och VFU skickas till Områdeskansliet för beslut i Lärarutbildningsberedningen (LUB).
 7. Kursplanegruppens sekreterare fastställer den inrättade kursplanen i SISU och vidarebefordrar därefter kursplanen till ansvarig lärare, studierektor, institutionens kommunikatör samt kursadministration för kännedom. Vid fastställandet i SISU blir kursplanen automatiskt synlig på kurssidan.
 8. Kursadministratören uppdaterar informationen om senast fastställda kursplan i kurslistan.
 • Betygskriterier ska vara fastställda senast vid kursstart.
 • Dokumentmall och missiv finns på X:\Utbildning\Kursplaneberedning\Blanketter och mallar
 1. Nya betygskriterier/revidering av befintliga betygskriterier initieras av lärare/studierektor. Betygskriterier diskuteras med berörd studierektor och utformas enligt fastställd mall.
 2. Studierektor skickar betygskriterier och missiv till kursplanegruppens sekreterare senast en vecka före kursplanegruppens nästa möte (se kalendariet). Ett missiv ska bifogas varje dokument.
 3. Efter kursplanegruppsmötet ansvarar studierektor för att återkoppla eventuella kommentarer till läraren.
 4. Inför utbildningsberedningen (UB) bifogas betygskriterierna kallelsen i Outlook. För reviderade betygskriterier används Word-dokument med färgmarkeringar.
 5. Efter behandling i UB återgår betygskriterierna till kursplanegruppens sekreterare, för eventuella ändringar. Denna sammanställer de av UB godkända betygskriterierna och skickar dessa till institutionsstyrelsens sekreterare senast måndagen veckan före nästa möte.
 6. Efter beslut i IS sparas de fastställda betygskriterierna som PDF/A av kursplanegruppens sekreterare och skickas till ansvarig lärare, studierektor och kursadministrationen för kännedom.
 7. Kursadministratören uppdaterar informationen om senast fastställda betygskriterier i kurslistan.
 • Litteraturlistor ska vara fastställda senast två månader före kursstart.
 • Dokumentmall och missiv finns på X:\Utbildning\Kursplaneberedning\Blanketter och mallar
 1. Ny litteraturlista/revidering av befintlig litteraturlista initieras av enskild lärare/studierektor.
 2. Studierektor skickar litteraturlista och missiv till kursplanegruppens sekreterare senast en vecka före kursplanegruppens nästa möte (se kalendariet). Ett missiv ska bifogas varje dokument.
 3. Efter kursplanegruppsmötet ansvarar studierektor för att återkoppla eventuella kommentarer till läraren.
 4. Kursplanegruppens sekreterare ser över formalian i litteraturlistan. Inför utbildningsberedningen (UB) bifogas litteraturlistan kallelsen i Outlook. För reviderade litteraturlistor används Word-dokument med färgmarkeringar.
 5. Efter behandling i UB återgår litteraturlistan till kursplanegruppens sekreterare, för eventuella ändringar. Denna sammanställer de av UB godkända litteraturlistorna samt delegationsprotokoll och skickar dessa till koordinerande studierektor för beslut.
 6. Fastställd litteraturlista sparas som PDF/A och laddas upp i SISU för webbpublicering av kursplanegruppens sekreterare samt skickas till ansvarig lärare, studierektor och kursadministrationen för kännedom.
 7. Kursadministratören uppdaterar informationen om senast fastställda litteraturlista i kurslistan.
 

Lagringsytor

Vid Institutionen för ämnesdidaktik använder vi oss av lagringsytorna X:/, Box och Forskningsdata. Här nedan förtydligas vad respektive yta är avsedd att användas till.

X:\-katalogen används för gemensamt arbetsmaterial, färdigställda handlingar och vårt digitala närarkiv. Ytan är under uppbyggnad under 2022.

För att komma åt dokumenten i X-katalogen behöver du vara inloggad på campus eller koppla upp dig hemifrån via FortiClient eller WireGuard.

Box är en lagrings- och synkroniseringstjänst i molnet som Stockholms universitet har upphandlat för sina medarbetare. Filer som laddas upp i Box är tillgängliga på webben, din dator och mobila enhet, så att du och dina arbetskollegor alltid har tillgång till samma aktuella material.

Läs mer om Box

Forskningsdata ska hanteras på ett sätt som gör den sökbar, tillgänglig, interoperativ och återanvändningsbar enligt de internationella FAIR-principerna. Stockholms universitet erbjuder flera verktyg för att underlätta arbetet med att hantera, dokumentera och lagra forskningsdata.

Läs mer om forskningsdata

 

Lokalbokning av mötes- och undervisningsrum

Om du behöver boka en lokal för att ha möte eller undervisning, finns närmare 40 lokaler på institutionen att välja bland. Utöver dessa finns även möjlighet att boka ett urval av SU:s centrala lokaler. Vissa lokaler kan du boka själv i TimeEdit, medan andra endast kan bokas av institutionens lokalbokning. Har du frågor, kontakta lokalbokningen på e-post lokalbokning.did@su.se.

I X-katalogen finns en förteckning över våra egna lokaler. Där kan du bland annat se vilken utrustning som finns i rummen, antal platser, vilka rum du kan boka själv i TimeEdit och vilka som lokalbokningen måste boka åt dig.

 • Förteckning över IÄD:s lokaler hittar du på X:\Personalinformation\Rutiner

Mötesrum som tillhör institutionen kan du boka själv i TimeEdit. De lokaler du kan se där är endast de som du kan boka själv, övriga är endast synliga för lokalbokningen.

Om du vill att din aktivitet ska synas i det interna kalendariet, måste du be lokalbokningen göra bokningen åt dig.

Boka mötesrum själv i TimeEdit:

 1. Logga in med ditt användarkonto i TimeEdit
 2. Välj datum för ditt möte genom att klicka på kalendersymbolen och klicka på den dag du vill ha.
 3. Välj tidpunkt för mötet genom att hålla markören på raden vid den lokal du vill boka. När du klickar på vald tid kommer en dialogruta fram där du kan ange den exakta tiden.
 4. Ändamål är obligatoriskt att fylla i. Skriv ändamålet i sökfältet och markera sedan rätt val i listan.
 5. Bokningskommentar är valfritt, men bra att ha med för att göra det tydligt vad syftet med mötet är. Texten kan dock inte vara längre än 226 tecken.
 6. När du är klar, klicka på ”Boka” och stäng dialogrutan genom att klicka på krysset längst uppe till höger.

Ändra datum eller tid för mötet:

 1. Kontrollera att lokalen är ledig under den tid du önskar ändra till.
 2. Klicka på det aktuella mötet i listan under ”Mina bokningar” längst ner på sidan i TimeEdit.
 3. Klicka på ”Ändra/avboka”. Ändra till önskad tid eller datum.
 4. Klicka på ”Klar”.

Avboka lokal:

 1. Klicka på det aktuella mötet i listan under ”Mina bokningar” längst ner på sidan i TimeEdit.
 2. Klicka på ”Ändra/avboka” och sedan ”Avboka” till vänster. Bekräfta att du vill avboka.

De flesta undervisningslokalerna kan endast bokas av lokalbokningen. Detta för att rummen behöver samordnas med övriga bokningar. För Stallet och labbsalarna gäller också en särskild prioritetsordning.

Så bokar du ett helt nytt undervisningsschema:

Om du behöver göra en ändring i en befintlig lokalbokning, som till exempel byta lokal, ändra antalet deltagare eller uppdatera med ny information, så ska du alltid kontakta lokalbokningen.

Så ändrar du ett bokat undervisningsschema:

 • Kursansvarig lärare eller lärare skickar ett mejl till lokalbokning.did@su.se med en kort och tydlig beskrivning över vad som ska ändras.
 • I ärendemeningen på mejlet ska det stå: Kurskod + vilken termin schemat avser.

När du ska boka en lokal för särskilt viktiga tillfällen som till exempel disputationer, konferenser, och liknande . Då måste du boka lokalen minst 1 timme före och 1 timme efter eventet. Detta för att vi i lugn och ro ska kunna gå igenom tekniken, ställa upp roll-ups, och ställa tillbaka allt efteråt.

När du kontaktar lokalbokningen (lokalbokning.did@su.se) för att boka lokal måste du meddela när själva eventet pågår, samt vilken tid som är avsatt för förberedelser inför och efter. Detta för att rätt tid ska annoseras ut mot deltagare som ska närvara.

Tänk på att boka en lokal som har den utrustning du behöver. Du kan se en förteckning över tillgängliga lokaler på denna sida

Så här gör du för att se dina bokade scheman:

 

Miljöarbete på IÄD

Vid Institutionen för ämnesdidaktik finns två miljörepresentanter som har till uppgift att initiera och aktivt driva institutionens miljöarbete. Ambitionen är att vi tillsammans ska ha ett strukturerat och målinriktat arbete som ska bidra till universitetets gemensamma insats.

Miljö, klimat och hållbar utveckling är centrala frågor för Stockholms universitet. Genom att driva ett aktivt miljöarbete, både centralt och lokalt inom respektive institution, ska vi tillsammans bidra till att målen i Agenda 2030 blir verklighet. Universitets klimatfärdplan ska leda till att arbetet inom forskning, utbildning och verksamhetsstöd ligger i framkant för att uppnå koldioxidneutralitet senast 2040.

Läs om miljöarbetet på SU

Miljöhandlingsplan 2023 (51 Kb)

Frågor eller synpunkter?

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete, får du gärna höra av dig till våra miljörepresentanter.

Miljörepresentant Anna Carin Nyberg
Miljörepresentant Eleanor Ekman
 

Nyhetsbrev

Aktuellt från Institutionen för ämnesdidaktik är vårt interna nyhetsbrev. Det innehåller information om vad som är på gång inom vår institution och annat som kan vara av värde för dig som jobbar här. Det skickas i regel ut var tredje onsdag till all personal. Har du frågor eller synpunkter på nyhetsbrevets innehåll får du gärna höra av dig till redaktionen.

Preliminär utgivningsplan nyhetsbrev 2023 (107 Kb)

Utskickade nyhetsbrev 2023

Aktuellt 10 maj 

Aktuellt 19 april

Aktuellt 29 mars

Aktuellt 8 mars

Aktuellt 15 februari

Aktuellt 25 januari

 

Officemallar och Visuell identitet

Här finns information om SU:s Officemallar. Tänk på att det är viktigt att följa universitetets grafiska profil och att material som publiceras offentligt ska vara tillgänglighetsanpassat.

Institutionen för ämnesdidaktik finns med som val i SU:s Officemallar (Word, PowerPoint, Excel). Du installerar själv de nya mallarna via Software Center (om du har PC) eller Self Service (om du har en Mac). När du har installerat mallarna behöver du starta om datorn.

Installera program från Software Center (för PC)

Installera program via Self Service (för Mac)

Om du får problem med installationen kan du kontakta institutionens IT-support på it.did@su.se.

Sedan 2019 har lagen om tillgänglighet till digital offentlig service successivt rullats ut och börjat gälla för offentliga webbplatser och annan digital media inom EU. Kraven på tillgänglighet gäller också digitala dokument som ska vara åtkomliga för andra.

Det är inte svårt att tillgänglighetsanpassa ett dokument. Det handlar bara om att använda wordmallen på rätt sätt och att göra vissa inställningar när du skapar en pdf. Om du skulle få problem när du ska spara filen som pdf, kan det bero på att du har en för gammal version av Adobe. Kontakta IT om så är fallet.

Lathund och instruktioner om hur du tillgänglighetsanpassar dokument

Förenklad manual för hur du tillgänglighetsanpassar dokument (297 Kb)

Läs om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Har du frågor kring detta kan du kontakta kommunikation.did@su.se.

Alla medarbetare vid Stockholms universitet ska följa universitetets riktlinjer för vår visuella identitet. Det är viktigt för att ge en konsekvent och professionell bild av universitetet.

Grafisk manual

 

Ett urval av styrdokument som rör hela eller stora delar av institutionens arbete publiceras på vår webbsida Organisation. Originaldokumenten finns på X:\

Här publicerar vi övergripande styrdokument

 

Säkerhet

Här samlar vi information och kontaktuppgifter som har med din säkerhet att göra.

Varje institution vid universitetet ska ha en egen brandskyddsorganisation med brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant och utrymningsledare. Samordning, utbildning, rådgivning och verksamhetsstöd i brandsäkerhetsfrågor erbjuds av Sektionen för säkerhet och miljö.

Brandsäkerhet 

Brandskyddsorganisation vid Institutionen för ämnesdidaktik: 

Brandskyddsansvarig

Christine Uhrlander
Tony Hansson

Brandskyddskontrollant

Alf Friberg
Daniel Lindblom

Utrymningsledare - Arrhenius

Hus E plan 2

Anette De Ron
Lotta Billing

Hus E plan 3

Hendrik van Steenbrugge
Karim Hamza

Hus E plan 5

Maria Nordlund
Veronica Palmgren

Hus P plan 3

Daniel Lindblom
Sofia Cedervall

Hus P plan 4

Lars Forsberg
Olga Fodérus
Stallet Lärare/personal på plats

Utrymningsledare - Södra huset

Hus E plan 9 Nils Larsson
Olle Fritzell
Paviljongen EF plan 1 Jan Wallinder
Paviljongen EF plan 2 Helén Lindholm
 • Sätt dig själv i säkerhet och vidta åtgärder för att förhindra eventuell ytterligare personskada.
 • Ring 112 och tillkalla ambulans, polis och brandkår.
 • Ring väktare 08-16 42 00

Bra att känna till vid allvarlig händelse vid Stockholms universitet

På denna sida